Dėl kun. Mykolo Krupavičiaus laiško prezidentui Justui Paleckiui 1940 m.|2022 birželio 1 d.

06/01/2022

M. Krupavičiaus laiško Jo Ekselencijai Lietuvos Respublikos Prezidentui Ponui Justui Paleckiui (1940 m. birželio 23 d.) nuorašas: "Ekselencija, Lietuvos Krikščionių Demokratų Partijos vardu sveikinu Tamstą, pradėjus atsakingas valstybės vadovavimo pareigas. Prašydamas Jūsų Ekselencijai Aukščiausiojo malonės, kartu reiškiu džiaugsmą, kad Tamsta atsistoji valstybės prieky kaip tik tuo metu, kada lietuvių tauta jau yra išvarginta režimo ir nesąžiningos vadovybės. Man ypatingai malonu prisiminti, kad Tamsta visados esi kovojęs už demokratijos idealą ir kad esi atidavęs nemažai aukų. Politinė gyventojų laisvė, tiek metų Lietuvoj slopinta ir persekiota, dabar galės iš naujo bujoti ir tarnauti krašto gerovei. Mūsų bendroji kova dabar yra laimėta. Mes pilnai suprantame, kad laikai yra daug kuo pasikeitę, bet nežiūrint pasikeitimų, mūsų bendradrabiavimo reikalas šiuo metu yra ypatingai aktualus. Rimtų socialinių reformų laikotarpis jau seniai turėjo būti pradėtas Lietuvoj. Tik visokios reakcinės jėgos trukdė Lietuvos socialinę pažangą. L. Krikščionių Demokratų partija visados yra reikalavusi radikalių reformų, ir tik dabar ji gali pamatyti josios siekimų pilną įgyvendinimą. Mes reiškiame ūsų Ekselencijai pilną pasitikėjimą ir neabejojame, kad Tamsta savo autoritetu pagreitinsite reikalingiausių reformų pravdimą. Mums bus tikrai maloni pareiga skelbti ir remti tas santvarkos permainas, kurias Tamsta rasite reikalinga padaryti naujoj Lietuvoj. Mes neabejojame, kad tos socialinės ir politinės reformos pagrindiniai pakeis krašto gyventojų nuotaikas ir įstatys kraštą į tinkamą demokratijos kelią. Juk tiek metų viešpatavęs režimas yra pridaręs Lietuvo žmonėms didelių skriaudų. Politinė tamsa, priverstinai gaubusi Lietuvos žemę, dabar bus pakeista šviesa, kuri žada Lietuvai gerą ateitį. Galėsime dabar visi atsikvėpti ir vėl pradėti darbą su didelė viltimi. L. Krikščionių Demokratų partija visados stovėjo už darbo liaudies reikalų gilesnį supratimą. Ir darbo žmonių būviui pagerinti ši partija yra atidavusi didelė duoklę. Tautininkų piktas režimas per eilę metų iškraipė tikrąsias vertybes. Jis tautą ir vakstybę padarė aukščiausia visa ko norma. Jis jas stabmeldiškai sudievino ir pavergė patį žmogų. L. K. D. Partija visą laiką be pertraukos priešinosi tautininkų režimo pastangoms, ir tai, kas dabar yra įvykę Lietuvoj, yra didelė dalis krikščionių demokratų siekimų. Mes žinome gerai, kad Jūsų Ekselencijai stovi prieš akis didelis darbų ir sunkių uždavinių kalnas. Bet žinodami, kad Jūsų Ekselenciją remia visas kraštas tikime, kad sėkmingai įveiksite visas kliūtis. Mūsų visų įsitikinimu - demokratija yra galinga jėga. Ir nežiūrint, jog piktos ir nesąžiningos jėgos per beveik visus ištisus 14 metų akip beįmanydavo žalojo demokratijos dvasią, vis dėl to Lietuvos gyventojų tikėjimas į demokratiją pasiliko gyvas. Dabar, Tamstai atsistojus valstybės prieky, baigsis demokratijos persekiojimas ir bus pašalintis visos kliūtys Lietuvai įsijungti į kultūringų valstybių tarpą. L.k.D. Partija, tiek perskekiota, dabar atgaus savo pilnas tradicijas ir galės būti rimta talkininke visiems Jūsų Ekselencijos darbams bei sumanymams. Modernioji demokratija juk yra dalis tikėjimo Dievu. Tas tikėjimas lietuvių tautoj per amžius buvo gilus, nors tautininkų režimas ir labai norėjo visokiais persekiojimais jį susilpninti. Reikia manyti, kad už šiuos darbus dabar jis turės teisingą atpildą. Šiuo laišku aš, kaip L. K. D. Partijos pirmininkas, turėjaau tikslą prisiminti, kad panaikinus tiek metų bujojusį tautininkų sauvaliavimą, lietuvių tautoj atgimė viltys, jog nuo dabar ji vėl įstoja į demokratinės respublikos kelią ir kaip tokia galės toliau klestėti. Kartu aš norėčiau padėkoti Jūsų Ekselencijai už visus griežtesnius žygius, kurie naikina visas tautininkų režimo liekanas, galinčias dar atnešti žalos Lietuvos kraštui. Ir kuo greičiau tos liekanos bus pašalintos, tuo greičiau Lietuvos gyventojai pasijus laimingesni, pašalinus viešpatavusią tiraniją. Prašydamas Dievo palaimos Tamstos sumanymams ir darbams, kartu L. K. Demokratų Partija su palankumu vertins kiekvieną Jūsų Ekselencijos pasiūlymą prisidėti prie Lietuvo gerovės kėlimo, prie užtikrinimo pilnos laisvės visiems gyventojams ir prie demokratijos įgyvendinimo. Užtikrinu, kad L. K. D. Partijos pagalbos Tamstai niekados nepritrūks. Reiškiu Ekselencijai tikrą pagarbą"

