LIETUVOS ISTORIJA: 1940 – 1990 M.

 

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime partizano Balio Grašio atsiminimus (Partizano Balio Grašio atsiminimai. - Užrašė ir parengė Živilė Driskiuvienė // Tauragnai. - Vilnius: Versmė, 2005). Atsiminimuose atsiskleidžia partizanų socialinė izoliacija ir jų kovos beviltiškumas antikomunistinio ginkluoto pasipriešinimo antrajame etape, kai...

Dailininko J. Naruševičiaus straipsnio (Naruševičius J. Mintys apie mūsų liaudies skulptūrą // Kultūros barai, 1966, Nr. 2 (14)) konspektas. J. Naruševičiaus straipsnis atskleidžia ne tik sovietinio režimo pastangas pasinaudoti liaudies menu kaip ideologiniu ginklu savo ideologinei propagandai, bet ir realią didelę liaudies meno reikšmę to meto...

Rašytojas Vytautas Petkevičius (1930 - 2008) pats buvo aktyvus komjaunimo veikėjas 5 - 6 dešimtmečiais, taip pat kompartijos funkcionierius Chruščiovo laikais, studijavo Maskvoje centrinėje komjaunimo mokykloje bei Maskvos Lomonosovo universitete. Kaip rašo Vikipedija 1946 m., 1947 ir 1949 m. vasaros metu buvo siunčiamas į įvairius Kauno apskrities...

Žymaus lietuvių rašytojo Juozo Baltušio (1909 - 1991) dienoraštis kaip niekas kitas puikiai atskleidžia sovietinės Lietuvos kultūrinio elito mąstyseną ir pasaulėžiūrą. Ir būtent komunistinio - dar prieš okupaciją tapusio komunistiniu, ar bent suartėjusios su komunistais, dalyvavusio vadinamojoje revoliucinėje veikloje, pasitraukusio karo metais į...

Mykolo Krupavičiaus, S. Kalvarijos Romos katalikų parapijos klebono memorandumas katalikų su komunistais bendradarbiavimo reikalu (1940 m. spalis): Socijalinis teisingumas, kova už skriaudžiamą ir išnaudojamą žmogų, už įvedimą lygybės ir teisingesnio turto padalinimo raudonu siūlu tęsiasi per visą krikščionijos gyvenimą. Krupavičius daro išvadas:...

Ekskunigo Jono Ragausko (1907 - 1967) kunigystės metimas 1948 m. ir paskelbimas apie tai viešai "Tiesoje" padarė sprogusios bombos įspūdį. Atsivertimas ir po to sekusi jo aktyvi ateistinė veikla buvo vienas didžiausių valdžios laimėjimų. Tai rimtai sukrėtė lietuvių katalikų pasaulėžiūrą. Ne vieną katalikų tai privertė suabejoti savo tikėjimu. Juk...

Kazys Sideravičius (1907-1971) prieš karą buvo kairiųjų, ateistinių pažiūrų mokytojas, žurnalistas. Dirbdamas Žemaitijoje susidomėjo senaisiais lietuvių tikėjimais. Rašė populiarius straipsnius istorijos temomis. Kartu priklausė Raudonajai pagalbai, palaikė ryšius su komunistais. 1940 m. Liaudies vyriausybės paskiriamas Telšių apskrities...

Per kone visą pokario partizanų kovų laikotarpį skambėjo vienas šūkis - nepriklausomybės atstatymas ir kova su bolševikais. Visa buvo pajungta šiam siekiui, o bet koks pritarimas sovietų valdžios iškeltiems socialinio teisingumo šūkiams buvo laikomas išdavyste. Ir tik sovietų represinėms struktūroms baigiant palaužti ginkluotą pasipriešinimą,...

Pokaris lietuvių tautai buvo nepalyginamai tragiškesnis už karo metus. Didžiuosiuose miestuose to tragiškumo nesijautė, tačiau kadangi Lietuva buvo kaimiška, visa Lietuva buvo apimta kovų ugnies. Žuvo dešimtys tūkstančių į miškus išėjusių vyrų, dešimtys tūkstančių neginkluotų kaimo žmonių ir ne vienas tūkstantis ginkluotų naujosios valdžios gynėjų...