Lenkijos lietuvio Vytauto Rėkaus liudijimai apie Lenkijos pastangas sulenkinti Lietuvą |2022 kovo 13 d.

03/13/2022

"Dabar susidaro įspūdis guitynių į uniją. Šta dvasiškija leidžia lietuviams Varšuvos koplyčioje melstis vieną kartą į mėnesį, bet klebonas tos koplyčios primygtinai minėjo Liublino uniją. Kitą kartą dvi bobutės, lydinčios Vakarų Suduvos protestą Varšuvoje prieš Rusijos žudynes Vilniuje, kimšo protesto dalyviams primityviai parašytą tekstą apie Liublino uniją. Dar akivaizdžiau buvo, kai Landsbergis atvyko į Lenkiją su lygiateisio bendradarbiavimo pasiūlymu, tada laikraščiai didelėmis raidėmis klausė: AR TAI JAU III UNIJA? Dar juokingiau, kai autobuso palydovė pareiškė važiuojantiems į Druskininkus: Pilsudskiui nepasisekė unija su Lenkija, o mes siekiame..." ir t. t. Autokaro palydovė prilygsta šlavėjos statusui, taigi prieš lietuių tautą pradeda veikti net šlavėjos. O ką į tai lietuvių visuomenės atstovai? Ar jie taip pat myli savo rinkėjus? Pagal Lietuvos "mylėtojų" doktriną - "nėra vietos laisvai Lietuvai Europoje". Lietuvai vietos Europoje nedavė dar būdami po vokiečių okupacija,su kuria bendradarbiavo pats AK vadas "Wilk". Tą doktriną sugalvojo 1943 metaais, kai Lenkija laukė Aliantų, kad jų svajones įvykdytų: "panaikinti Lietuvos nepriklausomybę ir Lietuvos autonominę provinciją pavadinti Lietuvos ir Gudijos kraštu" [Archivum Akt Nowych, Warszawa, Delegatura Rządu na Kraj, tomas (sign0 202 II - 50 psl., Nr. 109 - 117]. Šiuo metu panašias nesąmones perša ne tik lenkų dvasininkija, bet ir šlavėjos." (Vytautas Rėkus "Amor, anima vilis" (Alytus, p. 6 - 7; ISBN 9986-472-75-X). Prof. Z. T. Wierzbicki išvadina kun. R. Mitukevičių pagoniu už pareiškimą, kad "lenkai irgi nenorėtų, kad kateedroje Varšuvoje būtų pamaldos, pav. vokiškai" (Ten pat, p. 11). enkų spaudoje, ypač katalkiškuose laikraščiuose didelis procentaas vietos skiriamas Vakarų Ukrainai, Vakarų Baltarusijai, o daugiausia - Lietuvos žemėms. Lenkams tai - "polskie Kresy" (lenkų pakraščiai). Lenkijos TV ir radijas siunčia kres lenkiškumui įrodyti skirtas laidas: "Podroze na Kresy", "Sąsiedzi", "Puls dnia" ir kitas (Ten pat, p. 27).