LIETUVOS ISTORIJA: 1569 – 1795 M.

 

Katalikai linkę formuoti idilišką vėlyvosios LDK visuomenės vaizdą kaip tobulai katalikiškos. Ne tik bajorija bei miestiečiai, tačiau net ir valstiečiai vaizduojami kaip sąmoningi katalikai, nuoširdžiai lankantys bažnyčias, priimantys sakramentus, gausiai dalyvaujantys atlaiduose ir kituose katalikiškuose renginiuose. Istorikė Jolita Sarčevičienė...

Konspekto su paaiškinimais forma pristatysime šaltinių rinkinį "Baltų religijos ir mitologijos reliktai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (XIV - XVIII a.): šaltinių rinkinys" (Vilnius: Lietuvių Katalikų mokslo akademija, 2016).

Konspekto forma su paaiškinimais pristatysime Algirdo Baliulio straipsnį "Iš Tauragnų praeities" (Tauragnai. - Vilnius: Versmė, 2005). Gerai atskleidžiama Žečpospolitos laikų valsčiaus gyventojų struktūra, atskirų visuomenės kategorijų prievolės dvarui. Miestelėnų, nors ir nebaudžiauninkų tik sąlyginė laisvė dvaro atžvilgiu, kuri daugeliu atžvilgių...

Liudijimai apie atvirą senojo lietuvių tikėjimo praktikavimą XVIII a. Suvalkijoje - Daukšių apylinkėse (Marijampolės rajonas) - tai bažnytkaimis tarp Gudelių (Prienų raj.) ir Liudvinavo (Marijampolės raj.) prie didžiulio, bet užpelkėjančio Žuvinto ežero, o taip pat Amalvo ežero - išskirtinės reikšmės. Juos pateikė kunigas Jonas Totoraitis (1872 -...

Žydų Lietuvoje klausimas apima kelis klausimus. Visų pirma savimonės klausimas: kuo žydai, gyvenę Lietuvoje, save laikė? Ir antras klausimas: kas, kokie faktoriai lėmė jų gausų apsigyvenimą Lietuvos teritorijoje? Paprastai teigiama, kad Lietuvoje gyvenę žydai buvo vadinami litvakais ir griežtai skyrė save nuo kitų pasaulio žydų etnokultūrinių...

Pernelyg neangažuotų katalikybei žmonių sąmonėje buvo įsitvirtinusi nuostata, kad masiškai Žemaitijoje kryžiai pradėti statyti XVIII a. antroje pusėje. Vis dėl to, atrodo, šį įsitikinimą teks šiek tiek pakoreguoti. Žymi kryždirbystės Lietuvoje tyrinėtoja Gabija Surdokaitė - Vitienė savo straipsnyje "Kryždirbystė XIX a. Žemaičių vyskupijoje: carinės...

Šiuolaikinėje visuomenėje paplitusios iliuzijos apie Lietuvą XVI - XVIII a. kaip apie savarankišką, išsaugojusią savo valstybingumą, griežtai skiriančią save nuo Lenkijos ir lenkų tautos. Ar taip yra iš tiesų leistų atsakyti išėjimas iš uždaro rato - lietuviškai-lenkiško pasaulio ribų ir galimybė pažvelgti į jį nesuinteresuotų užsieniečių akimis....