Iliuminatų ordino veikimo metodai ir tikslai pagal buvusios Ordino narės Svali liudijimą |2021 rugsėjo 27 d.

09/27/2021

Pristatysime buvusios Iliuminatų ordino narės ir vienos iš vadovių Svali (tai slapyvardis. Jos tikrasis vardas ir pavardė galbūt Sheridan Waldrop: https://svaliisafraud.wordpress.com/ (atkreiptinas dėmesys, kad čia pateikiamas taip pat iš Ordino pasitraukusio asmens, kritiškai žvelgančio į Svali kaip į vyriausybės agentę, vertinimas) knygą "Nutraukiant grandinę: buvusios iliuminatų trenerės Svali knyga" apie Ordino narių protų programavimo ir indoktrinavimo metodus bei Ordino tikslus, skelbtą ritualinės prievartos problemai skirtą tekstų rinkinyje knygoje "Ритуальное насилие и контроль над сознанием: сатанизм в современном мире" (Сборник публикаций на тему: сатанизм и ритуальное насилие как инструмент контроля над сознанием. Перевод с английского. Составитель и переводчик Сергей Мальцев, 2016 г.).  Pats knygos tekstas verstas su Deepl Translate pagalba iš anglų kalbos (https://www.wanttoknow.info/secret_societies/svali_book_svali_speaks).

Svali žvelgia į Ordiną iš vidaus, kaip buvusi jo narė ir kaip viena iš jo vadovių - instruktorė, Ordino narių protų programuotoja ir psichokoduotoja, taigi aktyvi Ordino vyresniųjų valios realizuotoja. Todėl tai labai vertingas liudijimas. Mes visi, kurie domimės istorijos vyksmo priežastimis, užkulisiniu istorijos kontekstu, girdėjome ir skaitėme apie iliuminatų ordiną, įkurtą 1776 m. prof. Adamo Weishaupto Vokietijoje, išsikėlusio tikslą sugriauti Bažnyčią (religijas) ir monarchiją (valstybinę valdžią - "altorių ir sostą") sąmokslo ir infiltracijos keliu, tačiau pagal oficialius duomenis laiku užgniaužto Bavarijos valdžios, o pagal neoficialius rimtai įtakojusio Prancūzijos revoliuciją, perkėlusio savo veiklą per Atlantą į Ameriką, stovėjusio už tenykštės revoliucijos, kurios išdavoje susikūrė nepriklausomos Jungtinės Amerikos Valstijos. Teigiama, kad iliuminatai įsitvirtino JAV, pavertė šią šalį vienu svarbiausių placdarmų savo pasaulinio viešpatavimo tikslams. Iliuminatai siejami su žydų pasaulinio viešpatavimo planais ir su nežemiškos kilmės civilizacijomis, turinčiomis tikslą pavergti žmoniją arba išsaugoti jos pavergimą - reptiloidais, drakoniečiais ir kitais. Tačiau visos šios teorijos dėl didžiulio atotrūkio tarp konkrečiais dokumentais įrodomos Iliuminatų ordino veiklos ir grandiozinių jų tikslų postulavimo remiantis daugiau netiesioginiais šaltiniais - jų simbolikos, atskirų asmenų, siejamų su iliuminatais, veiklos tyrimais, skeptiškiau nusiteikusių žmonių akyse praranda dalį savo įtikinamumo. Tad būtent Svali liudijimas yra labai svarbus, nes jis nutiesia tiltelį tarp Iliuminatų ordino grandiozinės reikšmės istorijoje postulavimo ir realaus kasdienio Ordino narių gyvenimo, kurį taip išraiškingai atskleidžia Svali, jį įtikinamai psichologiškai pagrįsdama. Jos liudijimo patikimumą įrodo kitų asmenų liudijimai apie Iliuminatų Ordine ir Katalikų Bažnyčioje vykstančią ritualinę prievartą, pristatomi ir toje pačioje knygoje. Tai Tarptautinio tribunolo Bažnyčios ir valstybė nusikaltimams tirti (ITCCS), suorganizuoto Kevino Anneto milžiniška medžiaga, Australijos pilietės Fionos Barnett liudijimas, amerikiečių žurnalisto Timoti Silverio knygos, kurioje be kita ko cituojamas psichoterapeuto Koridono Hammondo ataskaita apie psichikos išskaidymą, fragmentas, Keti O'Braien liudijimas ir kiti.

Svali Ordinas tai Šeima, būtent taip jo nariai vadina tą organizaciją, kuriai jie priklauso ir kuri apima visą jų gyvenimą, visų pirma naktinį. Visi tie žmonės (o jų yra nuo 1 iki 2 procentų JAV gyventojų) gyvena dvigubą ar net trigubą ir keturgubą gyvenimą. Dieną jie respektabilūs krikščionys verslininkai, teisininkai, žurnalistai, mokslininkai ir kitokių profesijų žmonėmis, o naktimis ar kitu plačiajai visuomenei nekontroliuojamu laiku ir aplinkybėmis jie renkasi į savo slaptus ritualinius susirinkimus, kuriuose kviečiasi demoniškas būtybes, aukoja gyvūnus ir net žmones, yra apdorojami savų instruktorių, renkasi į karines stovyklas, kur mokosi naudoti ginklą ir ruošiasi visuotiniam perversmui, kuris jų įsitikinimu suteiks jiems absoliučią valdžią. Jie tiki, kad jų geneologija siekia seniausius laikus (vaikai privalo mintinai išmokti savo giminės geneologiją, o Ordino istorija kildinama mažiausiai nuo Atlantidos laikų) ir kad jie susiję su galingomis, juos globojančiomis, nežemiškomis civilizacijomis. Jie tiek įsitikinę savo galia, teisumu, ir teise valdyti pasaulį, o indoktrinacinis iliuminatų ideologijos, filosofijos spaudimas eiliniams Ordino nariams yra toks didžiulis, kad jie patys atiduoda savo vaikus (net kūdikius nuo pat pirmų dienų po gimimo) kankinimams (elektrošoku, poveikiu fizinėmis priemonėmis, seksualine prievarta, narkotikais ir hipnoze), tam, kad jų vaikų asmenybės branduolys būtų suskaldytas į atskiras subasmenybes (alterius), kurias Ordino konstruktoriai formuotų pagal savo nuožiūrą ir Ordino tikslus. Tai lemia visišką, absoliučią jų priklausomybę nuo Ordino, kuriai gali atsispirti tik vienetai - itin stiprios asmenybės. Ordino nariai yra nepaliaujamoje, nuolatinėje ir itin stiprioje Ordino valdžioje. Jie leidžia daryti su savimi eksperimentus, kankinti save, žeminti, ardyti ir keisti savo tapatybę pagal Ordino poreikius, tačiau mainais už tai jiems dovanojamas išskirtinumo likusiųjų žmonių atžvilgiu jausmas. Jie visi jaučiasi nepalyginamai stipresniais, galingesniais, ir daugiau žinančiais ir todėl pranašesniais už visus kitus 99 procentus pasaulio gyventojų. Taip pat jiems suteikiamas pažadas, kad jei ir ne jie patys ir ne jų vaikai ar anūkai, tai dar tolimesni jų palikuonys bus pasaulio valdovai. Visa tai, žinoma, demonstruoja kokia milžiniška yra "Šeimos" ideologijos, formuojančios Ordino tapatybę, reikšmė. Kartu tai liudija faktą, jog šios tapatybės palaikymo per amžius Ordino nariuose ir palikuonyse stovi nežmoniškai milžiniški pinigai ir didžiulės, didžiulės pastangos. Tai rodo, kad viena vertus tokios pastangos turi apsimokėti, o kita vertus, kad už to turi slypėti kažkoks pradinis valios impulsas, išliekantis per šimtmečius ir tūkstantmečius, kuris suteikia jėgą ir tikėjimą tokios veiklos prasmingumu. Tai turi būti kažkas be galo galingo. Kas? Dievas, krikščioniškas velnias, Šėtonas, nežemiškos civilizacijos? Kaip ten bebūtų Svali savo liudijime kalba apie dvasinį Ordino pobūdį ir įvairiais būdais palaikomus ryšius su demoniškomis būtybėmis. Kad ir kas tai būtų, tai turi būti galią ir asmeninę savimonę turinti jėga, kuri tik ir gali pagimdyti per šimtmečius ir tūkstančius išliekantį jėgos impulsą, kurio veikiami žmonės tiek aukojasi ir leidžiasi kankinami. Kas vis dėl to tas pradas, suteikiantis impulsą? Pabėgusi iš Ordino, dekodavusi ir deprogramavusi save Svali vienintelę atramą savo naujai tapatybei rado krikščionybėje. Krikščionybė ir jos pristatomas Dievas jai tapo gėrio simboliu ir Ordino priešininku, "alter". Todėl ji priešiškai žvelgia į Ordino ezoterinę, okultinę filosofiją, atsistodama jau į apologetinę krikščionės padėtį, smerkdama kartu ir visas tas religines, ideologines Ordino šaknis - senąsias religijas. At toks požiūris teisingas? Ne, mes puikiai žinoma, kad principas "extra ecclesiam nulla salus", kuriuo vadovaujasi Katalikų Bažnyčia (o realiai ir kitos krikščionių bažnyčios) yra nežmoniškas, totalitarinis lygiai tiek pat, kiek ir Iliuminatų Ordino pretenzija į pasaulinę valdžią. Juo labiau, kad ir iš pačios Svali knygos bei jos interviu Gregui Szymanskiui puikiai žinomas Ordino glaudus ryšys su Katalikų Bažnyčia. Savo interviu Svali pasakojo apie savo iniciaciją, kuri vyko slaptose katakombose Vatikane (https://www.ateitiesaidas.lt/l/buv-iliuminatu-ordino-nares-svali-interviu-gregui-simanski-apie-samones-valdymo-metodus-ordine-jo-tikslus-ir-vatikano-vaidmeni-jame/). Svali taip pat rašė, jog per šią ceremoniją Vatikane "atsiklaupusi ant kelių, iškilmingai prisiekiau ištikimai tarnauti Tam, kuris yra Coming.....". Pasak jos "[...] Aukščiausi lygiai - Roma. Tai yra iliuminatų galios centras arba širdis; čia yra jų galios bazė. Todėl visi vadovai privalo prisiekti ištikimybę Romai, nes ji laikoma visatos branduoliu, dvasiniu centru...". Knygos apie ritualinę prievartą redaktorius S. Malcevas net teigia, kad būtent katalikybė sukūrė "naujus" masonų, rozenkreicerių, tamplierių ordinus, norėdama pasipriešinti senosioms slaptosioms draugijoms (tikrosioms), jėzuitai taip pat sukūrė visą melagingą ideologinę naujosios "masonerijos" antstatą. Jame į vieną parodijinį panteoną buvo sumaišyti senovės pasaulio demonai ir dievai. Vatikano ideologų pastangomis senieji slėpiniai ir aukštojo dvasinio pasišventimo tradicijos tapo panašios į šėtoniškas orgijas ir juodąsias mišias, o nukentėjusių nuo katalikių kunigų seksualinės prievartos vaikų yra milijonai. S Malcevas įsitikinęs, kad Bažnyčios hierarchija ir valdo Iliuminatų ordiną. Teoriškai tai įmanoma, nes Ordino narių psichikos disasociacija su daugybine tapatybe įgalina mažiausiai dviejų visiškai skirtingų - dienos ir nakties - gyvenimų egzistavimą viename žmoguje. Bažnyčios lygmenyje - jos oficialus mokymas ir liturgija bei okultiniai veiksmai "naktį". Žinoma, katalikai tradicionalistai gali aiškinti, kad tai tik priešiškų Bažnyčiai jėgų infiltracijos rezultatas, kad esama "tyros ir nekaltos" Katalikų Bažnyčios, kaip absoliutaus gėrio ir Dievo Žemėje atstovės. Bet jei būdingiausia tos gėrio ir Dievo atstovės Žemėje raiškos forma buvo viduramžiai ir tai laikoma dievišku veikimo pavyzdžiu, tai deja, mes su tuo negalim niekaip sutikti. Kitatikių deginimas ant laužų nėra dieviškas veiksmas ir Bažnyčios dieviškumo įrodymas. Ir ką mes tokiu atveju turime? Turime Bažnyčią, kuri siekia savo tikslų juos vaidindama dieviškais) analogiškomis priemonėmis kaip ir jai oponuojantis (į ją infiltravęsis/ar jos vadovaujamas?) Iliuminatų ordinas. Kur tuomet tie istorijos teigiamieji ir neigiamieji veikėjai? Sprendžiant šį klausimą reiktų visų pirma suvokti, kad visa fizinė Visata kartu su mumis ir mūsų gyvenimais yra Dievo, Absoliuto, Neišreiškiamosios Paslapties ar kitaip vadinamo Būties Centro emanacija. Visa tai, kas vyksta - ir to, kas teigiama ir to, kas neigiama - yra jo apvaizdos kontrolėje. Juk Būtis logiškiausiai paaiškinama tik vienu principu - iš čia monistinis pasaulio supratimas, o teigiamumas ar neigiamumas - tik mūsų atitinkamo sąmonės lygmens vertinimas. Vadinasi, apskritai reikalingos ir neigiamos patirtys, ir istorijos veikėjai, kurie tam tikru istorijos momentu neabejotinai objektyviai priskirtini negatyviajai istorijos (jau vien pavyzdžiui žmonių sunaikinimo, eliminavimo iš ši egzistencijos lygmens siekiu). Tačiau, kaip matėm tas neigiamumas negali būti tapatinamas su nekrikščioniška filosofija, ideologija, nes pats krikščioniškumas suvokiamas kaip principo "extra ecclesiam nulla salus" išraiška, yra totalitarinis, taigi nežmoniškas, neigiamas, negatyvus, atmestinas. Taigi Iliuminatų ideologija negali būtin atmestina, vertintina neigiamai vien dėl savo ezoteriškumo, okultiškumo, taigi, šia prasme nekrikščioniškumo, o be ir dėl to, kad skatina žmogaus emancipaciją, išsilaisvinimą iš išorinių intelektualinių konstrukcijų ir apribojimų. Didžiulio masto negatyvumo reikia ieškoti itin galingoje blogoje valioje, kuri pasireiškia pastangomis uždaryti žmonijos (ar jos dalies) raidą savyje, paklusnume savo grupei, atribojant ją nuo Būties su jos teikiama galimybių begalybe. Taigi tokios blogos valios požymiai būtų ideologinis (religinis, kultūrinis) ekskliuzyvumas kartu su kančią kitiems sukeliančių priemonių naudojimu bei tą kančią sukeliančios kitiems grupės išskirtinumo suvokimu ir prisiimta teise naudotis (mėgautis) malonumais, kurie patiriami tame pačiame egzistencijos lygmenyje, kuriame gyvena ir jų pastangomis kančią patiriantys likusieji žmonės. Tai yra, jeigu jų veiklos sąlygoti žmonės fiziškai patiria kančią, o jie patys mėgaujasi būtent fiziškai patiriamais malonumais ir jaučiais turį teisę mėgautis, o kitus pasmerkti to paties egzistencijos lygmens kančiai, tai būtų ženklas, kad turime reikalo būtent su iš principo blogomis, demoniškomis, velniškomis jėgomis, būtybėmis, grupėmis. Dieviškas yra susitapatinimas su Būties harmonija, kai drastiškos, masiškai vartojamos prievartinės priemonės liudytų velnišką įtaką. Todėl atrodo Iliuminatų ordino veiklą reiktų vertinti kaip blogio per se žmonijos atžvilgiu - greičiausiai tam tikrų nežemiškų civilizacijų - atstovų, infiltrantų veiklą, jiems naudojantis įvairiomis jau iki tol žmonijos naudotomis priemonėmis- tiek organizaciniais, tiek filosofinio mokymo principais, taigi dėl to negalimais sukompromituoti.

Pereinant prie iliuminatų ordino metodų it tikslų aptarimo taip kaip jie nušviesti Svali, pirmiausia reiktų pristatyti pačią Svali. Kas ta Svali? Tai moteris, buvusi viena iš iliuminatų trenerių, programuotojų, psichokodavimo instruktorių (apie Svali plačiau jos pačios žodžiais: https://www.wanttoknow.info/secret_societies/svali_about; reikia pasakyti, kad savo vėlesniuose prisiminimuose Svali akcentuoja savo ryšius su jėzuitais, be tai nieko nekeičia jos santykiuose su iliuminatų ordinu: https://svalispeaksagain.wordpress.com/2019/08/05/healing-is-a-process/). Ji yra taip vadinama paveldima iliuminatė (jos tėvai ir ankstesnės kartos buvo iliuminatai). Ji pabėgo iš sektos 1995 m. Dėl savo kaip kulto instruktorės ir programuotojos patirties ir rūpestingų psichologų, jai pavyko deprogramuotis. Vis dėl to gydytis teko net devynerius metus nuo ritualinės prievartos ir DID [disociacinio tapatybės sutrikimo, dar vadinamo daugybiniu asmenybės sutrikimu arba MPD]. Dabar ji stengiasi deprogramuoti kitus sektos narius ir tam parašė knygą. Išsivadavo ir jos vyras bei du vaikai. Šiuo metu ji ištekėjusi už antrojo vyro, kuris taip pat yra pasveikęs nuo DID ir iš kulto išėjo prieš penkerius metus. Save laiko rašytoja ir registruota slaugytoja. Teksase dirba 20 valandų per savaitę diabeto mokytoja. Gimė 1957 m. Aleksandrijoje, Virdžinijos valstijoje. Trumpai gyveno mažame miestelyje netoli Vašingtono. Tiek jos motina, tiek patėvis buvo šios Ordino nariai. Motina priklausė Vašingtono srities regioninei tarybai ir užėmė "dvasinę kėdę" (iliuminatai savo pakilusių meistrų taryboje turi 6 kėdes: Mokslo, Vyriausybės, Vadovavimo, Mokslo, Dvasinės ir Karinės). Svali daugiau laiko praleido mokydamasi istorijos, kalbų ir tiksliųjų mokslų. Mokėsi Šarlotsvilyje, 1975-1981 m., kur įgijo slaugos bakalauro laipsnį ir ispanų kalbos bakalauro laipsnį (gavo du diplomus). Baigusi studijas 1981 m. išvyko į San Diegą, kur ją pasišaukė tenykštė iliuminatų vadovybė, siekusi gauti specialistą mokslo srityje. Buvo kooptuota į vadovybės tarybą, padaryta šeštąja vyriausiąja instruktore. Jai buvo pavaldūs 30 instruktorių vietinėse grupėse. Vadovybės taryba posėdžiavo Ramonoje, Kalifornijoje. Po kurio laiko pakilo į antrąsias vyriausiojo trenerio pareigas apygardoje. Dėl nepakeliamų psichologinių darbo sąlygų, gręsiančių ir jos sveikatai bei gyvybei, 1995 m. paliko sektą. Pabėgo į Teksasą ir pradėjo gydytis pas daktarą Džerį Mundžazą. Ten, praeidama deprogramacijos kursą, ji suprato, kad "[...] prievarta, kurią patyrė Ordine, nebuvo normali, kad ja buvo naudojamasi siekiant ja manipuliuoti. Ji prisipažįsta, kad ir pati kaip psichokoduotoja, instruktorė buvo smurtautoja ir dabar to labai gailisi ir būtent savo kalčių išpirkimui parašė knygą, kuri gali pasitarnauti kaip metodinė priemoinė terapeutams jų darbe su buvusiais sektos nariais. Apie save po pabėgimo Svali rašė: "Metus intensyviai praleidau deprogramuodama save. Vyras turėjo pabėgti į Kaliforniją ir irgi gydytis nuo RA ir DID (disociacinio tapatybės sutrikimo)". Jos vaikams teko spręsti sunkias seksualinės prievartos sukeltas problemas. Jos jaunesnioji sesuo pasak Svali: "[...] jaunesnioji sesuo prisimena, kaip būdama trejų metų buvo pririšta prie akmeninio altoriaus su gniužulu burnoje ir išprievartauta. Ji taip pat prisimena, kaip mūsų močiutė iš tėvo pusės, būdama 3-5 metų amžiaus, nuvedė ją pas draugus, kurie ją seksualiai išnaudojo. [...]. Sulaukusi 13 metų, ji tapo alkoholike, o iki 12 metų 7 kartus bandė nusižudyti. Mano vyresnysis brolis iki 20 metų amžiaus nieko neprisimena. Jo gyvenimas yra visiškai tuščias. Jis tiki, kad mūsų tėvas buvo iškrypėlis ir keistas žmogus. Šis brolis buvo nupjautas nuo mūsų garažo, kai jam buvo 8 metai, ir bandė pasikarti. Mano vyriausiasis brolis yra pabėgęs, bijo kur nors gyventi ilgiau nei kelis mėnesius, nes tiki, kad jį nori "paimti". Jis taip pat daug kartų bandė nusižudyti būdamas mažas vaikas. Tai yra šiek tiek patvirtinantys įrodymai, kaip ir tai, kad abu mano vaikai naktimis sapnuoja vokiečių kalba (šia kalba jie kalba iliuminatuose), o dieną jos niekada nėra girdėję". 

