LIETUVOS ISTORIJA

 

Žvelgsime į Lietuvos istoriją tūkstantmetės baltų kultūros tęstinumo ir etnolingvistinės lietuvių tautos koncepcijos kontekste. Daug dėmesio skirsime lietuvių ir kitų baltų etnosų susidūrimo su krikščioniškąja Vakarų civilizacija pasaulėžiūrinėms, kultūrinėms, religinėms pasekmėms bei pačių baltų tautų išlikimui. Aptarsime senosios Lietuvos valstybės, lietuvių vaidmens Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje Žečpospolitos sudėtyje peripetijas bei moderniosios, susiformavusios XIX a. pabaigos - XX a. pradžios atgimimo išdavoje, lietuvių tautos problemas. 

Mykolo Krupavičiaus, S. Kalvarijos Romos katalikų parapijos klebono memorandumas katalikų su komunistais bendradarbiavimo reikalu (1940 m. spalis): Socijalinis teisingumas, kova už skriaudžiamą ir išnaudojamą žmogų, už įvedimą lygybės ir teisingesnio turto padalinimo raudonu siūlu tęsiasi per visą krikščionijos gyvenimą. Krupavičius daro išvadas:...

Mangirdas Bumblauskas pretenduoja į originalios lietuvių (žemaičių) visuomenės christianizacijos koncepcijos autoriaus statusą. Šį kartą paanalizuosime M. Bumblausko žemaičių christianizacijos, arba, anot jo, konversijos koncepciją ("Žemaitijos virsmo iš pagoniškos į krikščionišką visuomenę klausimu" (Sakralieji baltų kultūros aspektai. - Vilnius:...

Ekskunigo Jono Ragausko (1907 - 1967) kunigystės metimas 1948 m. ir paskelbimas apie tai viešai "Tiesoje" padarė sprogusios bombos įspūdį. Atsivertimas ir po to sekusi jo aktyvi ateistinė veikla buvo vienas didžiausių valdžios laimėjimų. Tai rimtai sukrėtė lietuvių katalikų pasaulėžiūrą. Ne vieną katalikų tai privertė suabejoti savo tikėjimu. Juk...

Katalikai linkę formuoti idilišką vėlyvosios LDK visuomenės vaizdą kaip tobulai katalikiškos. Ne tik bajorija bei miestiečiai, tačiau net ir valstiečiai vaizduojami kaip sąmoningi katalikai, nuoširdžiai lankantys bažnyčias, priimantys sakramentus, gausiai dalyvaujantys atlaiduose ir kituose katalikiškuose renginiuose. Istorikė Jolita Sarčevičienė...

Kazys Sideravičius (1907-1971) prieš karą buvo kairiųjų, ateistinių pažiūrų mokytojas, žurnalistas. Dirbdamas Žemaitijoje susidomėjo senaisiais lietuvių tikėjimais. Rašė populiarius straipsnius istorijos temomis. Kartu priklausė Raudonajai pagalbai, palaikė ryšius su komunistais. 1940 m. Liaudies vyriausybės paskiriamas Telšių apskrities...