1955 m. rugsėjo 30 d. "Margučio" redaktorius B. Dirmeikis rašė prel. M. Krupavičiui, jog yra gavę M. Krupavičius laišką Justui Paleckiui ir norėtų jį paskelbti. Tačiau yra žinoma, kad būta kiek skirtingų laiško teksto nuorašų, todėl prašo patikrinti prelatą, ar čia paskelbtas laiško tekstas yra tikras.

1955 m. spalio 4 d. M. Krupavičiui B. Dirmeikiui atsakė: "Tamstos atsiųstas man tariamasai mano 1940 m. birželio m. 23 d. rašyto Paleckiui laiško nuorašas yra falsifikatas nuo a ligi z kito parašytas. [...]. Buvau parašęs ir įteikęs bolševikų valdžiai memorandumą ir Paleckiui laišką, kuriame jam patariau padaryti į Vilnių ingresą tokį, kokį buvo projektavęs padaryti Smetona".

1955 m. spalio 17 d. B. Dirmeikis M. Krupavičiui atsakė: "Ar nebūtų gerai, jei Tamsta, atnaujintute mintis, kurios buvo išdėstytos memorandume ir laiške. Tuo būdu būtų užkirstas kelias visokiems nereikalingiems prileidimams. Štai, kad ir dėl mūsų turimo laiško (tariamai falsifikuoto), norėdami patirti, kiek ir kur jis galėtų būti sufalsifikuotas - esame pasiuntę kai kam grynai privačiai susipažinti ir pasakyti, ar jis atitinka originalą. Kai kurie jų sakosi galį atpažinti... Mes jį esame gavę iš žmogaus, kurs pirmąjį bolševikmetį dirbo prezidentūros kanceliarijoj ir liaudies seime. Žmogus rimtas - esant reikalui, galėčiau nurodyti ir jo pavardę. Tariu, kad Jūs jį pažįstate. Tamstos laišką parodžiau jam, ir, atvirai tariant, jis nusistebėjo tvirtinimu, jog tai esąs falsifikatas. Mes esame galvoję padaryti taip: Paskelbti to asmens, iš kurio esame gavę tą dokumentą, laišką, kuriame jis smulkiau nurodytų aplinkybes, kai jis tą dokumentą yra išgavęs, įdėti tą dokumentą į Margutį su Tamstos laišku, paneigiančiu laiško - dokumento tikrumą, ir, žinoma, redakcijos nuomone bei išvada. Jei Tamsta su tokia procedūra sutinkate, tai mes būtume pasiryžę daryti taip. Jūsų atpasakotas memorandumas, mums rodos, labai pasitarnautų teisybei. Vien tik paneigimaas, ir tvirtinimas, jog jis yra falsifikatas - neskamba įtikinančiai."

"Margučio" redakcijos paaiškinimas: "Redakcija prašė M. Krupavičių pasisakyti, ar tikrai jis tokį laišką yra rašęs Justui Paleckiui. Iš jo gautas atsakymas, kad jis - M. Krupavičius - rašęs laišką J. Paleckiui 1940 m. birželio 23 d. ir, be to, dar įteikęs memorandumą tuometinei Lietuvos valdžiai. Bet nei laiško, nei memorandumo tekstų jis neturįs. Jam prisiųstas laiško nuorašas nesąs tikras: tokio turinio laiško jis nerašęs. Margučio redakcija tada kreipėsi į M. Krupavičių kitu laišku, prašydama jį nurodyti, kokioj vietoj turimas laiško nuorašas neatitinka originalui, ir prašė, kad jis atpasakotų savo rašyto laiško turinį. Į tai M. Krupavičius atsakė vėl tuo pačiu tvirtinimu, kad gautas nuorašas esąs netikras ir kad jis nieko bendro neturi nei su jo laišku, nei su mmorandumu. Bet į klausimą, kokio turinio buvo jo rašytas laiškas, nedavė jokio atsakymo. Dėl šių aplinkybių "Margučio" redakcija nutarė panaudoti papildomai visas priemones išaiškinti, ar redakcijos turimas laiškas yra tikras ar ne. Redakcijai įsitikinus, kad jis tikras, jis bus paskelbtas, nežiūrint Vliko pirm. M. Krupavičiaus paneigimų." (Margutis, 1955 m. lapkritis).

Nuoroda į kun. M. Krupavičiaus memorandumą sovietų valdžiai 1940 m. spalio mėn., siūlant katalikų bendradarbiavimą mainais už laisvę išpažinti katalikybę (https://www.ateitiesaidas.lt/l/krikscioniu-demokratu-lyderio-mykolo-krupaviciaus-santykiai-su-komunistais-1940-1941-m/).