Ordino struktūra, filosofija ir tikslai

Koks Ordinas išryškėja Svali pasakojime? Pasak jos iliuminatai - "tai grupė žmonių, besivadovaujančių filosofija, vadinama "iliuminizmu" arba "apšvietimu". Iliuminatai savo vardą gavo prieš kelis šimtus metų, tačiau jų šaknys ir istorija siekia senovės slaptąsias Egipto, senovės Babilono ir net Mesopotamijos religijas. Iš šių senovinių religijų, kurios šimtus ir šimtus metų buvo praktikuojamos slaptai, atsirado ezoterinės grupės, kurios ir toliau praktikavo ritualus, tradicijas ir kultūrą, perimtą iš pirminių grupių". Tokios ezoterinės grupės kaip tamplieriai, rozenkreuzeriai, druidų religija laikomos šiuolaikinio iliuminizmo pirmtakėmis (be abejo, tai labai įtakota jos dabartinių krikščioniškų pažiūrų). Šiuolaikinio ordino kūrėja, remdamiesi senosiomis religinėmis tradicijomis, sukūrė lydinį. Šiuolaikinis iliuminizmas laikomas filosofija, kurios principai paplito visame pasaulyje ir kuri prasidėjo nuo vokiečių Rozenkreicerių ordino atšakos, išplito Anglijoje, paskui su pirmaisiais kolonistais atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Teigiama, kad Ordiną sudaro trys šakos: germanų (aukščiausia), ir mažiau reikšmingos britų (rūpinasi finansais), bei prancūzų ir rusų. JAV veikia visų šių trijų šakų grupės. JAV iliuminatai turi grupes visuose didžiuosiuose JAV miestuose. Iš pradžių į Jungtines Amerikos Valstijas jie pateko per Pitsburgą (Pensilvanijos valstija), o iš ten išplito po visą šalį. Visoje šalyje yra 18 miestų, kurie laikomi iliuminatų galios ir įtakos centrais. Tai: Vašingtonas ir jo apylinkės; Albany, Niujorkas; Pitsburgas, Pensilvanija; "auksinis trikampis" Winstonas, Salemas, Raleigh, Šiaurės Karolina; Mineapolis, Minesota; Ann Arbar, Mičiganas; Wichita, Kanzasas; Phoenixas, Arizona; Portlandas, Oregonas; Flagstafas; Sietlas, Vašingtonas; Hiustonas, Teksasas; Los Andželas, Kalifornija; Atlanta, Džordžija; Naujasis Orleanas, Luiziana; Springfildas.

Ordinas turi griežtai hierarchinę struktūrą. Egzistuoja skirtingi hierarchiniai lygiai. JAV padalintos į 7 geografinius regionus; kiekvienas regionas turi savo regioninę tarybą, kurią sudaro 13 narių ir kuri turi teisę turėti 3 seniūnų patarėjus. Šie regionai bendradarbiauja finansų, personalo, mokymo ir kitose srityse. Prie kiekvienos regioninės tarybos veikia vietos taryba. Šiai tarybai taip pat priklauso 13 narių, kurių vadovai dalyvauja regioninės tarybos veikloje ir teikia informaciją jų vadovaujamoms vietos grupėms. Vietinėse tarybose du tarpininkai (atsiskaito už visą jam pavaldžią veiklą), keturi administratoriai (atsakingi už finansus, administravimą, grupės veiklos organizavimą), šeši vyriausieji instruktoriai (aukštesnio lygio instruktoriai nei vietinės grupės, jie moko kitus instruktorius). Vadovaujant aukštesniajai tarybai bus paskirti šeši asmenys, kurie dalyvaus vietos grupių susirinkimuose, bendraus su vietos grupių vadovais ir teiks ataskaitas vadovaujančiai tarybai. Žemiau už Lyderių tarybą yra anarchijos lygiai. Atskiruose miestuose veikia "seserų grupės" (jų skaičius priklauso nuo miesto dydžio). Dideliame didmiestyje gali būti nuo 10 iki 27 grupių. Kiekvienai "seserų grupei" vadovaus vyriausiasis kunigas arba kunigė. Svali taip pat akcentuoja, kad iliuminatai dažniausiai gimsta Ordine - jų tėvai ir seneliai yra Ordino nariai. Jie turi griežti apibrėžtas pareigas. Be to, Ordino nariai turi būti jam visiškai atsidavę, pasiryžę slėpti savo vaidmenį Ordine iki mirties. Svali mini tokias funkcijas kaip informatoriai (išmokyti fotografiškai tiksliai įsiminti įvykių ir pokalbių detales), veisėjai (šie žmonės nuo vaikystės pasirenkami gimdyti ir auginti vaikus), prostitutės (jomis gali būti ir vyrai), vaikų pornografija (didelis sektos verslas), žiniasklaidos darbuotojai (jie rašo knygas ir straipsnius, kuriuose pateikia iliuminatams palankų požiūrį ar poziciją, tačiau neatskleidžia savo tikrosios priklausomybės), ritualiniai padėjėjai (jie išvalo visus ritualinių apeigų pėdsakus, o po ritualo kruopščiai apžiūri visą teritoriją), skrodėjai (skrodžia gyvūnus ir žmones per ritualus. Jie gali žudyti greitai, nešališkai ir kokybiškai), giedotojai dainuoja, gieda arba gieda šventas giesmes per apeigas, vyriausiasis kunigas (vadovauja vietinėms kulto grupėms, koordinuoja kulto darbą, skiria užduotis ir dalyvauja reguliariuose vietos hierarchijos arba valdymo tarybos paskirtuose susirinkimuose), instruktoriai (moko vietos grupės narius, kaip atlikti savo darbą, ir prižiūri vietos grupę per vietos grupės susirinkimus arba po užduoties atlikimo), budeliai (baudžia ir drausmina narius, kurie pažeidžia taisykles arba elgiasi ne pagal savo įgaliojimus), stebėtojai ar žvalgai (stebi ir prižiūri narius, kurie bando palikti savo vietines grupes), mokytojai (vedantys grupinius užsiėmimus su vaikais, moko juos kulto filosofijos, kalbų ir konkrečių sričių žinių), auklės (prižiūri mažamečius vaikus, kai suaugusieji dalyvauja vietos grupės susirinkime), kurjeriai (gabena ginklus, pinigus, narkotikus ar neteisėtus daiktus per valstybės ar nacionalines sienas. Paprastai tai būna jauni, vieniši ir nesusiję su jokia atsakomybe žmonės), vadai (prižiūri karinį mokymą vietos grupėse), žmogaus elgsenos tyrėjai (renka duomenis ir atlieka eksperimentus su žmonėmis, kad papildytų mokslines žinias apie žmogaus elgseną).

Iliuminatų tikslas - pasaulio užvaldymas, nei daugiau, nei mažiau. Tam yra skirtas protų programavimas ir finansų srities užvaldymas. Tam tikslui iliuminatai susidaro mažesnius planus - savotiškus "penkmečio planus", kurie įgyvendinami ir Ordino mastu ir regionų lygmenyje. JAV suskirstytos į septynias pagrindines geografines sritis. Kiekvienoje vietovėje yra gyventojų centrų, kuriuose yra karinės stovyklos ir bazės, įsikūrusios atokiose, izoliuotose vietovėse arba didelėse privačiose valdose. Šiose bazėse iliuminatai reguliariai mokomi karybos, kovos rankomis, riaušių malšinimo, ginklų naudojimo ir visų kitų karinių aspektų. Iliuminatai siekia visų pasaulio valstybių griūties ir ja paskatinti jie siekia skelt ekonominę krizę, "manevruojant" didiesiems bankams ir finansų įstaigoms visame pasaulyje, manipuliuojant akcijų rinka ir keičiant palūkanų normas. Toliau regionas po regiono prasidės karinis perversmas, nes vyriausybė paskelbs nepaprastąją padėtį ir karinę padėtį. Žmones apims panika, daugumoje vietovių prasidės anarchija, o vyriausybė pateisins savo veiksmus kaip būtinus valdymui pilietinės panikos akivaizdoje. Kultų apmokyti kariniai lyderiai ir jiems pavaldūs žmonės pasinaudos ginklais ir minios valdymo metodais, kad pasinaudotų šia nauja padėtimi. Neatsitiktinai iliuminatai moko savo žmones rankų kovos, riaušių malšinimo metodų, o prireikus - ir žudymo, kad suvaldytų minią. Tokiomis aplinkybės iliuminatų karins bazės atsikleis. Jos visiškai atskaitingos regioninėms bazėms. Apie 1 % JAV gyventojų sudarantys iliuminatai Ordino nariai, arba simpatikai, arba proto kontrolės aukos - žmonės, profesionaliai įvaldę ginklus, minios valdymo technikas, psichologinius metodus ir elgesio taktiką, ginkluoti ir susiję su sukarintomis grupuotėmis - įsitikinę, kad jie gali lengvai susidoroti su likusiais 99 % gyventojų, paprastais žmonėmis, neturinčiais jokių karinių įgūdžių. Jie nebijo kariuomenės arba policijos, nes daugeli iliuminatų yra karininkai. Žmonėms beliks paremti iliumnatus arba skaudžiai nukentėti. Iliuminatų finansų lyderiai Rotšildai, Vanderbiltai, Rokfeleriai, Karnegiai, Mellonai ruošiasi sukurti naują pinigų mainų sistemą, kuri bus centralizuota Kaire (Egipte) ir Briuselyje (Belgijoje). Šiuo metu iliuminatai metodiškai ir slapta vykdo savo planą perimti valdžią: 1. Žiniasklaida 2. Bankų sistema 3. Švietimo sistema 4. Vietos ir federalinė valdžia 5. Mokslas 6. Bažnyčios. Įmones ir įstaigas jie užvaldo palaipsniui į jas investuodami. Visuomenėje jie sudaro gerbtinų, krikščionių verslininkų įvaizdį. Reputacija visuomenėje iliuminatams labai svarbi, todėl jie padarys viską, kad ją išlaikytų. Jei juos sutiktumėte asmeniškai, tikriausiai bet kurį iš jų pavadintumėte protingu, komunikabiliu, simpatišku ir net žaviu. Tai pagrindinė jų kaukė, kurią jiems garantuoja disociacija (asmenybės skilimas). Savo tikslams įgyvendinti iliuminatai pasitelkia kitas organizacijas, kurios taip pat laikosi ezoterinių praktikų arba garbina senąsias dievybes ar demonus. Jas pajungia po savo "skėčiu", perduodami joms savo mokymo metodus ir už tai užsitikrindami jų lojalumą. Į šias grupes jos siunčia savo instruktorius, o instruktoriai atsiskaito savo taryboms. Politinių konfliktų metu iliuminatai finansuos abi priešiškas puses, nes jų svarbiausias principas yra "tvarka kuriama iš chaoso".

Vis dėl to, pasak knygos sudarytojo S. Malcevo nereikia suteikti per daug pasitikėjimo Svali informacijai apie Ordino filosofiją: "Pati Svali savo interviu pripažįsta, kad negalima pasikliauti "faktų", kuriuos į galvą įsikalė Ordino eiliniai nariai, patikimumu. "Kaip matyti iš iliuminatų praktikos aprašymo, visa informacija, cirkuliuojanti Ordine, yra griežtai sutvarkyta sistema su to paties programavimo elementais - informacinėmis "minomis" ir "spąstais kvailiams". Jų paskirtis - išlaikyti kulto narių protus tam tikros ideologijos labirintuose ir pridengti galimą informacijos nutekėjimą, jei kuris nors ordino narys ištrūktų iš psichologinio programavimo priežiūros ir galios ir pradėtų kalbėti... Tai reiškia, kad jie taip pat skirti jums ir man".

Ordino narių proto programavimas

Knygos sudarytojas S. Malcevas akcentuoja psichologijos terminų, vartojamų Svali ir susijusių su psichokodavimu, svarbą. Tai terminai "disociacija", "disociacinis sutrikimas" ir "ALTER". "Disociacija", "disociacinis tapatybės sutrikimas", "disociacinis asmenybės sutrikimas" - tai žmogaus psichikos skilimas į atskirus fragmentus, subasmenybes arba alterius dėl didžiulės psichotraumos. Ši disociacija ypač gili vaikystėje, kai auką išnaudoja (arba išnaudojo) asmuo, kuriuo ji ypač pasitiki. Iliuminatai didelę reikšmę teikia ritualiniam ir "mokomajam" vaikų išnaudojimui, kurį vykdo jų tėvai. Žmonės, kurių psichika suskilusi į atskirus, tarpusavyje kovojančius fragmentus, tampa vertinga medžiaga satanistams psichokodavimo laboratorijose ir slaptose šventyklose, kur vyksta demonų iškvietimo ritualai. Žvalgybos tarnybos žmones su suskaldyta psichika paverčia "tobulais šnipais". Juodieji magai, vilkintys dvasininkų drabužiais, naudoja juos kaip atvirą kanalą savo globėjų ir bendradarbių iš nematomų dvasinių pasaulių valiai išreikšti. S. Malcevas pateikia išskaidytos psichikos žmogaus pavyzdį kubietį, kuris KGB achyvuose buvo žinomas "žmogaus-kvarteto" vardu. Šeštojo dešimtmečio viduryje Kuboje sovietų kontržvalgyba suėmė žmogų, vardu Juanas Angelo Costanero. Jis buvo perkeltas į Sovietų Sąjungą ir patikėtas Aukštosios nervų veiklos instituto ir Serbskio teismo psichiatrijos instituto psichologams, kad būtų išsiaiškintos kai kurių pastebėtų jo elgesio keistumų priežastys. Buvo padaryta išvada, kad kubietis buvo kruopščiai psichologiškai apmokytas CŽV laboratorijose, kur dėl sukelto disociacinio tapatybės sutrikimo buvo paverstas "superšnipu" žudiku. Keturios nieko neįtariančios asmenybės, "sėdinčios" Kuboje, kalbėjo skirtingais ispanų kalbos dialektais, kiekviena jų turėjo savo vardą ir net individualų kraujospūdį bei širdies ritmą. Pirmoji iš šių asmenybių buvo paprastas žemės ūkio darbuotojas. Ji dengė antrąją asmenybę - kubietį amerikietį, kuris buvo specialiai apmokytas CŽV. Trečioji asmenybė buvo apsėsta Fidelio Kastro nužudymo. Ketvirtoji asmenybė buvo apsėsta savižudybės. Kiekviena iš šių asmenybių buvo įjungta Juano Costanero sąlyginėmis kodų komandomis, kaip televizijos kanalai televizoriuje.

Ordino psichokodavimo seansuose naudojami subtiliausi metodai ir technika. Programavimo patalpos buvo nudažomos įvairiomis spalvomis, kaip spalvinio kodavimo dalis. Dažnai jos būna įrengti slaptose požeminėse patalpose arba didelių privačių gyvenamųjų namų rūsiuose, į juos patenkama iš pagrindinio pastato pro uždengtas duris. Su vienu asmeniu visada turi dirbti mažiausiai du instruktoriai. Tai neleidžia instruktoriui būti pernelyg griežtam, atlaidžiam arba užmegzti pernelyg glaudų ryšį su tiriamuoju; tam trukdo budri kito instruktoriaus akis. Jaunesni dresuotojai dirba poroje su vyresniais, labiau patyrusiais dresuotojais. Naudojamas EEG aparatas, kuris plačiai naudojamas programuojant smegenų bangas; taip pat siekiant patikrinti, ar tam tikras alteris yra išvykęs, kai yra iškviečiamas. Gali būti naudojamas siekiant patikrinti gilaus transo būseną prieš pradedant gilųjį programavimą. Trenerio lentelė - tai didelis stalas, dažnai plieninis, padengtas plastiku ar lengvai valoma medžiaga. Šonuose tam tikrais atstumais yra rankų, kojų, kaklo įtvarai, neleidžiantys judėti. Trenerio kėdė - tai didelė kėdė su atramomis rankoms. Įranga, naudojama šokui sukelti: turi guma padengtus laidus su elektrodais, kurie gali būti sujungti su "Velcro", guminiais (plieniniais antgaliais, įkištais po pirštų ir kojų nagais) arba gelio pagalvėlėmis (didesnėms kūno sritims, pvz., krūtinei, rankoms, kojoms). Kai kurie yra mažyčiai elektrodai, kurie gali būti priklijuoti prie akių arba įdėti į lytinius organus. Jie prijungiami prie "šoko dėžutės", kurioje yra valdikliai, kuriais galima nustatyti elektros energijos kiekį ir dažnumą, jei norima, kad šokas būtų intervalinis. Naudojami narkotikai - opiatai, barbitūratai, hipnotikai, raminamieji, anestetikai. Taip pat laikomi gaivinamieji vaistai ir priešnuodžiai. Pasitelkiama kardiologinio gaivinimo įranga, jei žmogui pasireikštų nepageidaujama reakcija į vaistus ar programavimą. Kartais per programavimo seką netyčia išeina vaikas alteris, kuris perdozuoja suaugusiems alteriams skirtų vaistų. Treneriai tai žino ir griežtai baudžia vaikiškus antrininkus, kad išmokytų juos išeiti į išorę tik tada, kai yra kviečiami. Virtualios realybės ausinės: daugelyje kodavimo programų naudojami holografiniai vaizdai ir virtualios realybės sąrankos. Plieniniai instrumentai, naudojami įkišti į angas, sukelti skausmą. Pasitelkiama tempimo mašina: ji "ištempia" žmogų nesulaužant kaulų. Treniruoklių tinkleliai ir projektoriai naudojami tinkleliams projektuoti ant sienos ar lubų. Kino projektorius naudojamas filmams rodyti, nors juos keičia nauji VR diskai. Trenerių žurnaluose indeksuojamos subjekto sistemų kopijos, įskaitant raktų pakeitimus, komandų kodus ir kt. Programavimo seansuose naudojami relaksacijai skirti daiktai, kurias tiriamasis nuraminamas - žaislai ar saldainiai, skirti vaikams, arba aliejai, skirti masažui. Gali būti duodami šilti rankšluosčiai ar gėrimai, nes instruktorius užmezga ryšį su asmeniu, su kuriuo dirbo, ir jį paguodžia. Tai bene svarbiausia mokymo proceso dalis, nes treneris ramiai ir maloniai paaiškina, kaip asmeniui sekėsi ir kaip juo didžiuojasi.

Nesunku įsitikinti, jog iliuminatams jų filosofija ir ideologija, apsprendžianti jų tapatybę yra jų Ordino šerdis, apsprendžianti jo egzistavimą ir todėl didžiuli dėmesys skiriamas Ordino narių indoktrinacijai arba protų programavimui. Jis vyksta nuo pirmų kūdikio dienų ir tiesą sakant dar prieš gimimą. Netyčinis programavimas Svali žodžiais tariant tai aplinka, kurioje auga kūdikis. Visa jį supanti atmosfera tampa programavimo priemone. Vaikas gali būti apleistas ar net išnaudojamas dienos metu, o tėvų dėmesio ir gydymo sulaukia tik kultinėje nakties aplinkoje. Sąmoningas kūdikio programavimas prasideda dar prieš gimimą: siekiama prenatalinio psichikos skilimo. Taikomi tokie metodai: ant motinos pilvo uždedamos ausinės ir per jas garsiai grojama disonansinė muzika. Taip pat motina naudoja karčiąsias medžiagas, kad amniono skystis taptų kartus. Arba šaukia ant vaisiaus. Naudoja pilvo elektrošoką artėjant gimdymui. Vos gimus kūdikiui pradedami jo tyrimai, siekiant nustatyt kūdikio reakciją į šilumą, šaltį, skausmą ir įvairius dirgiklius. Taip pat stimuliuojamas ankstyvosios disasociacijos atsiradimas pas vaikus šių bandymų metu žiauria prievarta. Tikslas - psichikos suskaldymas ir refleksyvaus atsiribojimo nuo skausmo išugdymas. Nuo 15 iki 18 mėnesių, psichika skaldoma intensyviau, į šį procesą įtraukiami tėvai, o sektos nariai smurtauja metodiškiau. Tokio amžiaus kūdikis dalyvaus grupės susirinkimuose, bet, išskyrus atsitiktines progas ar iniciaciją, nedalyvaus kulto veikloje. Nuo 20 iki 24 mėnesių kūdikis pradės mokytis "disciplinos žingsnių" ("penki disciplinos žingsniai"), o faktiškai - "kankinimo ir prievartos žingsnių", nes jų tikslas - sukurti labai atsiskyrusį vaiką, neturintį ryšio su savo jausmais, visiškai ir beprasmiškai atsidavusį sektai. Pirmas žingsnis: nereikalingas (vaikas paliekamas vienas ir mokomas susitaikyti su tuo). Antras žingsnis: neklausti (neprašyti) (vaikas baudžiamas už prašymą vandens ar maisto. Trečias žingsnis: nenorėti (suaugusieji sužino vaiko norus, troškimus, fantazijas ir už pasidalijimą jomis baudžia). Ketvirtas žingsnis: išlieka stipriausi (taip formuojami vaiko nusikalstami polinkiai - pav. įsakoma mušti kitus vaikus). Penktasis žingsnis: tylos kodeksas. Šiam principui įskiepyti taikoma daugybė įvairių gudrybių, kai vaikas vis labiau išmoksta kalbėti (vaikas klausiamas ką jis pamatė ar išgirdo ir baudžiamas už pasidalijimą šia informacija; taip išugdomas refleksas tylėti apie viską, kas vyksta sektos viduje). Taip siekiama atskirti asmens pažintinį intelektą [kognityvnį pradmenį] nuo jausminio pradmens, kad būtų galima jas manipuliuoti. Viena iš iliuminatams būdingų programavimo formų yra programavimas spalvomis. Instruktoriams tai yra lengviausias būdas programuoti. Su vaikais tai pradedama nuo dviejų metų amžiaus. Pav. vaikui bus pasakyta, kaip tapti mėlynu ir ką tai reiškia. Kai vaikas "atsigauna" po traumos, bet vis dar yra transo būsenoje, jam bus pasakyta, kad mėlyna spalva yra gera ir kad ji apsaugos jį nuo žalos. Kodais sukuriami "mėlyni" kariniai alteriai, kuriuos instruktorius bet kada galės iškviesti atitinkamais trigeriais (refleksiniais paleidikliais).

Programuojama taip pat per akmenis arba metalus. Tai atlygiu pagrįstas programavimas. Vaikui parodomas akmuo arba akmeniu inkrustuotas daiktas ir klausiama ar jis nėra gražus ir ar jis pats nenorėtų tokiu tapti. Kad tokiu tapti vaikui siūloma pereiti drausmės žingsnius, išlaikyti specialius testus. Laikui bėgant, naudojant narkotikus, hipnozę, elektrošoką ir traumas, vaikas, pereidamas šį mokymo procesą, pradeda pelnyti brangakmenius ir (arba) metalus vieną po kito. Skirtingas reikšmes turi ametistas, rubinas, smaragdas, deimantas, kurį gauna tie, kurie išlaikė visas dvylika disciplinos pakopų ir specialius testus, ir jis yra labiausiai lojalus "šeimoje" (ordine).

Programuojama smegenų bangomis, kai transo būsenoje vaikas išmoksta persijungti į tam tikrą smegenų bangų būseną. Tai sudėtingas įgūdis, ir ne visi vaikai gali jį įgyti. Pavyzdžiui, vaiko tikslas gali būti nuolatinėje delta būsenoje, kai smegenų bangos rodomos EEG [elektroencefalografo] monitoriuje su prie vaiko galvos odos pritvirtintais elektrodais. Vienas treneris panaudodamas hipnotinį vaistą sukelia transo būseną. Kitas vaikui būnant transe seka encefalografo parodymus ir ji vaikas "delta" būsenoje, jį pagiria. Taip pat jam duoda tam tikras užduotis - pav. atgalinio skaičiavimo. Je vaikas palieka deltą būseną, jis baudžiamas. Mokymosi procesas trunka kelis mėnesius. Dabar instruktoriai turės pakeisti vaiko, kuris visada išlieka deltos būsenoje, modelį, tada jie galės pradėti skaidyti psichiką, naudodami ją kaip pagrindą naujai vidinei sistemai formuoti. Jie tai daro naudodami narkotikus, hipnozę ir traumą. Naujai sukurta sistema, jei tai bus padaryta teisingai, EEG užfiksuos delta bangas. Instruktoriai virš vaiko galvos įjungia blykstes su deltos simbolio (trikampio) projekcija ir tai kartoja, taip "įspausdami" jį į vaiko psichiką. Jie dėvės chalatus su Deltos simboliu, Deltos ženklai taip pat bus įspausti ant audinių ir drabužių. Tačiau gali būti naudojamos ir kitos smegenų bangų būsenos: Alfa, Beta, Epsilon, Phi/Theta/Omega (tai jau neigiamas dvasinis programavimas, susijęs su alteriais, dalyvaujančiais kruvinuose ritualuose). Programavimas smegenų bangomis paprastai vykdomas kelerius metus, nuo 8 iki 21 metų amžiaus ir sukuria automatinę amneziją ir komunikacijos barjerus tarp skirtingų smegenų bangų būsenų. Jis taip pat bus stiprinamas elektrošoku ir bausmėmis, kad nesusilpnėtų arba neišsijungtų. Visos smegenų bangų sistemos turi sistemos valdiklius, įrengtus po tris.

Karinis rengimas pradedamas nuo trejų metų amžiaus su paprastais pratimais. Tėvai atveda vaikus į treniruočių vietą. Daug laiko praleidžiama mokant vaikus laikytis tiesios linijos. Jie baudžiami smūgiais kumščiais, elektrošoku, lazdomis, jei išmušami iš vėžių. Vaikai bus apsirengę mažomis uniformomis, imituojančiomis suaugusiuosius. Vaikai palaipsniui mokomi nužudyt žmogų. Karinis mokymas vyksta pagal nacių karinį ir SS mokymą. Instruktoriai dažnai kalba vokiškai su vaikais, kurie turi išmokti šią kalbą. Jaunuoliai mokomi įvairiausių minios valdymo būdų. Galutinis viso to tikslas - sukurti ir organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų armiją, kuri tiksliai žinotų, ką daryti per artėjantį pasaulinį sukrėtimą".

Vykdomas programavimas per ČŽV sistemą. Kai kurie ankstesniuose skyriuose aprašyti metodai, pavyzdžiui, smegenų bangų programavimas arba spalvų kodavimas, buvo sukurti finansuojant CŽV šeštajame ir septintajame dešimtmetyje. Langlyje, Virdžinijos valstijoje, įsikūrę karinės žvalgybos pareigūnai naudojosi šiomis vyriausybės lėšomis tyrimams su žmonėmis atlikti. Įtraukiant vaikus į ČŽV sistemą jie įvardijami kaip "išrinktieji", pašaukti tapti ČŽV agentais. Už teisingus atsakymus vaikas bus giriamas, tačiau bus baudžiamas elektros šoku, taip pat valandų valandas trunkančiu monotoniškų garso įrašų klausymu per ausines, jei atsakys neteisingai.

Yra specifinė programa - "Vyriausybinis programavimas", skirta asmenims, kurie mokosi profesijos ir siekia užimti vadovaujančias ar administracines pareigas vyriausybėje. Iliuminatų tikslas - įsiskverbti į visų pirmaujančių pasaulio valstybių vyriausybes ir galiausiai jas nuversti. Šie "operatyvininkai" mokomi infiltruotis į vietos politines partijas, siekiančias vietos ar nacionalinio lyderio posto, ir dirbti aukščiausio lygio lyderiais; dirbti administratoriais, finansiniais patarėjais, finansuoti valdžios rinkimus ir remti tuos, kurie simpatizuoja iliuminatams, arba vesti savo žmones į pergalę rinkimuose; kartu su kitais operatyvininkais, apmokytais kelti nesantaiką visuomeninėje aplinkoje, kelti politinį chaosą ir neramumus. Programavimas atliekamas taip: vaikas, paauglys ar suaugęs žmogus (paprastai tinkamų kandidatų mokymas pradedamas vėlyvoje vaikystėje) narkotikais įjungiamas į gilaus transo būseną. Vaikas ir (arba) suaugusysis patiria elektros šoką, o tada jam pasakoma, kokią užduotį jis turi atlikti.

Iliuminatai vertina ir gerbia mokymąsi, ypač žodžiu. Gerą atmintį ir žvalgybinius gabumus turintys vaikai gali gauti specialų mokslo žinių mokymą. Kai kurios pagrindinės mokslo žinių sritys yra šios (bet jomis neapsiribojama): Žodinė tradicija: iliuminatų istorija, ypač vaikų atmintinai išmokti genealoginiai medžiai. Laisvai moka kelias šiuolaikines ir senąsias kalbas, įskaitant (bet neapsiribojant): anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, ispanų, arabų, lotynų, graikų, hebrajų, egiptiečių hieroglifų, senovės babiloniečių, chaldėjų raidyno raštą.

Ordino naria programuojami taip pat per istoriją, meninius filmus, animaciją ir vaidmenų žaidimus - dramas. Šie apima ir "keliones laiku". Vaikas apsvaiginamas narkotikais arba užhipnotizuojamas ir jam pasakoma, kad jis ir kiti su juo esantys vaikai (paprastai surenkama nedidelė grupė vaikų, išgyvenančių "kelionę laiku". Vaikų globėjas yra "keliautojas laiku". Mokytojas vaikams pasirodo kaip galingas burtininkas, kuris stebuklingai perkelia juos per laiką. Jie įeina į kitą kambarį, kuriame žmonės apsirengę numanomos epochos kostiumais. Viskas atkurta istoriškai tiksliai ir autentiškai. Tai sustiprins jų supratimą apie ypatingą Ordino dalyvavimą ir istoriškumą. Vaikai pajunta, kad įžengia į istoriją, ją kuria ir dalyvauja joje.

Yra specifinis programavimas - išdavystės, išreiškiamas mintimi: "Išdavystė yra didžiausias gėris". Išdavystė iliuminatams - svarbus dvasinsi principas, idealizuojamas kaip tikroji žmogaus būsena. Pav. dviem vaikams sukuriamas "dvynio ryšys". Jiems tarsi paslaptis pasakoma, kad jie dvyniai, o po kurio laiko vienas iš jų privalo išduot kito paslaptis instruktoriui, ir net nužudyti savo "dvynį".

Specifinė programavimo forma - vidinių kultų narių struktūrų kūrimas. Tai gali būti šventyklos, akys veidrodžiai, karuselės, kristalai, robotai, geometriniai raštai, kolonos, kortų kaladės ir t.t. Pav. šventyklos dažnai būna skirtos pagrindinėms iliuminatų dievybėms, čia bus renkami dvasiniai ALTERSAI. Jas gali atstoti tikros šventyklos, masonų ar privačios šventyklos, kuriose subjektas yra lankęsis [t. y. šventyklos, sukurtos užprogramavus žmogų, gali būti tikrovėje egzistuojančių šventyklų projekcijos, atspindžiai]. Piramidės, trikampiai ir skaičius trys iliuminatų filosofijoje vaizduojami kaip demoniškojo elemento iškvietimo priemonės. Veidrodžiai: naudojami viduje, kad sustiprintų kitas programavimo sekas, vidinį "sudvejinimą" ir tikrovės iškraipymą. Vidinės sienos: dažnai tai labai didelės vidinės amnezinės užtvaros. Būdai, kuriais šios struktūros įsitvirtina žmoguje, tai narkotikai, hipnozė, elektrošokas, trauma gilaus transo būsenoje. Gilaus transo būsenos žmogui bus liepiama atverti akis ir žiūrėti į projektuojamus statinių vaizdus, 3D modelį arba virtualios realybės priemonėmis sukurtą holografinį vaizdą. Vaizdas sukuriamas naudojant elektros šoką ir priartinant jį prie žmogaus akių.

Instruktoriai-programuotojai būdinai įdiegia Ordino nariams savižudybės programą: "Kai kurie gali net norėti palikti ordiną arba reikalauti pašalinti programavimo įrenginius. Instruktoriai gerai žino apie tokią galimybę ir visada užprogramuoja ordino narį nusižudyti, kad užkirstų tam kelią. Savižudybės programavimas gali apjuosti (uždengti) vieną ar daugiau vidinių sistemų. Vienas iš dažniausių savižudiškų programavimo sekų požiūrių bus "grįžk arba mirk". Kita savižudybės programavimo rūšis - chronometrinis programavimas. Norint ją aktyvuoti, nereikia susisiekti su šeimos nariais. Iš tikrųjų ji automatiškai įsijungia praėjus tam tikram laikui nuo paskutinio kontakto su kultu".

Ordinas imasi visų priemonių, kad išlaikyti savo narius. "Šeima" ištisas kartas savo pasekėjų įtikino, kad jei jie pasitrauks, mirs, bus nužudyti arba išprotės. Jiems labai nemalonu, kai mato, kad kas nors išsilaisvino iš kulto, yra gyvas ir psichiškai sveikas. Be to, nuolankesniems kulto nariams kyla abejonių dėl to, ar tiesa tai, kas jiems buvo pasakyta apie išvykusiųjų likimą. Sėkmingas išėjimas iš sektos gali palaužti kai kurių kitų narių programavimą. Taigi kultas sukūrė tam tikrus būdus, kaip išlaikyti savo narius. Pav. užprogramuotas asmuo turi dalinius antrininkus, kurių vienintelė užduotis - susisiekti su instruktoriumi, kulto vadovu arba atsakingu asmeniu (vienu kulto lygmeniu aukštesniu asmeniu). Jei žmogus bandys nutraukti šį programavimą, jis jaus nerimą, nesaugumą, liūdesį, baimę.

Labai svarbų vaidmenį atlieka "apvalkalo" programavimas. "Apvalkalas" - tai forma, per kurią kalbės kalbės [atsiskleis] kiti vidiniai alteriai. "Apvalkalas" leidžia paslėpti stiprų asmenybės susiskaidymą, nes vidiniai alteriai bus išmokyti prisistatyti [išoriniam pasauliui] tik per apvalkalą. Taip pat lygia taip pat kaip Ordinas yra hierarchinė struktūra, tokia pat alterių hierarchija kuriama ir Ordino nario viduje. Neretai instruktoriai internalizuoja žmoguje pačius save. Tai vėlgi vyksta kankinimų, hipnozės ir narkotikų pagalba. Šioje vidinėje hierarchinėje struktūroje yra trijų vyresniųjų trejetas.

Ordine vykdomi plataus masto eksperimentai su žmonėmis, tačiau nebūtinai kiekvienu atveju kai žmogus įsitikinęs kad su juo buvo atliekami eksperimentai taip buvo iš tiesų. A gali būt tik instruktoriaus įdegta paklusnumo jam priemonė. Vis dėl to eksperimentai vykdomi ir jie išplaukia iš Ordinui labai būdingo elgsenos tyrimų: įvairių aplinkos parametrų poveikio žmogaus elgsenai stebėjimas ir duomenų registravimo. Naudojama vis daugiau aukštųjų technologijų įrangos ir vaizdo programinės įrangos. Tiriama, kaip galima įveikti ir sutrikdyti žmogaus programavimą. Instruktoriai pastebi rastus programavimo trūkumus ir patobulina programavimą, kad jo nebūtų galima pažeisti. Garso ir (arba) šviesos poveikis, pojūčių trūkumas, per didelė stimuliacija, neurologinis ir fizinis poveikis.

Programavimui naudojami funkciniai kodai, kurie yra trijų tipų. Komandų kodai: tai negrįžtamos komandos, nustatytos limbiniame sąlygojimo lygmenyje. Pirmasis nustatytas kodas visada yra komanda "Stop", kuri sustabdo asmens veiksmus. Tai pirmasis kodas, kurį atpažins kiekvienas naujas instruktorius. Tai, pavyzdžiui, sustabdys objektą, jei jis bandys nužudyti MK ULTRA programavimo ar žudikų mokymų instruktorių. Prieigos kodai: tai specialūs kodai, dažnai užkoduoti trumpieji pranešimai arba skaitmeniniai kodai, leidžiantys prisijungti prie asmens sistemos. Instruktorius visada pradės asmens mokymus pasakydamas visą jo asmeninį prieigos kodą, kuris leis autorizuotai įeiti į sistemą, neišjungiant nustatytų "kvailų spąstų" ir vidinių "apsaugų". Šie kodai taip pat gali priklausyti ir būti sukonfigūruoti taip, kad būtų galima vizualiai arba balsu atpažinti kodus duodantį asmenį. Funkciniai kodai paprastai yra raidės, pavyzdžiui, graikų abėcėlės raidės, sujungtos su skaičių seka, atitinkančia vietą vidiniame tinklelyje arba kraštovaizdyje [ konkretaus asmens programavimo žemėlapyje]. [...]".

Kadangi iliuminatų ordinas yra dvasinė bendruomenė, ji remiasi okultizmo filosofija ir ritualais. Per ritualus iškviečiamos demoniškos būtybės, kad priverstų asmenį paklusti, būti lojaliu ir slaptu. Tokios būtybės gali būti iškviečiamos programavimo sesijų metu. Skausmo įveikimui instruktorius siūlo pasinaudoti demoniškų būtybių apsauga. Į dvasinį programavimą taip pat įeina: ritualų įsiminimas per prievartą; iliuminatų knygos ir kitos knygos, kuriose pateikiami sektos mokymai. Visa tai žmogų persmelkia nuo pat kūdikystės, klasėse, mokymo klasėse, kur dėstomi kultiniai mokymai. Vaikas gali stebėti tikrus arba inscenizuotus aukojimus šioms dievybėms. Vaikas bus priverstas dalyvauti aukojimuose ir pereiti kraujo krikštą. Kankinimų, programavimo seansų ar net karinių pratybų metu patirti sužalojimai beveik akimirksniu išgydomi demonų šaukimo ir (arba) burtų metu.

"Virtualiosios realybės (VR) programavimo atveju žmogui duodamos VR ausinės ir kostiumas, o programai įdiegti naudojamas kultūrininkų sukurtas VR diskas. Naudojami 3D ir holografiniai vaizdai, kurie ypač naudingi programuojant scenarijus ir mokant praktinių eilių žudikų mokymuose. Taip vaizdas iš VR disko bus "įrašytas" į asmens psichiką ir pakartotinai sustiprintas programos sekoje.

Neigiamo programavimo atveju kūdikis siaubingai kankinamas ir traumuojamas, tačiau kitą rytą aplinkiniai suaugusieji elgiasi taip, tarsi nieko nebūtų nutikę. Kūdikiams ir mažiems vaikams jie modeliuoja "neigimo gyvenimo būdą". Tai dar labiau sustiprėja, kai vaikui sakoma: "Tai buvo tik blogas sapnas" (o, kaip vaikas nori tikėti, kad tai melas; galvoja, kad tai sumažina skausmą, nors iš tikrųjų taip nėra). "Tai tik tavo vaizduotės vaisius, tai neįvyko iš tikrųjų" (tai vėlgi priimama kaip bėgimas nuo siaubo). Vaikas gali pasitikėti ir atskleisti savo tikrovę aplinkiniams suaugusiesiems. Tipiško požiūrio pavyzdys: suaugęs žmogus paima į rankas kokį nors daiktą, pvz., apelsiną. Jis paklaus mažo dvejų ar trejų metų vaiko: "Kas tai?" Vaikas greitai atsakys: "O, apelsinas!" Jį nutrenks elektra ir jis pasakys: "Ne, tai obuolys." Šio pratimo tikslas - išmokyti vaiką nepasitikėti savo tikrove, o ieškoti jos esmės už jo ribų, pas suaugusiuosius ar kultų lyderius, kurie jam pasakys, kokia iš tikrųjų yra tikrovė.

Branduolio padalijimas - tai sąmoningas asmenybės branduolio fragmentų sukūrimas dėl traumos. Šerdis gali būti tiesiog sugriauta dėl didžiulės/nepakeliamos psichologinės ir fizinės traumos. Trauma, reikalinga branduoliui suskaldyti, turi būti atlikta labai anksti ir būti psichologiškai destruktyvi. Branduolys dalijamas nuo 18 mėnesių iki trejų metų amžiaus. Paprastai su trauma būna susijęs bent vienas iš tėvų arba vyriausiasis globėjas, nes ji sukelia psichologinį stresą, būtiną branduoliui išsiskirti. Vien tik fizinė trauma retai sukelia branduolio skilimą. Intensyvus kankinimas trunka ilgai, kol vaikas visiškai išsenka ["nugriūna"]. Tai gali būti elektros šokas, tempimas, pakabinimas, įkišimas į "šoko dėžę", paskandinimas arba kelių metodų derinys. psichikos šerdis suskyla į dalis, kurių yra nuo dviejų iki aštuonių. Šias skeveldras, "SPLIT'us", kulto instruktoriai naudoja kaip šablonus vaiko sistemoms kurti.

Paskutiniai šeši drausminimo žingsniai galutinai turi įtvirt9nti nusikaltėlišką Ordino narių psichologiją. Septintas žingsnis skelbia: nesijauskite empatiškas. Šiame etape vaikas įsijaučia į smurtautojo vaidmenį. Vaikas bus priverstas skaudinti kitus ir įrodyti, kad sugeba išlikti abejingas. Aštuntas žingsnis: kelionė laiku. Vaikas bus mokomas vidinių ir išorinių dvasinių Kelionės principų, naudojant inscenizacijas, vaidmeninius žaidimus, pratimus ir ekskursijas, kurias sustiprins traumos. Tikslas - pasiekti "nušvitimą", ekstazinę išsiskyrimo būseną, pasiekiamą po sunkių traumų. Devintas - vienuoliktas žingsniai: juose pabrėžiama seksualinė trauma, kad būtų sukurta psichikos disociacija, sustiprinti kognityviniai / pažintiniai gebėjimai ir prislopintos sensorinės funkcijos. Dvyliktas žingsnis - tai 12-13 metų amžiaus vaiko oficialus įvedimas į į kultą ir suaugusiojo vaidmenį per brandaus amžiaus ceremoniją. Vaikams bus įteikti apdovanojimai, liudijantys, kad jie sėkmingai įveikė mokymo pagrindus.

Nuo čia pristatysime patį Svali knygos tekstą, išverstą iš anglų kalbos su Deepl Translate pagalba. Be abejo, vertimas nėra tobulas, tačiau visiškai suprantamas. 

Ordino struktūra ir filosofja

"Norint suprasti iliuminatų kultinį programavimą, reikia šiek tiek suprasti šios organizacijos struktūrą ir filosofiją. Iliuminatai - tai grupė žmonių, besivadovaujančių filosofija, vadinama "iliuminizmu" arba "apšvietimu". Iliuminatai savo vardą gavo prieš kelis šimtus metų, tačiau jų šaknys ir istorija siekia senovės slaptąsias Egipto, senovės Babilono ir net Mesopotamijos religijas. Iš šių senovinių religijų, kurios šimtus ir šimtus metų buvo praktikuojamos slaptai, atsirado ezoterinės grupės, kurios ir toliau praktikavo ritualus, tradicijas ir kultūrą, perimtą iš pirminių grupių. Šimtmečius šios grupės kai kuriose šalyse veikė atvirai, o šalyse, kuriose krikščionybė ar kitos religijos buvo priešiškos jų praktikoms, - slaptai.

Kai kurios iš šių grupių, kilusių iš šių senovinių šaknų, priklauso tamplierių ordinams, rozenkreiceriams, Bafometo kultui ["bafetomizmui"] ir druidų kultams. Šios grupės buvo šiuolaikinio iliuminizmo pirmtakės. Iliuminatų ordino įkūrėjai nusprendė paimti tai, kas, jų manymu, buvo geriausia iš pirminės religinės praktikos, sujungti tai į taisykles, o paskui tas taisykles sutvarkyti pagal konkrečias gaires.

Šiuolaikinis iliuminizmas - tai filosofija, kurią finansuoja turtingieji, bet kuri praktikuojama visuose socialiniuose sluoksniuose. Tai filosofija, kurios principai paplito visame pasaulyje. Ji prasidėjo nuo vokiečių Rozenkreicerių ordino atšakos, išplito Anglijoje, paskui su pirmaisiais kolonistais atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas.

Iliuminatų ordiną sudaro 3 pagrindiniai padaliniai: Germanų, kuri prižiūri kitus; britų, kuri rūpinasi finansais; prancūzų ir rusų. Visi trys skyriai yra atstovaujami Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje, taip pat visose pasaulio šalyse.

Kaip iliuminatai organizuojasi Jungtinėse Valstijose: iliuminatai turi grupės visuose didžiuosiuose JAV miestuose. Iš pradžių į Jungtines Amerikos Valstijas jie pateko per Pitsburgą (Pensilvanijos valstija), o iš ten išplito po visą šalį. Visoje šalyje yra 18 miestų, kurie laikomi iliuminatų galios ir įtakos centrais. Tai: Vašingtonas ir jo apylinkės; Albany, Niujorkas; Pitsburgas, Pensilvanija; "auksinis trikampis" Winstonas, Salemas, Raleigh, Šiaurės Karolina; Mineapolis, Minesota; Ann Arbar, Mičiganas; Wichita, Kanzasas; Phoenixas, Arizona; Portlandas, Oregonas; Flagstafas; Sietlas, Vašingtonas; Hiustonas, Teksasas; Los Andželas, Kalifornija; Atlanta, Džordžija; Naujasis Orleanas, Luiziana; Springfildas. Kiti miestai taip pat svarbūs iliuminatams, tačiau šiuose miestuose jie daugiausia investuoja savo pinigus, atlieka mokslinius tyrimus, juose dažnai įsikūrusios regioninės tarybos.

Illuminati hierarchija. Iliuminatai savo visuomenę organizuoja pagal griežtą hierarchinę schemą, suskirstytą į sluoksnius. Aukščiausi lygiai vadinami hierarchiniais lygiais. Iliuminatai padalijo Jungtines Valstijas į 7 geografinius regionus; kiekvienas regionas turi savo regioninę tarybą, kurią sudaro 13 narių ir kuri turi teisę turėti 3 seniūnų patarėjus. Šie regionai bendradarbiauja finansų, personalo, mokymo ir kitose srityse. Prie kiekvienos regioninės tarybos veikia vietos taryba. Šiai tarybai taip pat priklauso 13 narių, kurių vadovai dalyvauja regioninės tarybos veikloje ir teikia informaciją jų vadovaujamoms vietos grupėms.

Vietos taryba taip pat turi savo patariamąją tarybą, kurią sudaro 3 nariai. Vietos tarybos vadovybė dideliame didmiestyje gali atrodyti taip: - Vietos tarybos vadovas (pavaldus regioninei tarybai). - Du tarpininkai (atsiskaito už visą jam pavaldžią veiklą). - Keturi administratoriai (atsakingi už finansus, administravimą, grupės veiklos organizavimą). - Šeši vyriausieji instruktoriai (aukštesnio lygio instruktoriai nei vietinės grupės, jie moko kitus instruktorius). Vadovaujant aukštesniajai tarybai bus paskirti šeši asmenys, kurie dalyvaus vietos grupių susirinkimuose, bendraus su vietos grupių vadovais ir teiks ataskaitas vadovaujančiai tarybai.

Anarchijos lygis. Žemesni už Lyderių tarybą lygiai vadinami Anarchijos lygiais. Žemiau viduriniojo lygmens yra vietinio lygmens grupės. Tai "seserų grupės" (jų skaičius priklauso nuo miesto dydžio). Dideliame didmiestyje gali būti nuo 10 iki 27 grupių. Kiekvienai "seserų grupei" vadovaus vyriausiasis kunigas arba kunigė; šis darbas kas trejus metus perduodamas kitiems grupės nariams, kad kiekvienas narys atliktų vadovaujantį vaidmenį. Skirtingiems grupės nariams taip pat paskirstomi konkretūs vaidmenys ir (arba) užduotys. Šie vaidmenys bus aptarti antrame skyriuje.

Norėčiau pabrėžti vieną svarbų faktą: iliuminatai dabar yra dinastijos. Jų nariai gimsta į ordiną, kuris yra labai gerai organizuota sistema, kaip aprašyta pirmiau".

Pareigybės Ordine

"[...]. Kultas turi kruopščiai organizuotą darbo vietų hierarchiją. Kaip ir bet kuriai kitai didelei organizacijai, kad ji veiktų sklandžiai, reikia gerai apmokytų žmonių - taip gerai apmokytų, kad galėtų atlikti savo užduotis apie jas net negalvodami. Norint išlaikyti slaptumą, iliuminatų kulto ordine turi būti žmonių, kurie yra visiškai jam atsidavę ir pasirengę slėpti savo vaidmenį kulte net grasindami bausme ar mirtimi. Sektai reikia narių, kurie būtų visiškai ištikimi sektai ir jos principams ir niekada neabejotų jiems duotais įsakymais. Šios ordino narių savybės užtikrina nuolatinį kulto egzistavimą ir jo slaptumo išsaugojimą. Pateikiame kai kurių kulto funkcijų pavyzdžių:

Informatoriai. Šie žmonės yra išmokyti fotografiškai tiksliai įsiminti įvykių ir pokalbių detales. Šį didelį informacijos kiekį jie perduoda vietiniam kulto lyderiui, hierarchui ar instruktoriui, esančiam hipnozės transo būsenoje. Šiuo metodu dažnai galima sužinoti tikslų pokalbių ar net dokumentų turinį. Jie dažnai naudojami kaip "augalas vazone" informacijai rinkti per vyriausybinius susitikimus ir kulto narių susirinkimus.

Veisėjai. Dažnai šie žmonės nuo vaikystės pasirenkami gimdyti ir auginti vaikus. Jie gali būti pasirenkami pagal kilmę arba sudaryti santuoką ar sąjungą kulto viduje, kad galėtų "auginti" vaikus. Dažnai tėvai parduoda vaiko kaip veisėjo paslaugas vietiniam kulto lyderiui mainais į tam tikrą privilegiją, paslaugą ar statuso pakėlimą. Šie vaikai retai naudojami aukojimui; paprastai jie skirti kitiems kulto nariams, o tada veisėjas sužino, kad jam gimęs vaikas yra tariamai "paaukotas". Kad jam neliktų jokios priežasties kada nors ieškoti vaiko.

Prostitutės. Prostitute gali būti bet kokio amžiaus vyras ar moteris. Jie nuo mažens mokomi teikti seksualinį malonumą vienam ar keliems suaugusiesiems už tėvų arba vietos kulto grupės narių atlygį. Kartais prostitutė gali būti paskolinama sektos nariui kaip atlygis už gerai atliktą darbą. Vaikų prostitucija sektai yra didelis verslas, todėl labai rimtai žiūrima į labai mažų vaikų rengimą šiam vaidmeniui. Vaikų prostitutėmis taip pat naudojamasi šantažuojant politikus ir vadovus, nepriklausančius sektai.

Pornografija. Pornografijoje (įskaitant zoofiliją) naudojami vaikai taip pat gali būti bet kokio amžiaus ir lyties. Vaikų pornografija, įskaitant snuff filmus, taip pat yra didelis sektos verslas. Vaikai šio vaidmens mokomi nuo ikimokyklinio amžiaus, dažnai su tėvų pagalba ar pritarimu. Kultas atlygina tėvams už tai, kad jie parduoda savo vaiką arba leidžia jį mokyti šios "profesijos".

Žiniasklaidos darbuotojai. Tai labai šviesūs asmenys, turintys gerai išvystytus kalbos įgūdžius. Šių savybių turintys jaunuoliai siunčiami į žurnalistikos mokyklą, kurią baigę dirbs vietos ar regioninėje žiniasklaidoje. Šie žmonės turi daug ryšių pačioje organizacijoje ir išoriniame pasaulyje. Jie rašo knygas ir straipsnius, kuriuose pateikia iliuminatams palankų požiūrį ar poziciją, tačiau neatskleidžia savo tikrosios priklausomybės. Savo straipsniuose jie atliks tendencingus tyrimus, palankius tik vienam požiūriui, pavyzdžiui, neigs DID reiškinio, psichinės disociacijos ar smurto egzistavimą. Pavyzdžiui, jie apklausia tik tuos psichiatrus ir psichologus, kurie yra linkę laikytis tos nuomonės, ir iškraipo duomenis, kad visuomenei pateiktų "įtikinamą" vaizdą. Jei reikia, jie atvirai meluoja arba klastoja duomenis, kad įrodytų savo nuomonę. Yra grupės narių, kurie yra specialiai apmokyti formuoti viešąją nuomonę, kad tokio kulto kaip iliuminatai nėra ("kultai neegzistuoja", "joks protingas žmogus nepatikės", "tai masinė isterija"). Iliuminatai tiki, kad kontroliuodami žiniasklaidą jie kontroliuoja masių nuomonę. Dėl šios priežasties jie labai rimtai žiūri į savo žiniasklaidos darbuotojų mokymą.

Ritualiniai padėjėjai. Ritualinių apeigų asistentai išvalo visus ritualinių apeigų pėdsakus, o po ritualo kruopščiai apžiūri visą teritoriją. Šio darbo jie mokomi nuo ikimokyklinio amžiaus. Aranžuotojai greitai ir tiksliai išdėlioja stalus, staltieses, žvakes ir reikmenis. Šio darbo mokomasi nuo kūdikystės. Skaitytojai skaito iš iliuminatų knygų arba vietinių grupių archyvų; jie taip pat saugiai saugo šventosios literatūros kopijas ir mokosi senųjų kalbų. Skaitytojai vertinami už aiškų ir aiškų tarimą, balsą ir gebėjimą pabrėžti ypač svarbius dalykus, juos dramatiškai įgarsinti.

Skrodėjai mokosi skrosti gyvūnus ir žmones per ritualus. Jie gali žudyti greitai, nešališkai ir kokybiškai. Jie to mokomi nuo ankstyvos vaikystės.

Giedotojai dainuoja, gieda arba gieda šventas giesmes per apeigas, kurių laikas sutampa su tam tikromis "šventomis" aplinkybėmis, įvykiais.

Vyriausioji kunigė / bažnyčios kunigė. Daugumoje grupių po kelerių metų keičiasi šias pareigas einantis asmuo. Kaimo grupėse šis laikotarpis gali būti trumpesnis arba ilgesnis. Šie žmonės vadovauja vietinėms kulto grupėms, koordinuoja kulto darbą, skiria užduotis ir dalyvauja reguliariuose vietos hierarchijos arba valdymo tarybos paskirtuose susirinkimuose. Jie taip pat aktyvina vietinę grupę, įvertina jos narių darbą ir vadovauja visai dvasinei veiklai. Jie yra atskaitingi savo grupės vietos ar regiono vadovų tarybai.

Instruktoriai. Šie žmonės moko vietos grupės narius, kaip atlikti savo darbą, ir prižiūri vietos grupę per vietos grupės susirinkimus arba po užduoties atlikimo. Šie žmonės yra atskaitingi savo grupės aukštiesiems kunigams ir (arba) kunigėms, taip pat vietiniam vyriausiajam instruktoriui Tarybos vadovybėje.

Budeliai. Jie griežtai baudžia ir drausmina narius, kurie pažeidžia taisykles arba elgiasi ne pagal savo įgaliojimus. Kiti kulto nariai juos visuotinai niekina, nors vietos vyriausiasis kunigas ar kunigė juos pagiria už gerai atliktą darbą. Paprastai jie yra fiziškai stiprūs, naudoja bet kokiomis priemonėmis, kurios, jų manymu, yra būtinos nepageidaujamam elgesiui atgrasyti. Priklausomai nuo nusikaltimo sunkumo, bausmė gali būti vieša arba privati. Kiekviena vietinė grupė turi po kelis baudėjus.

Baudėjai [stebėtojai, žvalgai?]. Jie stebės ir prižiūrės narius, kurie bando palikti savo vietines grupes. Jie yra apmokyti naudotis šunimis, šautuvais, elektrošoku ir visomis reikalingomis sekimo priemonėmis. Be to, jie turi daug patirties naudodamiesi internetu, kad galėtų stebėti grupės narių veiklą. Jie stebės kredito kortelių operacijas, tikrins susirašinėjimą ir taikys kitus metodus, kad surastų dingusį asmenį.

Mokytojai. Šie žmonės veda grupinius užsiėmimus su vaikais, moko juos kulto filosofijos, kalbų ir konkrečių sričių žinių.

Auklės. Šie žmonės prižiūri mažamečius vaikus, kai suaugusieji dalyvauja vietos grupės susirinkime. Paprastai tai yra kūdikių priežiūra. Sulaukę dvejų metų, vaikai reguliariai dalyvauja grupiniuose užsiėmimuose, kuriems vadovauja auklėtojos. Kūdikių priežiūros darbuotojai paprastai yra ramūs ir šalti.

Kurjeriai. Šie žmonės gabena ginklus, pinigus, narkotikus ar neteisėtus daiktus per valstybės ar nacionalines sienas. Paprastai tai būna jauni, vieniši ir nesusiję su jokia atsakomybe žmonės. Jie apmokyti naudoti ginklus, kad išsisuktų iš sudėtingų situacijų. Jie turi būti patikimi ir gebėti įveikti visas galimas kliūtis.

Vadai. Šie žmonės prižiūri karinį mokymą vietos grupėse ir padeda užtikrinti, kad jis būtų vykdomas tiksliai. Jie skiria darbus žemesniems pagal rangą asmenims ir atsiskaito vietos tarybos vadovybei. Taryboje bus bent vienas narys iš šios karinės iliuminatų ordino šakos. Be to, yra daug vadams pavaldžių darbo vietų.

Žmogaus elgsenos tyrėjai. Šie žmonės dažnai prižiūri mokymą vietos ar regioninėse grupėse. Šie žmogaus elgsenos tyrėjai intensyviai renka duomenis ir atlieka eksperimentus su žmonėmis, kad papildytų mokslines žinias apie žmogaus elgseną. Jie beveik visada yra šalti, metodiški ir naudoja bet kokius metodus, kad ištirtų traumą ir jos poveikį žmogaus asmenybei. Jų pagrindinis interesas - efektyviausiai ir stabiliausiai vykdyti programavimo ir kulto kontrolę.

Kulte yra daugybė kitų užduočių, pareigų ir darbų. Kultas nesistengia, kad žmonės nemokamai atliktų savo pareigas, nes jie yra PROGRAMUOJAMI tikėti, kad jie kuria savo "šeimą" [tvarkos kultą] ir sistemą, kuri kontroliuoja pasaulį. Iš tikrųjų, žinoma, tvarka piktnaudžiauja žmonėmis, kad naudoti juos [kaip daiktus / įrankius]".

Iliuminatų planas valdyti žmones

"Prieš pradedant aptarti tikruosius žmonių programavimo metodus, svarbu suprasti, kodėl iliuminatai užsiima žmonių programavimu. Visos grupės turi tikslų, ir iliuminatai nėra išimtis. Pinigų uždirbimas nėra jų galutinis tikslas, tai tik priemonė tikslui pasiekti. Galutinis taškas, tikslas yra ne kas kita, kaip pasaulio valdymas. Iliuminatai turi nustatytą planą, panašų į Sovietų Sąjungos "penkmečio planus". Tuo tiki ir kaip evangelinės tiesos moko patys iliuminatai. Visai kitas klausimas, ar jiems iš tikrųjų pavyks. Toliau pateikiama VISŲ visų lygių iliuminatų darbotvarkė. Kaip ir bet kurioje darbotvarkėje, iliuminatai parengia konkrečius veiksmus, kurių ketina imtis savo tikslams pasiekti. Trumpai tariant, kiekvienas JAV regionas turi "nervų centrus" arba galios bazes, kuriose vykdoma regioninė veikla. JAV suskirstytos į septynias pagrindines geografines sritis. Kiekvienoje vietovėje yra gyventojų centrų, kuriuose yra karinės stovyklos ir bazės, įsikūrusios atokiose, izoliuotose vietovėse arba didelėse privačiose valdose.

Šiose bazėse periodiškai rengiamos ir ugdomos iliuminatų kartos, jie mokomi karybos, kovos rankomis, riaušių malšinimo, ginklų naudojimo ir visų kitų karinių aspektų. Kodėl? Nes iliuminatai tiki, kad mūsų ir viso pasaulio vyriausybė yra pasmerkta žlugti. Jie valdys šią griūtį ir tai bus daroma šiais būdais: Pirmiausia iliuminatai planuoja sukelti tokį finansinį žlugimą, kad Didžioji depresija, palyginti su ja, atrodys kaip smagus piknikas. Tai įvyks "manevruojant" didiesiems bankams ir finansų įstaigoms visame pasaulyje, manipuliuojant akcijų rinka ir keičiant palūkanų normas. Dauguma žmonių bus skolingi federalinei vyriausybei dėl bankų skolų, kreditinių kortelių skolų ir t. t. Vyriausybės pareikalaus visų šių skolų vienu metu, tačiau dauguma žmonių negalės jų grąžinti ir bankrutuos. Tai gali lemti bendrą finansinė panika, kuri vienu metu įvyks visame pasaulyje - iliuminatai yra įsitikinę, kad per finansus gali kontroliuoti žmones.

Regionas po regiono prasidės karinis perversmas, nes vyriausybė paskelbs nepaprastąją padėtį ir karinę padėtį. Žmones apims panika, daugumoje vietovių prasidės anarchija, o vyriausybė pateisins savo veiksmus kaip būtinus valdymui pilietinės panikos akivaizdoje. Kultų apmokyti kariniai lyderiai ir jiems pavaldūs žmonės pasinaudos ginklais ir minios valdymo metodais, kad pasinaudotų šia nauja padėtimi. Štai kodėl tiek daug kulto aukų, kurios ištrūko iš kulto iki 36 metų, kalbėjo apie karinį programavimą.

Žmonės, kurie nepriklauso iliuminatų ordinui arba kurie nepritaria jų tikslams, priešinsis. Iliuminatai yra tam pasiruošę ir moko savo žmones rankų kovos, riaušių malšinimo metodų, o prireikus - ir žudymo, kad suvaldytų minią. Šiuose renginiuose taip pat bus panaudota daugybė proto kontrolės aukų, kai jos bus aktyvuojamos iš anksto nustatytomis kodinėmis komandomis. Šiais kodais siekiama sukelti visiško lojalumo kulto sistemai reakciją. Naikinamieji kodai, užprogramuoti traumai, bus naudojami nelojaliesiems sunaikinti.

Kiekvienoje vietovėje bus įkurtos karinės bazės (iš tikrųjų jos jau egzistuoja, bet kol kas yra paslėptos). Jie atsiskleis ateinančiais metais. Kiekvienas regionas turės regionines bazes ir vadovus, kuriems šios bazės bus atskaitingos. Atskleista aiški sistemos hierarchija tiksliai atspindės esamą slaptą hierarchiją.

Maždaug prieš penkerius metus, kai pasitraukiau iš iliuminatų, apie 1 % JAV gyventojų buvo arba Ordino nariai, arba simpatikai, arba proto kontrolės aukos (todėl jie buvo laikomi tinkamais naudoti). Nors šis skaičius atrodo nedidelis, reikia atsižvelgti į tai, kad šis 1 proc. gyventojų yra žmonės, profesionaliai įvaldę ginklus, minios valdymo technikas, psichologinius metodus ir elgesio taktiką, ginkluoti ir susiję su sukarintomis grupuotėmis.

Šie žmonės bus visiškai atsidavę savo tikslui. Iliuminatai tvirtai tiki, kad jie gali lengvai susidoroti su likusiais 99 % gyventojų, paprastais žmonėmis, neturinčiais jokių karinių įgūdžių, arba "savaitgalio medžiotojais". Net vietinė kariuomenė nebus kliūtis, nes iliuminatai turės regionines grupuotes su gerai apmokytais lyderiais. Be to, jie tikisi, kad perėmimo metu jiems padės netikėtumo elementas. Daugelis aukščiausių iliuminatų karinės policijos padalinio vadovų yra arba buvo kariuomenės karininkai, todėl jų žinios padės jiems susidoroti su bet kokiu pasipriešinimu regioniniu ar vietiniu lygmeniu.

Po karinio perversmo gyventojams bus suteikta galimybė pasirinkti: arba remti iliuminatų reikalą, arba atsisakyti (už tai gresia kalėjimas, bausmė ar net mirties bausmė). Šie žmonės šventai tiki, kad yra protingiausi, labiausiai "apsišvietę" ir gimę valdyti. Jie yra arogantiški ir į visus gyventojus žiūri kaip į "kvailas avis", kurios lengvai paklūsta stipriam vadovavimui, finansinei paramai nestabilioje pasaulio ekonomikoje ir bijo tapti sukilėliais grasindamos baisiomis pasekmėmis. Negalima sumenkinti visiško iliuminatų negailestingumo ir jų gebėjimo įgyvendinti šiuos planus.

Iliuminatų bankų lyderiai, pavyzdžiui, Rotšildai, Vanderbiltai, Rokfeleriai, Karnegiai, Mellonai, teigs, kad jie yra skęstančios pasaulio ekonomikos gelbėtojai. Bus sukurta nauja pinigų mainų sistema, pagrįsta tarptautine pinigų sistema, kuri bus centralizuota Kaire (Egipte) ir Briuselyje (Belgijoje). Tikrasis "vienos ekonomikos pasaulis", kurį sukurs "vienos pasaulio tvarkos" reikalavimas, taps realybe.

Šiame iliuminatų plane yra ir daugiau punktų, tačiau šie yra pagrindiniai. Iliuminatai yra apmokyti ir išsilavinę juos įgyvendinti. Jie nori praleisti savo gyvenimą mokydami naująją kartą, savo vaikus, kurie, jų manymu, bus jų įpėdiniai. Man buvo pasakyta, kad mano vaikų karta pamatys šį sukrėtimą kažkada XXI amžiuje. Šiuo metu iliuminatai metodiškai ir slapta vykdo savo planą perimti valdžią: 1. Žiniasklaida 2. Bankų sistema 3. Švietimo sistema 4. Vietos ir federalinė valdžia 5. Mokslas 6. Bažnyčios

Šiuo metu, kaip ir pastaruosius kelis šimtus metų, jie dirba pagal šias šešias linijas. Jie neateina į įstaigą sakydami: "Sveiki, aš esu vietinis iliuminatas ir noriu užimti jūsų banką". Vietoj to jie, pasitelkę keletą žmonių, pradeda tyliai investuoti į banką (ar kitą instituciją, kurią jie nori kontroliuoti), palaipsniui įsigydami vis daugiau banko (ar kitos institucijos, kurią jie nori kontroliuoti) akcijų, kol įgyja kontrolinį akcijų paketą. Jie niekada neatskleis savo dabartinių planų ar sektos veiklos. Visuomenėje jie sudaro gerbtinų, krikščionių verslininkų įvaizdį.

Reputacija visuomenėje iliuminatams labai svarbi, todėl jie padarys viską, kad ją išlaikytų, labiausiai bijodami būti demaskuoti. Kai dar buvau Ordino narys, viename didelio didmiesčio iliuminatų vadovų susitikime dalyvavome: vietos smulkaus verslo administracijos vadovas; valstybės gynybos įmonės generalinis direktorius; krikščioniškos mokyklos vadovas; miesto vicemeras; žurnalistas; slaugytoja; gydytojas; bicheviorijos psichologas; armijos pulkininkas; karinio jūrų laivyno vadas. Visi jie, išskyrus vieną, kas savaitę lankė bažnyčią ir buvo gerbiami bendruomenėje. Visi jie turėjo nepriekaištingą reputaciją. Jei juos sutiktumėte asmeniškai, tikriausiai bet kurį iš jų pavadintumėte protingu, komunikabiliu, simpatišku ir net žaviu. Tai pagrindinė jų kaukė, nes didžiulio blogio tikimės tik iš baisių tipų, kuriuos mūsų vaizduotėje sukuria pasibjaurėjimą keliantys žiniasklaidos vaizdai, pavyzdžiui, biblinis Kainas. Nė vienas iš mano pažįstamų iliuminatų kasdienybėje neatrodė nemalonus ar blogas, nors kai kurie iš jų buvo disfunkciniai, pavyzdžiui, alkoholikai. Iliuminatų naudojama disociacija (asmenybės skilimas) yra patikimiausia jų kaukė. Daugelis, jei ne dauguma, šių žmonių visiškai nesuvokia, kokį didelį blogį jie daro naktį.

Yra ir kitų grupių [slaptųjų draugijų], kurios iš tikrųjų nepriklauso iliuminatams, ir iliuminatai apie jas žino. Iliuminatai nėra vienintelė grupė, kuri laikosi ezoterinių praktikų arba garbina senąsias dievybes ar demonus. Jie skatina susiskaldymą tarp skirtingų grupių ("skaldyk ir valdyk" yra vienas iš pagrindinių jų principų) ir nesirūpina kitomis grupėmis. Vietoj to, jei įmanoma, jie dažnai kviečia juos po savo "skėčiu". Pastaraisiais metais tai vyksta vis dažniau - iliuminatai parduoda savo mokymo metodus, kurie laikomi geriausiais slaptosioms draugijoms. Tai daroma mainais už šių grupių lojalumą iliuminatams. Į šias grupes jos siunčia savo instruktorius, o instruktoriai atsiskaito savo taryboms.

Politinių konfliktų metu iliuminatai finansuos abi priešiškas puses, nes jų svarbiausias principas yra "tvarka kuriama iš chaoso" arba anarchijos disciplina. Štai kodėl jie tiekė ginklus ir pinigus abiem šio amžiaus pasaulinių karų pusėms. Jie lygina istoriją su šachmatų partija, nes, jų nuomone, tik susidūrime ir kovoje gali atsiskleisti stipriausi. Dabar jau nebepritariu šiai filosofijai, bet kažkada jos laikiausi visa širdimi. Tikiuosi, kad paprasti žmonės, sužinoję apie iliuminatų planus, sukils prieš juos ir jų taisykles, kad jos nebūtų primestos nieko neįtariančiai žmonijai".

Žmonių programavimas ir jo pagrindiniai tipai

"[...]. Žmogaus programavimo metodai, kuriuos aprašysiu, reikalauja milžiniškų pastangų, laiko, atsidavimo ir planavimo, kad kiekvienas narys galėtų juos įgyvendinti. Tik labai atsidavusi žmonių grupė tam skiria tiek laiko. Šiuos skyrius man labai sunku rašyti, nes mano vaidmuo sektoje buvo programavimas. Taigi skaitysite apie metodus, kuriuos naudojau programuodamas asmenis. Aš to nebedarau, nebepalaikau šių metodų, todėl rašau šią knygą. [...].

NETYČINIS PROGRAMAVIMAS. Pirmiausia norėčiau apibrėžti skirtumą tarp netyčinio programavimo ir tyčinio programavimo. Tai taip pat vadinama aplinka, kurioje auga kūdikis. Kūdikio programavimas iliuminatų dinastijoje prasideda dar prieš jam gimstant (apie tai bus kalbama vėliau), tačiau vos jam gimus, pati jį supanti atmosfera tampa programavimo priemone. Dažnai kūdikis auga šeimos aplinkoje, kurioje dienos šviesa derinama su tuo, kad tėvai atsisako kai kurių tėvystės užduočių. Mažas vaikas netrukus sužino, kad nakties ir miego laikas kultinė veikla yra tikrai svarbi. Vaikas gali būti apleistas ar net išnaudojamas dienos metu, o tėvų dėmesio ir gydymo sulaukia tik kultinėje aplinkoje. Dėl to labai anksti gali pasikeisti vaiko psichikos branduolys arba jis gali būti suskaldytas, nes jaučiasi nepastebėtas, nevertas meilės ar dėmesio arba net neegzistuojantis, jei nedirba savo "šeimai" [sektai].

Jau pati aplinka ir sąlygos rodo vaikui, kad jį supantys suaugusieji yra labai PROTINGI, nes suaugusieji šeimoje beveik visada skiriasi arba pasirodo esantys skirtingi, mažai pažįstantys arba visai nepažįstantys vienas kito asmenybių - tai programavimo pasekmė]. Tai sukuria vaikui tikrovę, kurioje tėvai vienaip elgiasi namuose, kitaip - kulto susirinkimuose, trečia - įprastoje visuomenėje. Kadangi vaikas šią patirtį įgyja nuo pat kūdikystės, jis neturi kito pasirinkimo, kaip tik priimti šią tikrovę, kurioje žmonės skirtingomis aplinkybėmis elgiasi taip šokiruojančiai skirtingai. Tai savaime jau paruošia kūdikį vėlesnei disociacijai [tam pačiam skilimui į skirtingas asmenybes ir šių asmenybių fragmentus], nes jis mėgdžioja aplinkinius suaugusiuosius.

SĄMONINGAS PROGRAMAVIMAS. Illuminatų tyčinis kūdikio programavimas dažnai prasideda dar prieš gimimą. Prenatalinis psichikos skilimas kultūroje yra gerai žinomas, o vaisius įsčiose yra labai linkęs į šį skilimą, kuris pasireiškia traumomis. Paprastai ji atliekama tarp septinto ir devinto nėštumo mėnesio. Taikomi tokie metodai: ant motinos pilvo uždedamos ausinės ir per jas garsiai grojama disonansinė muzika (pvz., šiuolaikinės klasikos kūriniai ar net Vagnerio operos). Taip pat naudojamas kurtinantis sunkusis rokas. Kitas būdas - motina naudoja karčiąsias medžiagas, kad amniono skystis taptų kartus. Arba šaukti ant vaisiaus. Gali būti naudojami ir kiti poveikio būdai, kurie tam tikru mastu traumuoja motinos pilvą. Vidutinio stiprumo pilvo elektrošokas gali būti taikomas artėjant gimdymui, o tai gali būti taikoma priešlaikinio gimdymo atveju, pavyzdžiui, gimdant kūdikį per iškilmingą ceremoniją. Jei kūdikis turi gimti iki tam tikros datos, gali būti naudojami kai kurie stimuliuojantys vaistai. Vos gimus kūdikiui, tyrimai pradedami labai anksti, paprastai per pirmąsias kelias gyvenimo savaites. Instruktoriai, apmokyti atpažinti kūdikio ypatybes, paguldo jį ant minkštu audiniu uždengto stalo ir išbando jo reakcijas į įvairius dirgiklius. Kūdikio jėga, jo reakcija į šilumą, šaltį, skausmą ir įvairius dirgiklius. Kūdikiai reaguoja skirtingai, todėl treneriai išsiaiškina jų gebėjimą atsiriboti, reakcijos greitį ir reakcijos laiką. Jie taip pat stimuliuoja ankstyvosios disasociacijos atsiradimą pas vaikus šių bandymų metu. Kūdikis taip pat patiria smurtą, kad jo psichika būtų suskaldyta [suskaidyta, išskaidyta]. Šios prievartos būdai: rektalinis zondavimas, analinis prievartavimas pirštais, rankų ir kojų pirštų bei lytinių organų žalojimas elektrošoku, lytinių organų pjaustymas (vyresniame amžiuje). Viso to tikslas - pradėti gniuždymą, psichikos suskaidymą prieš pradedant vystytis tikrajam ego, kad kūdikis būtų parengtas skausmui ir refleksyviam atsiribojimui nuo skausmo (taip, net ir maži kūdikiai būna atsiriboję; mačiau tai ne kartą - jie atrodo tarsi tušti, nykūs, vitališki nesibaigiančios traumos akivaizdoje).

Kai vaikas yra izoliuotas ar apleistas, tai taip pat yra programavimo pradžia, pradinis etapas. Dieną vaikas suaugusiesiems atrodo nereikalingas, bet vakare jis staiga pastebimas, paimamas, nuraminamas, sutvarkomas, ir visa tai daroma rengiantis ritualui ar grupės susitikimui. Taip vaikas susieja naktinius susitikimus su "meile" ir dėmesiu ir padeda jam pritapti prie kulto, prie "šeimos". Kūdikis mokomas sieti motinos dėmesį su ritualais, ilgainiui kulto susirinkimai jam asocijuojasi su saugumu. Kūdikiui paaugus, nuo 15 iki 18 mėnesių, psichika skaldoma intensyviau, į šį procesą įtraukiami tėvai, o sektos nariai smurtauja metodiškiau. Kūdikiui suleidžiami raminamieji vaistai, po to jis veikiamas elektrošoku. Jis numetamas iš aukščio ant čiužinio, o visi aplinkui juokiasi iš to, kaip jis išsigandęs ir verkia. Kurį laiką jis gali būti uždarytas į narvą arba izoliuotas. Šiuo etapu gali būti pradedamas atimti maistas, vanduo ir pagrindiniai poreikiai. Visi šie būdai naudojami siekiant sukelti jam disociaciją. Tokio amžiaus kūdikis dalyvaus grupės susirinkimuose, bet, išskyrus atsitiktines progas ar iniciaciją, nedalyvaus kulto veikloje. Mažus vaikus grupės veiklos metu paprastai prižiūri globėjas; šis darbas paprastai skiriamas žemesnio lygio grupės nariams arba paaugliams. Pirmieji PENKI DISCIPLINOS ŽINGSNIAI

Nuo 20 iki 24 mėnesių kūdikis pradės mokytis "disciplinos žingsnių", kuriuos iliuminatai naudoja savo vaikams mokyti. Amžius, nuo kurio pradedama ši programa, gali skirtis priklausomai nuo grupės, tėvų, instruktoriaus ir vaiko. Šiuos "drausminimo žingsnius" reikėtų vadinti "kankinimo ir prievartos žingsniais", nes jų tikslas - sukurti labai atsiskyrusį vaiką, neturintį ryšio su savo jausmais, visiškai ir beprasmiškai atsidavusį sektai. Šių "žingsnių" eiliškumas gali skirtis, priklausomai nuo instruktoriaus ar tėvų sprendimo. Pirmiausia aprašysiu pirmuosius penkis "drausmės žingsnius" (atkreipkite dėmesį: šie žingsniai gali šiek tiek skirtis įvairiuose regionuose, kartais jie gali būti atliekami kita tvarka).

Pirmas žingsnis: nereikalingas. Mažas vaikas paliekamas vienas kambaryje, dažniausiai darbo kambaryje, kurio sienos yra pilkos, baltos arba smėlio spalvos. Vaikas paliekamas suaugusiajam tam tikram laikui, kuris gali trukti nuo kelių valandų iki visos dienos, kai vaikas tampa vyresnis. Jei vaikas prašo suaugusiojo pasilikti, nepalieka jo, rėkia, yra mušamas, jam bus pasakyta, kad šie izoliavimo laikotarpiai ilgės, kol jis bus atpratintas nuo "silpnumo". Deklaruojamas ir, atrodytų, akivaizdus šios disciplinos tikslas - išmokyti vaiką pasikliauti savo vidiniais ištekliais, o ne "žmonėmis iš gatvės". Tačiau iš tikrųjų tai sukelia vaikui baimę būti paliktam, būti nepageidaujamam, nesaugomam. Kai suaugusysis ar instruktorius grįžta į patalpą, vaikas dažnai būna ritmingai svyruojantis arba susigūžęs kampe, kartais beveik apsvaigęs iš baimės. Instruktorius, kuris ateina pas jį, maitina ir girdo jį, prisiima jam "gelbėtojo" įvaizdį. Vaikui bus pasakyta, kad "šeima" (įsakymas) pasiuntė instruktorių jį išgelbėti, nes "šeima" jį myli. Instruktorius indoktrinuos beprotiškai dėkingą vaiką kulto doktrinos nuostatomis. Instruktorius vis iš naujo ir iš naujo įtvirtina vaikui mintį, kad jam labai reikia "šeimos", kuri ką tik išgelbėjo jį nuo bado ar našlaičio likimo. Taip maži vaikai mokomi susieti komforto ir saugumo supratimą su instruktoriumi, kuris gali būti vienas iš jų tėvų, ir su "šeima" (tvarka). Kultas puikiai žino vaiko raidos ypatumus ir per šimtus metų praktikos sukūrė mažų vaikų mokymo metodus.

Antras žingsnis: neklausti (neprašyti). Šis žingsnis labai panašus į pirmąjį ir iš tikrųjų sustiprina jo poveikį. Tai bus daroma su pertraukomis su pirmuoju žingsniu kelerius ateinančius vaiko gyvenimo metus. Vaikas vėlgi paliekamas vienas izoliuotame kambaryje, ilgai nevalgęs ir negėręs vandens. Suaugusysis įeis į kambarį su dideliu ąsočiu šalto vandens arba maisto. Jei vaikas paprašys atsigerti ar pavalgyti, o suaugusysis valgys ar gers vaiko akivaizdoje, jis bus griežtai nubaustas už savo silpnumą ir norą. Šis veiksmas bus kartojamas tol, kol vaikas išmoks neprašyti maisto ar vandens. Įvardytas ir, atrodytų, akivaizdus tikslas - išmokyti vaiką būti stiprų, vis ilgiau ištverti be maisto ir vandens. Iš tikrųjų vaikas mokomas visiškai atsiriboti nuo savo natūralių poreikių ir bijoti prašyti suaugusiųjų pagalbos. Dėl to vaikas tampa itin budrus, nes jis išmoksta žiūrėti į jį supančią suaugusiųjų aplinką, kad sužinotų, kada galima patenkinti savo natūralius poreikius, ir nepasitikėti savo kūno signalais. Vaikas, užuot pasitikėjęs savo jausmais, mokomas mąstyti ir jausti taip, kaip nori jo suaugusiųjų aplinka. Dabar kultas tampa kontrolės vieta [šaltiniu] priklausomybe ir ypatingos svarbos dalyku vaikui.

Trečias žingsnis: nenorėti. Vaikas yra kambaryje su mėgstamais žaislais ar daiktais. Suaugusysis įeina ir įtraukia vaiką į žaidimą. Šis suaugusysis yra draugas, giminaitis, tėvas arba instruktorius. Vaikas ir suaugusysis žaidime fantazuodami plėtoja slaptus vaiko troškimus, svajones ir poreikius. Taip bus daroma kelis kartus ir tai sustiprins vaiko pasitikėjimą savimi. Tačiau po kurio laiko vaikas bus griežtai nubaustas už kokį nors norą ar fantaziją, kuria pasidalijo su suaugusiuoju. Tai gali būti mėgstamos knygos sunaikinimas, ar žaislo, vaiko sukurtos slaptos slėptuvės sunaikinimas ar net su kultu nesusijusių globėjų sunaikinimas. Šis etapas su tam tikrais pakeitimais kartojamas daugybę kartų per kitus metus. Kartais vaiko broliai, seserys, tėvai ar draugai pasitelkiami, kad atskleistų slaptas vaiko svajones, išsakytas dienos metu ar netyčia. Taip siekiama sukurti vaiką, kuris negyvena svajonėmis, nefantazuoja, yra labiau orientuotas į išorę nei į vidų. Kitaip tariant, teigiama, kad vaikas turi "atrodyti kaip suaugęs" visose savo gyvenimo užduotyse, įskaitant vidines.

Tačiau iš tikrųjų šis metodas sunaikina visas vaiko vidines šventoves, į kurias jis galėtų pasislėpti nuo jį supančio siaubo. Vaikas pajunta, kad niekur nėra tikro saugumo, o kultas viską atpažįsta mintyse. Panašūs pratimai taip pat naudojami jauniems ALTERS ["alters"] - tie, kurie labai"keisti", atskiros asmenybės, subasmenybės, psichikos fragmentai programavimo aukos viduje, kurie sukuriami "disociacijos" metu vaike, kurie patys praneš kulto instruktoriams apie slaptas slėptuves, slaptus sąmokslus prieš kultą ir kitus psichikos pokyčius. Tada bus galima nustatyti vidinį [asmenybės viduje, tarp alter-subjektų] priešiškumą ir nesantaiką, kuria kultas manipuliuos, kontroliuos žmogų visą gyvenimą.

Ketvirtas žingsnis: išlieka stipriausi. Tokia praktika taikoma siekiant ankstyvame amžiuje pradėti formuoti vaikų nusikalstamus polinkius. [...]. Vaikas atvedamas į patalpą, kurioje yra instruktorius ir kitas tokio pat amžiaus arba šiek tiek jaunesnis vaikas. Instruktorius ilgesnį laiką žiauriai muša vaiką, tada vaikas priverčiamas smogti kitam vaikui kambaryje, kitaip bus mušamas toliau. Jei vaikas atsisako, šis griežtai nubaudžiamas, kitas vaikas nubaudžiamas kaip "geras", tada vaikui liepiama nubausti kitą vaiką. Jei vaikas ir toliau atsisako, verkia arba bando smogti instruktoriui, jis ir toliau bus griežtai mušamas ir jam bus paaiškinta, kad jis turi smogti kitam vaikui, taip nukreipdamas savo pyktį į jį. Šie veiksmai kartojami tol, kol vaikas galiausiai palūžta. Ši praktika pradedama taikyti maždaug nuo 2 ar 2,5 metų amžiaus ir naudojama tam, kad vaiko psichika pasikeistų į nusikalstamą agresiją. Vaikui augant, bausmės užduotys tampa vis žiauresnės. Vaikai labai anksti įgyja nusikalstamų polinkių ir, suaugusiųjų skatinami ir apdovanojami, mokosi šią "praktiką" taikyti jaunesniems. Tokiu būdu vaikai mėgdžioja suaugusiuosius, ir toks elgesys yra įtvirtinamas kaip norma. Vaikas mokomas, kad tokie veiksmai yra priimtina agresyvių impulsų ir pykčio, kurie kyla vaikui nuolatinės prievartos aplinkoje, išraiška.

Penktasis žingsnis: tylos kodeksas. Šiam principui įskiepyti taikoma daugybė įvairių gudrybių, kai vaikas vis labiau išmoksta kalbėti. Paprastai po ritualo ar grupės susirinkimo vaiko klausiama, ką jis matė ar girdėjo jo metu. Kaip ir dauguma paklusnių mažų vaikų, vaikas pradės kalbėti. Tai darydamas jis iškart žiauriai sumušamas arba kankinamas. Taip vaikui sukuriamas naujas ALTER, verčiantis jį visada saugoti ir išlaikyti atmintį apie tai, ką jis matė, ir susiejantis šios tylėjimo taisyklės pažeidimą su grėsme jo gyvybei. Šis naujas ALTER visada sutinka. Vaikas ir naujoji jo dalis, ALTER, prisiekia niekada nieko nesakyti; taip sukurtos naujosios vaiko psichikos dalies, ALTER, užduotis - nužudyti kūną, jei kitos dalys, ALTER, ką nors prisimins.

Vaikas taip pat patiria sunkius psichologinius išgyvenimus, kad niekada negalėtų pagalvoti apie tylos kodekso sulaužymą. Pavyzdžiui: būti palaidotam gyvam; nuskandintam; stebėti, kaip "išdavikas miršta" per kankinančią bausmę. Bausmė gali būti sudeginimas gyvas. Gali būti nudirta gyva oda. Gyvieji gali būti palaidoti kartu su pusiau supuvusiu lavonu. Šiuo atveju vaikui sakoma, kad jei jis pasakys žodį, jis bus "kaip lavonas"... ir t. t. Žiaurios vaizduotės žmonių sugalvoti scenarijai yra begaliniai. Jais visais siekiama nutildyti vaiką. Šie metodai buvo ištobulinti per šimtus metų, kai kultas gydė savo vaikus. To priežastis akivaizdi: sekta užsiima nusikalstama veikla, kaip aprašyta pirmuosiuose šios knygos skyriuose, ir sektos nariai nori užtikrinti, kad jų vaikai ateityje tylėtų. Tai viena iš priežasčių, kodėl kultas taip ilgai išlaikė paslaptį ir kodėl išgyvenusieji dalyvavimą sektoje nenori atskleisti informacijos apie savo patirtį. Kad atskleistų kulto paslaptis, vaikui tenka susidurti su baisiausiomis psichologinėmis traumomis ir prievarta; net ir suaugusiam žmogui sunku su kuo nors kalbėti apie prievartą. Ir vaikams, ir suaugusiesiems sakoma, kad jei jie pasakys bent žodį, jie bus medžiojami ir nužudyti (žudymo mokymas, kuris vyksta pagal įsakymą, suteikia vaikui įsitikinimą, kad tai nėra tušti grasinimai); kad jie bus žudomi lėtai. Šios nuostatos bus įtvirtinamos vaikui žaidžiant vaidmeninius žaidimus visą jo augimo laikotarpį. [...]. Kultas veda žmones per tam tikrus programavimo būdus, kad būtų pasiektas konkretus tikslas: atskirti asmens pažintinį intelektą nuo juslių. [kognityvinio pradmens atskyrimas nuo jausminio pradmens, siekiant sukurti priešiškumą ir pavaldumo santykį tarp jų, kad per šį vidinio pradmens atskyrimą sistema, kad ja būtų galima manipuliuoti]. Kognityviniai ALTERS šiose sistemose visada laikomi "aukštesniais" už jaučiančius ALTERS; kognityviniai ALTERS yra mokomi "perduoti"/"išmesti" savo jausmus "žemesniems" jaučiantiems ALTERS. Nors šios "aukštesniųjų" ir "žemesniųjų" etiketės nėra teisingos; kognityviniai ALTERS bijo rodyti stiprius jausmus, o juos sukėlusių emocijų slopinimas vis labiau atskiria šiuos ALTERS nuo gilesnių limbinių ar jutiminių dalių. Tai sustiprina kulto aukos disociaciją, asmenybės skilimą. [...]".

Programavimas per spalvas, metalus ir akmenis

"Viena iš iliuminatams būdingų programavimo formų yra programavimas spalvomis. Dėl ko tai daroma? Atsakymas yra toks, kad instruktoriams tai yra lengviausias būdas programuoti. Tai sistemos organizavimo būdas, leidžiantis instruktoriui lengvai iškviesti ALTERS sistemoje. Kulto ordine yra tūkstančiai padalinių, kurie yra suskirstyti į lengvai prieinamas grupes. Be to, maži vaikai atpažįsta spalvas dar prieš pradėdami skaityti, todėl mokytis galima gana anksti. Daugumai vaikų tai prasideda maždaug nuo dvejų metų amžiaus. Kaip tai padaryti: Vaikas atvedamas į kambarį, kurio sienos yra baltos, smėlio spalvos arba nedažytos. Jei kambarys yra neutralios spalvos, šviesa kambaryje bus pakeista spalvotu šviesos šaltiniu. Jei "mėlyna" yra spalva, kuriai vaikas turi būti užprogramuotas, instruktorius iškvies vaiką ALTER, bet kurį valdiklį arba sistemos padalijimo branduolio fragmentą ['split', SPLIT]. Vaikui bus pasakyta, kaip tapti mėlynu ir ką tai reiškia. Tokio programavimo metu kambarys bus užlietas mėlyna šviesa arba sienos bus mėlynos. Instruktorius bus apsirengęs mėlynai ir gali būti su mėlyna kauke. Visame kambaryje bus išdėlioti mėlyni daiktai. Vaiko viduje esantis ALTER bus prikeltas į veiklą, vaikas bus apsvaigintas narkotikais, užhipnotizuotas ir traumuotas ant stalo.

Kai vaikas "atsigauna" po traumos, bet vis dar yra transo būsenoje, jam bus pasakyta, kad mėlyna spalva yra gera ir kad ji yra mėlyna. Ši mėlyna spalva yra svarbi. Ši mėlyna spalva apsaugos jį nuo žalos. Kad mėlynajam žmogui negalima pakenkti. Tai tęsis kurį laiką. Tada jie klausia vaiko, ar jis nori būti mėlynas, kaip ir patys instruktoriai. Jei vaikas atsako "taip", toliau tęsiamas klausimas. Jei jis pasakys "ne", bus traumuojamas tol, kol pasakys "taip". Dažnai vaikas būna visiškai nuogas, jam paaiškinama, kad jis negalės dėvėti gražių mėlynų drabužių, kol neužsitarnaus tokios teisės. Vis iš naujo bus pabrėžiamas ryšys tarp "tapimo mėlynu" ir "saugumo". Po kurio laiko vaikas tikrai norės būti "mėlynas". Už tai, kad pasirinko mėlyną spalvą, jam gali būti duodami mėlyni saldainiai. Jam bus leista nešioti mėlynus akinius nuo saulės arba tamsintus lęšius. Jam bus leista dėvėti mėlynus drabužius, kai jis susitapatins su pasirinkta spalva. Kai vaikas visiškai susisieja su šia spalva (teisingiau būtų sakyti, kad pagrindinė ALTER arba šablono matrica priims šią sistemos spalvą), per daugelį vėlesnių mokymo sesijų jis nuosekliai mokomas mėlynos spalvos pirmumo imitaciniuose ar dramos užsiėmimuose su kitais "mėlynaisiais" vaikais, kuriuose jie vaidina "mėlynuosius". veikiant narkotikams, hipnozei, traumavimui, kai "mėlynosios" sąvokos supratimas pateikiamas vis iš naujo ir iš naujo. Taip vaikas mokomas elgtis "mėlynomis" kryptimis. Daugelis karinių sistemų žymimos mėlyna arba apsaugine spalva. Kariniai ALTERS periodiškai kviečiami sustiprinti "mėlynąją" programą. Jei instruktorius vėliau nori prisijungti prie mėlynosios sistemos, jis (ji) gali iškviesti šiuos ALTERS su tos spalvos drabužiais, drabužių dalimi arba tos spalvos šaliku. Tai tampa nesąmoningu/refleksiniu paleidikliu (trigeriu) įjungti tą spalvą [kad būtų įjungti su ta spalva susiję ALTERS]. Spalvinis kodavimas - tai vienas iš pirmųjų būdų, kaip spalvinis kodavimas integruojamas į visas sistemas. Visa sistema gali būti vienos spalvos arba joje gali būti užkoduotos dvi ar daugiau spalvų, o kiekvienam sistemos valdikliui [valdančiajam ALTER] (dauguma sistemų turi tris) gali būti priskirta atskira spalva, atitinkanti jo sistemos dalį.

Programavimas per metalus - tai programavimo būdas, kurį taiko daugelis iliuminatų vaikų. Kadangi jis labai panašus į programavimą per akmenis, papasakosiu, kaip tai daroma, kaip pavyzdį pateikdamas akmenis. Metalų vertė gali svyruoti nuo bronzos (žemiausio lygio) iki platinos (aukščiausio lygio).

Programavimas per akmenis. Daugelis iliuminatų vaikų yra programuojami per metalus arba akmenis, o kartais per abu programavimo būdus. Manoma, kad per akmenis yra didesnis ir sunkiau įgyvendinamas. Kuris iš jų ir kada naudojamas, priklauso nuo vaiko statuso, tėvų statuso, regiono, kuriame vaikas gimė, grupės, kurioje vaikas gimė, ir su vaiku dirbančių instruktorių. Iš esmės tiek metalai, tiek akmenys yra atlygiu pagrįstas programavimas. Štai kaip tai veikia: vaikui parodomas daiktas su brangakmeniu, pavyzdžiui, žiedas ar kitas akmenimis inkrustuotas daiktas (arba tauriojo metalo gabalėlis). Jo klausiama: "Argi tas ametistas (arba rubinas, arba smaragdas, arba deimantas) nėra gražus?". Vaikas susidomėjęs pažvelgs į jį, palies jį, o instruktorius švelniu ir maloniu balsu skatins tai daryti. Jis paklaus vaiko: "Ar nenorėtum būti toks gražus kaip šis brangakmenis (arba šis metalinis papuošalas)?" Vaikas trokšta būti gražus. Šis nuostabus žvilgantis brangakmenis įteikiamas į jo rankas (mokytis dažniausiai pradedama nuo dvejų iki trejų metų). Žinoma, jis nori būti toks pat gražus, šviesus ir vertingas kitiems. Instruktorius išaukštins akmens (ar metalo) grožį, papasakos vaikui, kokie ypatingi, vertingi, geidžiami yra brangakmeniai ir kaip sukurti savo svajonę tapti panašiu į brangakmenį. Tada vaikui bus pasakyta, kad norėdamas tapti tokiu "brangakmeniu", jis turi užsitarnauti tokią teisę. Tam jis turi: a) pereiti drausmės žingsnius (žr. trečią skyrių); b) išlaikyti "specialius testus"; c) būti apdovanotas už ypatingus pasiekimus.

Idėja tapti brangakmeniu (arba metalu) vaikui mojuojama priešais akis kaip morka [priešais asilą] kaip atlygis už gerus pasiekimus treniruočių metu. Norint įgyti šią teisę, tenka pereiti ilgą ir sunkų mokymo procesą, kuris laukia iliuminatų vaikų; brangakmenio ar metalo turėjimas reiškia statuso pakėlimą ir paskatinimą. Tačiau už tai mokama ilgomis smurto valandomis, kurios vadinamos mokymu ir iš tiesų yra organizuotas sistemingas smurtas, kurio tikslas - priversti vaiką siekti instruktoriaus nustatytų tikslų. Laikui bėgant, naudojant narkotikus, hipnozę, elektrošoką ir traumas, vaikas, pereidamas šį mokymo procesą, pradeda pelnyti brangakmenius ir (arba) metalus vieną po kito. Tai taps visaverte ALTERIJA jo psichikoje.

Ametistas. Paprastai tai pirmasis gautas brangakmenis, kuris siejamas su įsipareigojimu saugoti paslaptis, niekada neišduoti informacijos ir žymi pirmąjį drausmės žingsnį. Kiekvienas žingsnis susijęs su akmens ar brangiųjų metalų gavimu.

Rubinas. Susijęs su seksualine prievarta ir seksualinėmis ALTERIACIJOMIS. Kadangi vaikas nuolat patiria seksualinę prievartą arba seksualiniai ALTERS yra sukuriami tam, kad patenkintų suaugusiuosius, jie "iš dėkingumo" leidžia vaikui tapti "Rubinu".

Smaragdas. Dažniau įgyjamas vėlesniame gyvenimo etape (nuo 12 iki 15 metų). Jis laikomas labai vertingu, siejamas su ištikimybe savo "šeimai" (ordinui), raganavimu ir dvasiniais pasiekimais. Smaragdo ordino nariai dažnai turi juodą katę arba "artimą draugą".

Deimantas. Tai aukščiausias iš brangakmenių, ir ne visi vaikai turi teisę tapti Deimantu. Jis laikomas dideliu pasiekimu ir gali būti pelnytas tik brandžiame amžiuje, atlikus sudėtingas ir sunkias užduotis. Tai bus brangakmenių sistemą kontroliuojantis ALTER. Deimantą turi tas, kuris išlaikė visas dvylika disciplinos pakopų ir specialius testus, ir jis yra labiausiai lojalus "šeimoje" (ordine).

"Šeimos brangenybes" dažnai perduoda instruktorius arba šeimos nariai mokymo proceso metu. Visos aukšto lygio iliuminatų šeimos turi brangenybių, paslėptų slaptavietėse, kurios perduodamos iš kartos į kartą. Vaikams dažnai duodami brangakmeniai, kuriuos jie gali nešioti dienos metu kaip priminimą ar apdovanojimą, kai jie atlieka numatytą programą. Vaikui gali būti padovanotas rubino žiedas arba granato ženkliukas. Seneliai arba tėvai gali reikalauti, kad vaikas tai padarytų. Per apeiginius susitikimus vaikui bus leista dėvėti papuošalą iš šeimos saugyklos, kai jis įgis tam tikrą statusą. Per svarbius ritualus jam gali būti leista nešioti rubino pakabuką ar smaragdo apyrankę, ir jis tuo labai didžiuosis, nes kultas - tai visų pirma ir visada statuso grupėje svarbos suvokimas. Į šiuos susibūrimus vedami vaikai, o suaugusieji kelia didelį triukšmą dėl vaikų, kurie nusipelnė teisės nešioti akmenis. Tai suteikia vaikams stiprią paskatą siekti šios teisės".

Programavimas smegenų bangomis

"Šiame skyriuje daugiausia dėmesio bus skiriama smegenų bangų programavimui. Šis programavimas priklauso nuo kelių veiksnių. Tai: vaiko gebėjimas atsiskirti [disasocijuotis]; šalies regionas, kuriame vaikas gyvena; instruktoriaus lygis ir gebėjimas bendrauti su vaiku; fiziniai ištekliai ir turima įranga. Nėra vieno šios praktikos recepto, kuris tiktų kiekvienam žmogui, ir būtų juokinga teigti, kad visi žmonės, kuriems buvo užprogramuotos smegenų bangos, tai išgyveno vienodai. Vis daugiau programuotojų apie tai kalba, dalijasi žiniomis internete tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, dalijasi sėkmės ir nesėkmės patirtimi. Tačiau nėra vienos standartinės smegenų bangų programavimo metodikos. Procesas skirsis priklausomai nuo vaiko savybių ir instruktoriaus pageidavimų. Skirtingos grupės gali skirtingai organizuoti šią programavimo sistemą arba siekti skirtingų rezultatų.

Ką visa tai reiškia? Paprasčiau tariant, smegenų bangų programavimo metu mažas vaikas patenka į gilaus transo būseną, kurios metu jis išmoksta persijungti į tam tikrą smegenų bangų būseną. Tai sudėtingas įgūdis, ir ne visi vaikai gali jį įgyti. Pavyzdžiui, vaiko tikslas gali būti nuolatinėje delta būsenoje, kai smegenų bangos rodomos EEG [elektroencefalografo] monitoriuje su prie vaiko galvos odos pritvirtintais elektrodais. Paprastai pradiniame etape su vienu vaiku dirba du ar net trys treneriai. Vienas iš jų "paruoš" vaiką, naudodamas hipnotinį vaistą, kad sukeltų transo būseną. Ant vaiko galvos bus pritvirtinti elektrodai - supaprastinta įprastoje ligoninėje naudojamo prietaiso versija. Jei reikia sukelti delta būseną, naudojami tik jai užregistruoti reikalingi elektrodai. Sutaupyti laiko. Paruoštas vaikas padedamas ant instruktoriaus stalo. Vidutiniškai šis gydymas pradedamas maždaug aštuonerių metų amžiaus, nes ankstyvajame amžiuje smegenų žievė ir neurologinis vystymasis dar nėra pakankami. (Anksčiau tai buvo bandyta daryti su mažesniais vaikais, tačiau gana nesėkmingai, ir ši praktika buvo nutraukta, nes, instruktorių nuomone, tai sukėlė neurologinę žalą ir "nesugebėjimą būti greitam"). Instruktoriui reikia, kad vaikas tiksliai žinotų, ko iš jo tikimasi: kad pasiektų ypatingą būseną, vadinamą deltos būsena. Vaikui būnant transe instruktorius pasako, kad pagal elektrodų rodmenis sužinos, kada prie jo reikia prieiti. Instruktorius pasakys ALTER vaikui, kuris turi būti naujos sistemos "šablonas" arba statybinis elementas, kad "Delta yra gerai". Instruktoriai tai nuolat pabrėžia. Vaikas bus veikiamas elektros šoko, kad padidėtų jo imlumas mokymuisi. Tai taip pat sukelia narkotikų poveikis, todėl jis tampa budresnis ir jautresnis. Tai patiks instruktoriui. Instruktorius pasakys vaikui, kad nori jam duoti tam tikrų protinių pratimų. Tai bus garsus atgalinis skaičiavimas, padedantis vaikui pasiekti dar gilesnę transo būseną. Siekiant dar labiau pagilinti transo būseną, gali būti duodami ir kiti žodiniai signalai. Kai techninis instruktorius (tas, kuris stebi įrangą) monitoriuje pamatys Delta signalą, jis ranka duos ženklą hipnozės instruktoriui, vadovaujančiam įtaigos seansui. Instruktorius iš karto padrąsins vaiką sakydamas: "Gerai, dabar tu esi deltos būsenoje". Instruktorius paglostys vaiką ir pagirs jo darbą. Jei vaikas "iššoka" iš deltos būsenos, hipnozės instruktorius iš karto tampa griežtas vaiko atžvilgiu ir pradeda jį bausti elektros šoku. Vaikui bus pasakyta, kad jis paliko Deltą (kuri yra "gera") ir turi į ją sugrįžti. Transo įvedimas kartojamas tol, kol vėl pasiekiama deltos būsena, o tada vaikas apdovanojamas už pastangas ir išlieka tokioje būsenoje vis ilgiau. Instruktoriai naudoja biologinio grįžtamojo ryšio principą, kad išmokytų vaiką nuosekliai pereiti į norimą smegenų bangų būseną. Kai modelis galės nuolat pereiti į deltos būseną, šis modelis [ALTER] bus apdovanotas. Mokymosi procesas trunka kelis mėnesius. Dabar instruktoriai turės pakeisti vaiko, kuris visada išlieka deltos būsenoje, modelį, tada jie galės pradėti skaidyti psichiką, naudodami ją kaip pagrindą naujai vidinei sistemai formuoti. Jie tai daro naudodami narkotikus, hipnozę ir traumą. Naujai sukurta sistema, jei tai bus padaryta teisingai, EEG užfiksuos delta bangas. Naujoji sistema bus pritaikyta prie to, ką reiškia "Delta". Instruktoriai virš vaiko galvos įjungia blykstes su deltos simbolio (trikampio) projekcija ir tai kartoja, taip "įspausdami" jį į vaiko psichiką. Jie dėvės chalatus su Deltos simboliu, Deltos ženklai taip pat bus įspausti ant audinių ir drabužių. Instruktoriai hipnozės metu mokys ALTERS, ką Deltos daro ir kaip jos veikia. Jei jie prisitaikys, bus paskatinti, jei neprisitaikys, bus nubausti elektrošoku, traumuoti. Jiems bus suteiktos "Delta" misijos. Jie žiūrės pagreitintus filmus, kuriuose rodomos "Delta" funkcijos. Jie kompiuteriu sukurs priešais save struktūrą, kurioje bus pavaizduota sistema, parodydami jos organizavimo schemas, o vaikas bus gilaus transo būsenoje, po to, kai per traumą susikurs tuščią lentą-alternatyvą. Tai keletas pavyzdžių, kaip galima programuoti "Delta".

Panašiu būdu sukeliamos ir kitos smegenų bangų būsenos. Jie dažnai formuojami iš šablonų, kurie yra labai jauni vidiniai vaiko ALTERAI, kuriuos galima išskirti iš skaidymo branduolio kaip programavimo pagrindą. Naudojamos šios įprastos smegenų bangų būsenos:

Alfa: Tai lengviausiai pasiekiama smegenų bangų būsena, taip pat apima jauniausias ir lengviausiai pasiekiamas vidinės sistemos ALTERAS. Maži vaikai ilgą laiką būna alfa aktyvūs ir turi išmokti ilgam pereiti į kitas smegenų bangų būsenas. Prieigos prie sistemos programavimas; prieigos kodai ir seksualiniai ALTERS dažnai bus užkoduoti Alpha. Kai kuriose sistemose "Alfa" taip pat gali būti koduojama raudona spalva.

Beta: Tai lengviausiai pasiekiama būsena, dažnai susijusi su agresyviais impulsais. Beta būsenoje dažnai veikia kulto sargybiniai, vidaus kariai ir karinės sistemos. Jie gali būti pažymėti mėlyna spalva.

Gama: Ši smegenų bangų būsena dažnai būna užkoduota kaip itin ištikima ALTERS kultui, joje yra daugiau emocijų nei kitose būsenose, išskyrus Alfa. Šioje sistemoje bus įdiegta savižudybės programa, nes šie ALTERS mieliau mirs, nei paliks "šeimą" (ordiną). Naudojant šią sistemą galima mokyti programavimo, nes šie ALTERS gerai įsimena. Skirtingi šios sistemos ALTERS gali kalbėti skirtingomis kalbomis, o tai iliuminatai mėgsta programuoti - mokama iki aštuonių šiuolaikinių ir senovinių kalbų.

Delta: Tai viena iš labiausiai kognityvinių smegenų bangų būsenų, dažnai labai disocijuotų. Ji taip pat gali būti kitų smegenų bangų sistemų valdymo arba kontrolės būsena. Dažnai delta būseną galima nustatyti kaip kompiuterį, o delta būseną turintys asmenys yra neemocionalūs, tiesmuki, pasižymintys fotografine atmintimi. Jie taip pat gali turėti kitų sistemų kognityvinę atmintį, ypač jei buvo atliktas platus amnezijos programavimas. "Delta" valstybės gali turėti iki trijų mokymo lygių: "Delta 1", "Delta 2" ir "Delta 3", kurie taip pat bus susiję su saugia prieiga, kuri leidžiama kultūroje, t. y. prieiga prie labai konfidencialios informacijos. Naudojant šią sistemą galima programuoti elgsenos mokslus. "Delta" sistemoje galima įdiegti vidinius programuotojus, savęs sunaikinimą, psichozines būsenas ir sunaikinimo programavimą, kaip baudžiančią programavimo seką, kad būtų užkirstas kelias išorinei ar vidinei prieigai prie sistemų. Jis gali būti pažymėtas oranžine, mėlyna ir violetine spalvomis, taip pat dažnai yra įėjimo į aukštesnes sistemas, pavyzdžiui, Akmenis arba vidines Tarybas, taškas.

Epsilon: Dažnai tai yra "paslėpta sistema", kurioje gali būti CŽV programų ir aukšto lygio vyriausybinių programų. Programą "Assassin killer" galima įdiegti šioje sistemoje arba "Beta" sistemoje, priklausomai nuo instruktoriaus pasirinkimo. Šioje sistemoje, kuri save laiko panašia į chameleoną, galima vykdyti slaptas operacijas, kurjerių užduotis, taikinių sekimo mokymus arba "persikūnyti", persikūnyti, pabėgti iš sudėtingų situacijų. Kodavimo spalva gali būti ruda.

Phi/Theta/Omega programavimas: Tai neigiamas dvasinis programavimas. Jie yra tamsūs ritualiniai ALTERAI, dalyvaujantys kruvinuose ritualuose, aukojimuose ir apeigose (ceremonijose). Vidinės raganų, burtininkų, aiškiaregių, aiškiaregių ir medikų, skaitytojų ir okultizmo praktikų subasmenybės bus patalpintos į šią sistemą, kuri yra susijusi su labai išvystytais dešiniojo smegenų pusrutulio ir gilaus transo gebėjimais. Jų kodo spalva paprastai yra juoda.

Čia apžvelgiamos kai kurios labiausiai paplitusios smegenų bangomis pagrįstos sistemos. Šis programavimas, paprastai vykdomas kelerius metus, nuo 8 iki 21 metų amžiaus, yra pradinis ir (arba) pagrindinis. Vėliau jis kartkartėmis sustiprinamas. [...]. Smegenų bangų programavimas yra labai sudėtingas programavimo būdas, kuris sukuria automatinę amneziją ir komunikacijos barjerus tarp skirtingų smegenų bangų būsenų. Jis taip pat bus stiprinamas elektrošoku ir bausmėmis, kad nesusilpnėtų arba neišsijungtų. Vidiniai sistemos valdikliai ir programuotojai taip pat stengsis sustiprinti šio programavimo nustatymus, ypač naktį, kai žmogus miega (fiziškai). Visos smegenų bangų sistemos turi sistemos valdiklius, paprastai įrengtus po tris. (Iliuminatai mėgsta triadą, nes ji savo esme yra "mistinė" ir labai stabilus skaičius. Jie tiki, kad triadomis sukurtos sistemos yra labai stiprios, nesunaikinamos, ir dažnai programuoja įrenginius trise: trys atsarginės kopijos, trys sistemos valdikliai ir t. t.). Padedant geram terapeutui, auka turėtų susipažinti su vidinės sistemos valdikliais ir komunikatoriais. Jie egzistuoja, jie turi būti, nes dėstytojai juos skiria, kad jie sąveikautų [su sistema] ir dirbtų [su ja] išoriškai, o [šie ALTERS] dažnai turi visas žinias apie savo sistemą".

Karinis programavimas

"[...] iliuminatai vis labiau pabrėžia karinio rengimo svarbą, nes tai yra jų galimo perversmo plano dalis. Pagal šį planą visi dabartinės kartos vaikai dalyvauja tam tikrame kariniame mokyme. Karinis rengimas pradedamas gana anksti. Dažnai nuo trejų metų amžiaus su paprastais pratimais. Tėvai atveda vaikus į treniruočių vietą, kuri gali būti įrengta salėje arba nuošalioje vietoje, kur paprastai rengiami treniruočių manevrai. Įvairių vadų ir karinių instruktorių vadavietės įrengtos palapinėse. Daug laiko praleidžiama mokant vaikus laikytis tiesios linijos. Jie baudžiami smūgiais kumščiais, elektrošoku, lazdomis, jei išmušami iš vėžių. Vaikai bus apsirengę mažomis uniformomis, imituojančiomis suaugusiuosius. Suaugusieji turės laipsnius, ženklelius ir skiriamuosius ženklus, rodančius jų pasiekimų lygį kulto ir karinėje hierarchijoje. Ženkleliai ir medaliai išduodami siekiant parodyti asmens mokymo lygį ir išlaikytus testus. Vadai dažnai būna žiaurūs ir mažus vaikus moko labai žiauriais būdais. Bet kokiu oru vaikai įveikia labai didelius atstumus, kurie su amžiumi didėja. Jie sužinos, kaip įveikti kliūtis. Kai jie bus jauni, jiems bus duodami imitaciniai ginklai. Šie ginklai tiksliai atkartoja tikrus ginklus, tačiau šaudo ne tikromis, o specialiomis trauminėmis kulkomis. Vaikai mokosi elgtis su visų tipų šaunamaisiais ginklais ir šaudyti iš jų stebint suaugusiesiems. Daug laiko praleidžiama šaudant į taikinius šiais ginklais. Iš pradžių tai bus bulių siluetai, o vaikams paaugus taikiniai bus žmonių siluetai, panašūs į tuos, kuriuos naudoja policija. Vaikai mokomi siekti galvos arba širdies. Vėliau bus naudojami realiai sukurti manekenai. Taip jie palaipsniui pasirengia nužudyti žmogų. Grupinių užsiėmimų metu jiems bus rodomi smurtiniai karo filmai, nufilmuoti realistiškiau ir vaizdingiau nei įprasti filmai. Žudymo metodai bus rodomi sulėtintai. "Žudyk arba būsi nužudytas" motyvas bus nuolat kartojamas. Instruktorius paklaus, kokias klaidas padarė nužudyti žmonės. Būti nužudytu bus laikoma silpnumu, o būti žudiku - stiprybe.

Septynerių ar aštuonerių metų amžiaus vaikai šliaužioja ant šliaužynių, o virš jų galvų šaudoma iš trauminių ginklų. Jiems nesakoma, kad šie ginklai nėra tikri, todėl labai skaudu, kai vaikui pataikoma į nugarą ar sėdmenis. Vaikai greitai išmoksta tinkamai šliaužti po ugnimi. Šiose treniruočių stovyklose, kuriose vaikai daug metų mokosi, bus imituojamos kovos sąlygos.

Už gerą mokymą, pavyzdžiui, sėkmingai įveikus kliūčių ruožą ar išlikus ramiems ugnies metu, jie apdovanojami ženklais. Kitaip tariant, kultas sukuria vaikams ir jaunimui skirtų tikrų karinių mokymų mikromodelį. Bus imituojamos nacių koncentracijos stovyklos su sargybiniais ir kaliniais. "Sargybinius" paprastai sudaro vyresni vaikai arba jaunuoliai, kurie gerai pasirodė mokymuose. "Kaliniai" priskiriami jaunesniems vaikams arba tiems, kurie buvo nubausti už nesėkmes manevruose. Didelį spaudimą patiria norintys tapti sargybiniu, o ne kalinys. Kaliniai yra uždaromi, mušami, spardomi ir iš jų tyčiojamasi. Dažnai žaidžiami medžioklės ir pėdsakų ieškojimo žaidimai, kuriems kaliniai turi skirti pusvalandį. Tam gali būti naudojami tarnybiniai šunys, kurie yra apmokyti pulti, bet ne žudyti. Vyresni vaikai mokomi valdyti ir naudoti šunis. Jaunuoliai mokomi, kaip padėti suaugusiesiems dresuoti šunį.

Siekiant apdovanoti puikiai besimokančius jaunuolius, jie paskiriami "jaunimo lyderiais", kuriems leidžiama planuoti savaitės veiklą. Karinis mokymas vyksta pagal nacių karinį ir SS mokymą. Instruktoriai dažnai kalba vokiškai su vaikais, kurie turi išmokti šią kalbą. Visi C.O. [?] ir aukštas pareigas užimantys suaugusieji per šias pamokas kalba vokiškai. Jie taip pat gali kalbėti prancūziškai, nes iliuminatai skatina ugdyti kalbinius gebėjimus.

Vyresnio amžiaus jaunuoliai dalyvaus žaidimuose, kurių metu grupės varžysis tarpusavyje, o jiems vadovaus vyresnis paauglys, padedamas suaugusiojo mentoriaus. Laimėjusios grupės bus apdovanotos, o pralaimėjusios - nubaustos. Jaunuoliai mokomi palikti tuos, kurie yra silpnesni ir mažiau judrūs. Netinkami nariai bus nušauti arba nužudyti, o jaunimo lyderis išmoks atlikti šias užduotis. Jie mokosi, kaip šauniai ir logiškai vadovauti savo daliniams imituojamuose mūšiuose su kitais daliniais ir pelnyti apdovanojimus. Tikslas - išugdyti kūrybingus, sumanius kariuomenės sistemos lyderius, kurie įtemptomis kovinėmis sąlygomis veiktų be emocijų.

Jaunuoliai mokomi įvairiausių minios valdymo būdų. Jiems bus rodomi specialūs filmai, kuriuose demonstruojami visi galimi karinio perversmo ir minios pasipriešinimo scenarijai. Šios situacijos vėliau suvaidinamos per pratybas, o jaunimo lyderiai ir jų padaliniai jas išgyvena. Instruktoriai moko, kaip įvairiais būdais dirbti su "minia". Galutinis viso to tikslas - sukurti ir organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų armiją, kuri tiksliai žinotų, ką daryti per artėjantį pasaulinį sukrėtimą".

Programavimas per ČŽV, vyriausybės institucijas, švietimą

"CŽV programavimas: kai kuriose sistemose yra vidinis CŽV programavimas. Kai kurie ankstesniuose skyriuose aprašyti metodai, pavyzdžiui, smegenų bangų programavimas arba spalvų kodavimas, buvo sukurti finansuojant CŽV šeštajame ir septintajame dešimtmetyje. Langlyje, Virdžinijos valstijoje, įsikūrę karinės žvalgybos pareigūnai naudojosi šiomis vyriausybės lėšomis tyrimams su žmonėmis atlikti. Jie sakė, kad mokė instruktorius visoje Europoje ir JAV.

Programuojant pagal CŽV metodus, sistemoje gali būti ALTERS, apmokytų įvairiais metodais surasti taikinį [asmuo], išmokti taikinį be pavojaus būti aptiktam. Galutinis šio programavimo rezultatas gali būti lytinis programavimo subjekto ir taikinio [asmens] susitikimas arba jame gali dalyvauti žmonės [asmenybės-ALTERIAI], apmokyti nužudyti "taikinį". Tai yra sudėtingos programavimo sekos, kurios nustatomos per kelerius metus, periodiškai jas stiprinant ir (arba) stiprinant. ALTERS galima išmokyti itin atidžiai stebėti aplinką ir klausytis šnabždamų pokalbių. Vidiniai diktofonai [ALTERS] yra apmokyti įrašinėti šiuos pokalbius ir kitus duomenis. Nuotraukose atkurti duomenys rodo, kaip galima užhipnotizuoti arba įjungti deltos būseną, kad žmogus galėtų "atsisiųsti" informaciją ir perduoti ją CŽV instruktoriui arba agentui. CŽV programavimo auka bus išmokyta "atsikratyti savo uodegos" (aptikti sekančius asmenis ir jų atsikratyti). Šis mokymas prasideda ankstyvame amžiuje ir vystosi vaikui augant. Šiuo tikslu jis bus nuvestas į neutralios spalvos instruktoriaus kambarį ir įvestas į narkotinio apsvaigimo ir hipnotinio transo būseną. Vaikui bus rodomi mokomieji filmai apie tai, kaip veikia CŽV. Jam bus sakoma, kad jis yra "ypatingas", "išrinktasis", "vienas iš tūkstančio" ir vienintelis, kuris gali tai padaryti be didesnio vargo. Jam bus pasakyta, kad jis rengiamas tapti slaptu CŽV agentu. Mažas vaikas nesupranta, kas yra CŽV, tačiau pabrėžimas, kad jis yra išrinktas, nes yra ypatingas, teisingas, paskatins jį įtikti instruktoriams. Vaikas bus nuvestas į instruktoriaus organizuojamą vakarėlį ar susitikimą. Vakarėlyje dalyvaus dešimties-šešiolikos žmonių grupė. Vėliau instruktorius išsamiai apklaus vaiką. Kas kur sėdėjo? Ką jie dėvėjo? Kokios spalvos buvo jų akys? Jų plaukai? Kas pasakė kalbą? Kas buvo pasakyta? Už teisingus atsakymus vaikas bus giriamas, tačiau bus traumuojamas ir baudžiamas elektros šoku, jei neatsakys teisingai. Taip siekiama ugdyti jo natūralią [refleksinę] fotografinę atmintį ir gebėjimą įsiminti informaciją. Vėlesnių užsiėmimų metu šie gebėjimai bus lavinami, nes vaikas nori išvengti bausmės. Kitame mokymo lygyje vaiko bus paprašyta stebėti ir išsiaiškinti, kas yra svarbiausias asmuo kambaryje? Kodėl? Jis bus mokomas skaityti kūno judesius ir manieras, kurios suteikia neverbalinių užuominų, padedančių atskleisti asmenį. Vaikas mokomas rasti priėjimą prie suaugusiojo ar taikinio, iš pradžių vaidmenų žaidimuose, vėliau realiame gyvenime, ir įtraukti suaugusiuosius į nekaltą pokalbį, kurio metu galima sužinoti norimą gauti informaciją. Jis bus mokomas, kaip atrodyti naivus ir gundantis, kaip jį vilioti nusirengti. Jis bus mokomas, kaip įvilioti taikinį į kopuliacijos aktą.

Vyresni, jauni ir suaugę asmenys bus mokomi ne tik kaip įvilioti taikinį į lovą, bet ir kaip nužudyti žmogų, kol jis miega ar ilsisi po lytinio akto. Jie bus mokomi, kaip apieškoti taikinio arba aukos daiktus, kad rastų bet kokią informaciją, kurios reikia instruktoriui arba sektos vadovui. Dažnai, prieš sankcionuojant žmogžudystę, kulto narys būna įtikintas, kad taikinio nužudymo priežastis - tarnauti žmonijai. Jam bus meluojama ir sakoma, kad šis asmuo vadovauja pornografijos tinklui, pedofilų organizacijai arba kad jis yra žiaurus piktadarys. Tuo pat metu būsimąjį žudiką motyvuos natūrali neapykanta žmogui, padedanti jam įveikti natūralų moralinį nenorą žudyti ir kaltę dėl žmogžudystės. Jie mokomi persirengti, pakeisti drabužius ir lytį (apsimesti priešingos lyties atstovais) - makiažas, kontaktiniai lęšiai ir pan. Jie, naudodami įvairius mokymus ir hipnozę, moko, kaip įveikti tardymo metodų poveikį. Jie mokomi nusižudyti nuodais arba durklu, jei būtų suimti.

CŽV programavimas susijęs su sudėtingų technologijų naudojimu siekiant padidinti veiksmingumą, todėl jį sunku įveikti. Ji gali būti įdiegta žmogui, kuris buvo traumuotas izoliatoriuje (taip pat gali būti įdiegta programuojant smegenų bangas). Tai gali būti susiję su jutimų trūkumu, jutimų perkrova, izoliacija, miego trūkumu. Tai gali būti siejama su valandų valandas trunkančiu monotoniškų garso įrašų klausymu per ausines. Jei asmuo bandys nuimti ausines, bus nutrenktas elektros srove arba griežtai nubaustas. Jis bus įvestas į hipnozės būseną, kankinamas, veikiamas įvairiais narkotikais, harmoniniais garsais, kurie dažnai skiriasi vienai ir kitai ausiai. Jie bus pastatomi priešais mirksinčią stroboskopo šviesą, kuri sukelia proto sustingimą, o ALTERS bus užprogramuotas taip, kad sukeltų traukulius, jei tiriamasis bandys pašalinti programavimo poveikį. Bus rodomi skirtingo turinio pagreitinti filmai - vienas kairiajai, kitas - dešiniajai akiai, kad būtų sustiprintas sąmonės padalijimas arba dichotominis mąstymas. [...].

Programavimas užimti postus vyriausybėje ("Vyriausybinis programavimas"): "Vyriausybės" programa skirta asmenims, kurie mokosi profesijos ir siekia užimti vadovaujančias ar administracines pareigas vyriausybėje. Jie gali būti mokomi kurti tinklą su kitais [tos pačios tvarkos agentais] vietos, nacionalinio ar tarptautinio lygmens vyriausybėse. Iliuminatų tikslas - įsiskverbti į visų pirmaujančių pasaulio valstybių vyriausybes ir galiausiai jas nuversti. Šie "operatyvininkai" mokomi: infiltruotis į vietos politines partijas, siekiančias vietos ar nacionalinio lyderio posto, ir dirbti aukščiausio lygio lyderiais; dirbti administratoriais, finansiniais patarėjais, finansuoti valdžios rinkimus ir remti tuos, kurie simpatizuoja iliuminatams, arba vesti savo žmones į pergalę rinkimuose; kartu su kitais operatyvininkais, apmokytais kelti nesantaiką visuomeninėje aplinkoje, kelti politinį chaosą ir neramumus. Vyriausybės programoms atrinkti žmonės paprastai būna protingi, žavūs ir charizmatiški. Jie taip pat moka manipuliuoti žmonėmis. Šiuos gebėjimus galima sustiprinti programuojant, kuris skatina asmenį [realizuoti savyje] "svarbaus asmens" projektą, kuris pritrauks prie jo žmones. Jie taip pat yra gerai išmano finansų mokslą. Programavimas atliekamas taip: vaikas, paauglys ar suaugęs žmogus (paprastai tinkamų kandidatų mokymas pradedamas vėlyvoje vaikystėje) narkotikais įjungiamas į gilaus transo būseną. Vaikas ir (arba) suaugusysis patiria elektros šoką, o tada jam pasakoma, kokią užduotį jis turi atlikti. Jam pasakoma, kad jis yra ypatingas iliuminatams ir bus vienas iš tų, kurie padės pakeisti pasaulio istoriją. Jam bus pasakyta, kad įvykdžius mokymuose nurodytą užduotį bus atlyginta turtais, populiarumu ir valdžia. Jam bus pasakyta ir parodyta, kad už nepaklusnumą jis bus nubaustas. Jam bus rodomi mokomieji filmai apie vyriausybę ir jos darbą nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Susitikimai vyks su specialiais mentoriais, kurie supažindins jį su grupės, į kurią jis turi įsiskverbti, vidaus politine veikla, įskaitant valdžios struktūras, parodys pagrindinių veikėjų stipriąsias ir silpnąsias puses.

Tokie Ordino agentai bus mokomi kalbų, reikalingų šiai funkcijai atlikti. Jie eis į universitetą arba gaus bet kokį mokymą ir išsilavinimą, reikalingą patikimumui užtikrinti. Jei reikės, jiems bus skirtas finansavimas. Jiems bus suteikta galimybė praktiškai išbandyti savo įgūdžius infiltruojantis, renkant informaciją, manipuliuojant žmonėmis inscenizuotose, o vėliau ir realiose situacijose. Jei jiems reikės kontroliuoti žiniasklaidą, jie bus apmokyti tai daryti. Visą karjeros laikotarpį instruktoriai juos labai palaiko ir skatina.

Programavimas darbui švietimo srityje. Iliuminatai vertina ir gerbia mokymąsi, ypač žodžiu. Gerą atmintį ir žvalgybinius gabumus turintys vaikai gali gauti specialų mokslo žinių mokymą. Tai apims mokymą su traumomis ir padrąsinimą. Už prastą darbą bus baudžiama. Kai kurios pagrindinės mokslo žinių sritys yra šios (bet jomis neapsiribojama): Žodinė tradicija: iliuminatų istorija, ypač vaikų atmintinai išmokti genealoginiai medžiai. Laisvai moka kelias šiuolaikines ir senąsias kalbas, įskaitant (bet neapsiribojant): anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, ispanų, arabų, lotynų, graikų, hebrajų, egiptiečių hieroglifų, senovės babiloniečių, chaldėjų raidyno raštą. Kai kurie senoviniai tekstai, kuriuos garbina iliuminatai, yra parašyti labai senomis kalbomis, o kai kurių ceremonijų metu gali būti atliekami ritualai šiomis kalbomis. Senosios ir šiuolaikinės istorijos mokomi tie, kurie moka planuoti vaidmeninius žaidimus ir inscenizacijas. Vaikas, įgijęs gerų mokslo žinių, ateityje taps patyrusiu mokytoju, kuris savo ruožtu perduos savo žinias kitiems. Mokymas vyksta tiek klasėse, tiek individualiose pamokose".

Programavimas per istoriją, filmus, animaciją ir vaidmenų dramas

"Ilgus šimtmečius iliuminatų instruktoriai ir vadovai naudojo vaidmenų žaidimus ir vaikų programas. Ir šiandien jie tebėra mėgstamas mokymo metodas. Įprastai inscenizacija arba vaidmenų žaidimas apima "keliones laiku". Vaikas apsvaiginamas narkotikais arba užhipnotizuojamas ir jam pasakoma, kad jis ir kiti su juo esantys vaikai (paprastai surenkama nedidelė grupė vaikų, išgyvenančių "kelionę laiku". Vaikų globėjas yra "keliautojas laiku". Mokytojas vaikams pasirodo kaip galingas burtininkas, kuris stebuklingai perkelia juos per laiką. Jie įeina į kitą kambarį, kuriame žmonės apsirengę numanomos epochos kostiumais. Viskas atkurta istoriškai tiksliai ir autentiškai. Pavyzdys: Jei vaikai apsilankys Senovės Romoje, jie bus nuvesti į Senato salę, kurioje herojai apsirengę togomis. Jie kalbėsis tarpusavyje lotyniškai ir aptars svarbius klausimus. Į Senatą pateks Cezaris arba kas nors kitas. Viso vaidmenų žaidimo metu bus laikomasi romėnų papročių. Vienas iš šio vaidinimo tikslų - suteikti vaikams įspūdį, kad jie gali pažvelgti į pasaulio istorijos "užkulisius". Vaikai "pamatys", kad paaiškėjo, jog garsios istorinės asmenybės iš tikrųjų buvo iliuminatai. Tai sustiprins jų supratimą apie ypatingą Ordino dalyvavimą ir istoriškumą. Tai taip pat padės geriau mokytis kalbų, nes scenos gali "vykti" viduramžių Anglijoje arba Prancūzijoje, Liudviko XIV dvare ir pan. Scenose taip pat bus tam tikro mokymo, kurį pagal programavimo planą turėtų patirti vaikas. Galbūt jis stebės "išdaviko" egzekuciją ant giljotinos Prancūzijos teisme. Arba bus nužudytas savo karalių išdavęs nevertas senatorius. Vaikui gali būti suteiktas vaidmuo inscenizuotame teismo procese, pavyzdžiui, pristatyti slaptą žinutę karaliui ar karalienei, kad būtų įtvirtintas kurjerio programavimas. Vaikas tikrai pajus, kad jis įžengė į istoriją ir savo dalyvavimu ją kuria.

Dabar, atsiradus naujoms technologijoms, programavimas tampa vis sudėtingesnis. Prieš atsirandant televizijai ir kinui, programos dažnai buvo kuriamos pagal garsios pasakos ar istorijos scenarijų. Vienas instruktorius skaitė garsiai, o kitas dirbo su vaiku. Skaitytojas turi gebėti gerai perteikti turinį. Vaikui perskaitoma istorija ir hipnozės ar traumos metu jam pasakoma, kad jis yra vienas iš istorijos veikėjų. Jam pasakoma "tikroji" arba "paslėpta" istorijos prasmė, ir kiekvieną kartą, kai jis girdės istoriją, prisimins, ką ji "iš tikrųjų" reiškia. Šiais laikais programose dažnai naudojami filmai ir vaizdo įrašai. Mėgstamiausi scenarijai: Walto Disney'aus filmai (Disney'us buvo iliuminatas), ypač "Fantazija", "Miegančioji gražuolė", "Undinėlė", "Pelenė" ir "Gražuolė ir pabaisa". "Ozo šalies burtininkas" naudojamas kaip knyga arba filmas. Galima naudoti bet kokį filmą, kuriame yra iliuminatų temų. Pastaraisiais metais buvo naudojami "Žvaigždžių karai".

Kaip veikia scenarijų programavimas? Instruktorius parodys vaikams filmą. Vaikų bus paprašyta papasakoti apie filmą, panaudojant fotografiją ir prisiminti, ką jie matė. Mokytojas gali parodyti vaikams sutrumpintą filmo versiją, tik dalį ar nedidelę filmo sceną. Po žiūrėjimo vaikas bus įjungtas į narkotinio atsipalaidavimo būseną ir paklaustas, ką prisimena. Jis bus sukrėstas, jei negalės prisiminti tų filmo detalių, kurios, dėstytojo nuomone, yra svarbios, ir bus priversti šias scenas žiūrėti pakartotinai. Kai vaikas prisimins visas filmo detales, instruktorius jam pasakys, kad jis [vaikas] yra vienas iš filmo veikėjų. Vaikas bus smarkiai traumuotas, todėl jo viduje bus sukurta tuščia asmenybė [naujas ALTER], kuri taps tinkamu charakteriu. Pirmas dalykas, kurį mato "švarus lapas", yra filmo ar scenos įrašas. Tai jo "pirmasis prisiminimas". Mokytojas susies šią sceną su iliuminatų ideologija. Vaikas bus mokomas filmo "paslėptos prasmės" ir giriamas už tai, kad yra vienas iš nedaugelio "apsišvietusių", galinčių suprasti, ką filmas iš tikrųjų reiškia.

Scenarijų programavimas dažnai bus susijęs ir su kita vaiko patirtimi. Karinis programavimas gali būti susijęs su "žvaigždžių karais". Visiškas įsiminimo programavimas gali būti susijęs su filmu "Žvaigždžių kelias [Duomenys filme "Žvaigždžių kelias"]. Kompiuterių programavimas gali būti siejamas su "2001 metų kosmine odisėja", o vidinio labirinto programavimas - su filmu "Labirintas". Galimybės yra labai įvairios ir priklauso nuo vaiko, instruktoriaus ir nuo to, kuriose programavimo srityse bus naudojami scenarijai".

Šeši drausmės žingsniai: išdavystė, "dviguba grėsmė"

"ĮVADAS, STRUKTŪROS, GEOMETRIJA. Šeštasis disciplinos žingsnis: išdavystė, Išdavystės programavimas. Išdavystės programavimas prasideda dar kūdikystėje, tačiau maždaug nuo šešerių ar septynerių metų amžiaus jis tampa formalus ir tęsiasi iki pilnametystės. Šeštąjį žingsnį galima išreikšti tokia mintimi: "Išdavystė yra didžiausias gėris. Iliuminatai to moko savo vaikus kaip labai svarbaus dvasinio principo. Jie idealizuoja išdavystę kaip tikrąją žmogaus būseną. Greitai mąstantis adeptas tai greitai išmoksta ir įvaldo manipuliaciją šiuo "įrankiu". Vaikas šio principo išmoks "diegimas po diegimo". Vaikas išgyvens situacijas, kuriose suaugusysis jį gelbės ir pelnys jo pasitikėjimą. Keletą kartų suaugusysis įsikiša ir apsaugo vaiką, po to vaikas į suaugusįjį žiūri kaip į "gelbėtoją". Po daugelio mėnesių ar net metų tokio "vaizdų rinkimo" vaikas kreipsis pagalbos į suaugusįjį. Suaugusysis jį atstumia, tyčiojasi iš jo ir piktnaudžiauja jo pasitikėjimu. Taip vaikui formuojamas požiūris, kad suaugusieji visada išduoda vaikus ir kitus suaugusiuosius.

Dvynių ir (arba) "dvigubo" kito požiūrio naudojimas bus susijęs su "dvigubinimu", kurį čia verta paminėti. Iliuminatai savo vaikams dažnai sukuria "dvynių ryšį". Geriausia būtų turėti tikrų dvynių rinkinį, bet, žinoma, tai ne visada įmanoma. Taigi, dviem vaikams leidžiama žaisti kartu ir būti šalia vienas kito kulto aplinkoje. Kažkuriuo metu vaikams bus pasakyta, kad jie iš tikrųjų yra dvyniai ir gimdami buvo atskirti. Tai bus laikoma didele paslaptimi ir, grasinant bausme, jie privalės niekam to neatskleisti. Vienas iš šių vaikų, kuris [iki susitikimo su "dvyniu"] dažnai būdavo vienišas ir izoliuotas, nėra laimingas. Dabar jis turi dvynį, kurį su juo sieja ypatingas ryšys. Šie vaikai viską daro kartu. Jie kartu mokosi ir dalyvauja kariniuose mokymuose. Dažnai jie draugauja ir dieną [ne kulto metu]. Jie gali bendrauti vienas su kitu kaip tikri broliai ir seserys. Tačiau kada nors jie turės vienas kitą sužeisti. Jei vienas iš dvynių laikomas nereikalingu, galutiniame etape vienas dvynys turės mirti, o kitas - stebėti. Vienas iš dvynių gali išsiaiškinti kito paslaptis ir bus priverstas jas atskleisti instruktoriui arba kulto vadovui, tada vienas iš jų gali būti priverstas nužudyti kitą. Be to, vaikams prieš akis visada bus suaugusiųjų pavyzdžiai, pradedant tuo, kad kultas yra labai politizuota, hierarchinė bendruomenė, kurioje kiekvienas tikisi dūrio į nugarą. Suaugusieji dažnai išduoda vieni kitus, peržengdami vienas kito slenkstį, kad galėtų kilti karjeros laiptais. Vaikai skatina tuos, kurie yra pažengę į priekį, išduoda kitus ir pasmerkia juos nesėkmei. Vaikai greitai išmoksta mėgdžioti juos supančius suaugusiuosius, o užaugę jie gali tapti gana ciniški. Jie matė viską, kas blogiausia, - tiek mokymus, tiek žiaurumą karinio rengimo metu, tiek apkalbas ir peštynes už nugaros, kurios vyksta prieš ir po ritualų. Šios [intrigos] taip pat apima vidinį [vaiko] pasirinkimą: žaisti žaidimus ar grumtis? Net patys mažiausi vaikai išmoksta meistriškai manipuliuoti kitais ir greitai perpranta suaugusiųjų metodus. Manipuliavimą žmonėmis iliuminatai laiko geriausiu menu, o tie, kurie tai daro geriau už kitus, dažnai laimi komandose.

Kita programavimo rūšis - tikslingas vidinių kultų narių struktūrų kūrimas. Vidinės struktūros - tai šventyklos, akys, veidrodžiai, karuselės ir kt. Iliuminatų instruktoriai stengiasi sukurti vidines struktūras žmogaus asmenybės sistemose. Kodėl? Jie mano, kad tai užtikrina didesnį stabilumą. Jame taip pat pateikiami ALTERS ir fragmentai, kurie yra [ šiose struktūrose], ir sukuriamas patogus jų iškvietimo būdas. Jei, pavyzdžiui, alter fragmentas indeksuojamas vidinėje spiralėje, dėstytojas žino, kaip jį lengviau rasti. Vidinės struktūros labai priklauso nuo instruktoriaus, grupės, JAV ar Europos regiono ir tikslų, kuriems programuojamas asmuo yra skirtas. Dažniausiai pasitaikančios vidaus struktūros yra šios (bet jomis neapsiriboja):

Šventyklos: jos dažnai būna skirtos pagrindinėms iliuminatų dievybėms, čia bus renkami dvasiniai ALTERSAI. Jas gali atstoti tikros šventyklos, masonų ar privačios šventyklos, kuriose subjektas yra lankęsis [t. y. šventyklos, sukurtos užprogramavus žmogų, gali būti tikrovėje egzistuojančių šventyklų projekcijos, atspindžiai]. Molocho šventykla: pastatyta iš juodo akmens, viduje dega ugnis. Visaregė Horo akis: viena iš labiausiai paplitusių iliuminatų sistemos struktūrų, universali. Horas yra iliuminatų garbinama dievybė, o visaregė akis žmogaus galvoje reiškia, kad kultas visada mato, ką daro. Jis taip pat simbolizuoja šaukimą ["suteikimą"] Gorei per aukštą ceremoniją. Akis gali būti užmerkta arba atmerkta, priklausomai nuo to, kokia tuo metu yra sistemos būklė. Ši akis taip pat bus susijusi su nuolatiniu demonišku žmogaus veiklos stebėjimu.

Piramidės: iliuminatai garbina senovės Egipto simbolius, ypač "slaptąją religiją" ir Seto doktrinos šventyklą. Piramidės viduje bus statomos tiek dėl stabilumo (trikampis ir piramidė reiškia stiprybę ir stabilumą), tiek siekiant iškviesti demoniškas jėgas. Piramidės, trikampiai ir skaičius trys iliuminatų filosofijoje vaizduojami kaip demoniškojo elemento iškvietimo priemonės.

Saulė: simbolizuoja Saulės dievą Ra.

Geometrinės figūros: apskritimų, trikampių, penkiakampių ir t. t. konfigūracijos. Geometriniai raštai ir (arba) struktūros laikomi šventais ir yra įsišakniję senovės filosofijoje. Jų gali būti šimtai, susikertančių sudėtingų sistemų mokymosi tinklelyje, kuris kiekviename iš jų bus išdėstytas fragmentais.

Tai gali būti paprastesnės struktūros, pavyzdžiui, kubai su raštais, "dėžučių" eilės arba sudėtingesnės struktūros, pavyzdžiui, spiralės, dvigubos spiralės, begalinės kilpos. Kiekvienas instruktorius turi savo mėgstamą struktūrą - paprastą, vidutinio sudėtingumo ar sudėtingą, priklausomai nuo vaiko ir jo gebėjimo įsiminti.

Kolonos: graikiškos dorėninės, jonėninės kolonos. Dažnai su jais, kaip "portalu" tarp dviejų kolonų, siejamas "kelionių laiku" programavimas.

Kompiuteriai: Sudėtingos, labai išskaidytos sistemos su kompiuterinėje sistemoje saugomais ALTERA ir fragmentais.

Robotai: galima pamatyti senesnėse sistemose.

Kristalai: brangakmeniai, sferos, daugiakampiai. Naudojamas dvasinėse sistemose okultinėms galioms sustiprinti. ALTERS ir fragmentai gali būti surinkti [patalpinti] ant didelės sferos briaunų.

Veidrodžiai: naudojami viduje, kad sustiprintų kitas programavimo sekas, vidinį "sudvejinimą" ir tikrovės iškraipymą. Gali sukurti funkcinių sistemų šešėlines sistemas. Taip pat gali būti įdiegtas demoniškas programavimas.

Karuselės: kai kuriose programose sekos naudojamos siekiant supainioti ALTERS viduje. Dažnai susijęs su besisukančiu, painiu vidiniu programavimu. Gali būti naudojamas bausti vidinius ALTERSUS - jie pradės "suktis karuselėje", jei kam nors atskleis informaciją.

Kortų kaladė: gali būti kortos iš kaladės arba sudėtingos konfigūracijos, sukurtos iš šimtų viduje esančių kortų. Panašiai veikia ir "Domino" programavimas. Visi elementai liečiasi vienas su kitu, ir jei žmogus bandys išardyti programavimo nustatymus, denis "sugrius".

Juodosios dėžės: Savęs sunaikinimo paskirties vieta ir programavimo nuolaužos uždaromos juodojoje dėžėje, kad būtų apsaugota [programavimo nustatymų] sistema. Jų negalima atidaryti be kruopštaus pasiruošimo ir geros terapijos.

Voratinkliai: Atstovauja susietą programavimą su voratinkliu (vidiniu programuotoju), kuris nuolat pina tinklą ir stiprina vidinį programavimą bei bausmes. Žiniatinklis taip pat sąveikauja su kitomis sistemomis. Taip pat gali reikšti demoniškus ryšius, susipynusius tarpusavyje.

Vidiniai treniruočių kambariai: naudojami vidiniams ALTERS bausti. Atstovaus instruktoriaus kambarį, kuriame asmuo buvo apmokytas.

Vidinės sienos: dažnai tai labai didelės vidinės amnezinės užtvaros. Sienos gali būti labai tankios, nepralaidžios arba iš dalies pralaidžios. Tipiškas sienos panaudojimas - išlaikyti aukštą amnezijos lygį tarp "priekinių" kasdienio gyvenimo ALTERŲ ir "užpakalinių" kultinės veiklos ALTERŲ, kuriose yra daugiau informacijos apie asmens gyvenimo istoriją. "Užpakaliniai" gali matyti selektyviai arba pažvelgti už sienos ["pereiti sieną"], tačiau "priekiniai" visiškai nežino, kad yra kokia nors siena ar kas yra už jos.

Antspaudai: Paprastai šešių ar septynių asmenų grupėje, antspaudai yra demoniško [hermetiško] užantspaudavimo [įrankis], galintis apimti ribotą laiko tarpą, suardyti programavimą ir kultūroje užimti tam tikrą vaidmenį naujoje hierarchijoje.

Aprašiau keletą bendrųjų programavimo struktūrų. Vėlgi, yra daugybė kitų vidinių struktūrų rūšių, kurių skaičius ir įvairovė priklauso nuo instruktoriaus ir individo kūrybinių gebėjimų. Būdai, kuriais šios struktūros įsitvirtina žmoguje, iš esmės yra panašūs: narkotikai, hipnozė, elektrošokas, trauma gilaus transo būsenoje. Gilaus transo būsenos žmogui bus liepiama atverti akis ir žiūrėti į projektuojamus statinių vaizdus, 3D modelį arba virtualios realybės priemonėmis sukurtą holografinį vaizdą. Vaizdas sukuriamas naudojant elektros šoką ir priartinant jį prie žmogaus akių. Jei jis yra trimatis, jį galima pasukti. Giliai užhipnotizuotam asmeniui bus pasakyta, kad jis turi įeiti į paveikslo vidų, jei tai šventykla ar piramidė, kad jie (ALTERS, kurie yra užprogramuoti) nuo šiol "gyvens" statinio / dėžės / žemėlapio ir t. t. viduje. Tai taip pat bus naudojama amnezijai sustiprinti ir vidiniam programavimui izoliuoti, nes ši struktūra bus naudojama sienoms tarp ALTERS / fragmentų viduje sustiprinti. [...]".

Programavimas savižudybei

"[...]. VISOMS ILIUMINATŲ KULTO AUKOMS BUS ĮDIEGTA SAVIŽUDYBĖS PROGRAMA, KAD APSAUGOTŲ JŲ SISTEMAS. Pabrėžiu, kad būtina gera psichoterapija ir stipri paramos sistema aukai. Iliuminatai žino ir supranta, kad laikui bėgant Ordino nariai gali pradėti abejoti tuo, ką jie daro. Arba kas nors gali nusivilti savo vaidmeniu. Kai kurie gali net norėti palikti ordiną arba reikalauti pašalinti programavimo įrenginius. Instruktoriai gerai žino apie tokią galimybę ir visada užprogramuoja ordino narį nusižudyti, kad užkirstų tam kelią. Savižudybės programavimas gali apjuosti (uždengti) vieną ar daugiau vidinių sistemų. Jis gali būti sukurtas kaip sluoksnis daugiau nei vienoje sistemoje. Nuo ankstyvos vaikystės žmogui įskiepijamas įsitikinimas, kad jis verčiau mirs, nei paliks "šeimą" (tvarkos kultas). Tai yra savižudiško programavimo šerdis arba pagrindas. Tai bus glaudžiai susiję su ištikimybe savo šeimai ir grupei (atminkite - tai paveldimos, dinastinės grupės, ir palikti jas reiškia atsisakyti ryšio su tėvais, sutuoktiniu, broliais, seserimis ir t. t., taip pat artimais draugais). Šie žmonės padarys bet ką, kad tik pabandytų susisiekti su iš sektos pasitraukusiu asmeniu ir sugrąžinti jį atgal, klausdami jo: "Nejaugi tu mūsų nebemyli?" arba net rodydami nuoskaudą, priešiškumą, jei jis neatsako taip, kaip jie nori. Jam bus pasakyta, kad jis yra pamišęs, turi iliuzijų, kad šeima jį labai myli ir niekada nebuvo sektos dalis. Šeimos nariai ir toliau bus amnezijoje, nebent nutiktų kas nors, kas sužadintų jų pačių prisiminimus.

Vienas iš dažniausių savižudiškų programavimo sekų požiūrių bus "grįžk arba mirk". Šeimos narys, giminaitis gali jį suaktyvinti, kai pasako žmogui, kad jis kažko pasiilgo ir nori jį pamatyti. Jei nukentėjusysis negrįžta, pradedama programuoti. Jį galima išjungti tik instruktoriaus arba kulto kontaktinio asmens vardu ištarus kodinį žodį. Tai apsaugos tinklas, jei sektantas pabėgtų. Jei auka bando įveikti šį užprogramavimą, jai reikės vidinės ir išorinės pagalbos, kad būtų saugi. Gali prireikti hospitalizavimo saugioje vietoje, kur suprantamas DID (disociacinis tapatybės sutrikimas) ir programavimas bei savižudybės apraiškos, kai viduje esantys ALTERS pradeda kovoti, jei asmuo bando sulaužyti programavimo nuostatas. ALTERS buvo užprogramuoti nusižudyti arba vidiniam susinaikinimui, arba bent jau griežtai bausmei, todėl kyla nepaklusnumo pasekmių rizika. Nukentėjusiajam reikės atpažinti šiuos vidinius ALTERS ir nuraminti juos, kad jiems nebereikia tęsti savo darbo. Kita savižudybės programavimo rūšis - chronometrinis programavimas. Norint ją aktyvuoti, nereikia susisiekti su šeimos nariais. Iš tikrųjų ji automatiškai įsijungia praėjus tam tikram laikui nuo paskutinio kontakto su kultu.

ALTERS-kontroleriai užprogramuoti nusižudyti po tam tikro laiko, praleisto be kontakto su instruktoriumi. Jie jums pasakys, kad vienintelis būdas to išvengti - susitikti su instruktoriumi, kuris žino kodinę komandą, sustabdančią programą. Laikotarpis gali būti nuo trijų iki devynių mėnesių, o kiekviena sistema yra skirtinga. Įspėjamasis programavimas gali turėti tokio tipo programavimą kaip atsarginį, kuris tarnauja kaip apsauginis tinklas jo vykdymui. Programavimo sistemos sluoksniavimas yra ypač sudėtinga savižudybės programavimo forma, kai kelios sistemos (iki šešių vienu metu) programuojamos taip, kad vienu metu suveiktų savižudybės programavimo nustatymai. Tokiu atveju visada reikia guldyti į ligoninę, kad nukentėjusysis būtų saugus.

Garbės ir garbės programavimas yra įprastas karinėse sistemose. Šiems kariškiams buvo pasakyta, kad "drąsus ir garbingas" karys atiduos gyvybę, bet neatskleis paslapčių ir nepaliks savo padalinio. Dažnai savižudišką požiūrį sustiprina programavimas "aš nesakysiu". Programavimas "Prieigos uždraudimas", kuris užkerta kelią neteisėtai prieigai iš išorės arba iš vidaus, dažnai sustiprinamas vienu arba abiem nužudymo arba savižudybės programavimo tipais. Beveik visos savižudybės programos yra skirtos arba užtikrinti griežtą kulto tikslų laikymąsi; arba užtikrinti, kad kultas visada būtų susijęs su kultu; arba užkirsti kelią individualiai ar išorinei prieigai be leidimo (t. y. teisingų prieigos kodų, kuriuos instruktoriai pasilieka naudoti kiekvieno programavimo seanso pradžioje). Dažnai tai blokuoja psichoterapijos procesą, nes auka išsigąsta, kad mirs, jei atskleis savo vidinį pasaulį ir istoriją. [...]".

Būtinybė sutrukdyti grįžimą į kultą

"Deprogramavimas negali būti sėkmingas, jei asmuo vis dar palaiko ryšius su sekta. Tokiomis aplinkybėmis aukai tereikia žengti žingsnį į priekį ir atsidurti nugalėtai [vidinėje kulto programų sistemoje]. Visas sunkus deprogramavimo darbas nueis perniek ir situacija grįš į pradinę padėtį. [...]. Kultas yra suinteresuotas išlaikyti ir išlaikyti savo narius. Juk ji ištisas kartas savo pasekėjų įtikino, kad jei jie pasitrauks, mirs, bus nužudyti arba išprotės. Jiems labai nemalonu, kai mato, kad kas nors išsilaisvino iš kulto, yra gyvas ir psichiškai sveikas. Be to, nuolankesniems kulto nariams kyla abejonių dėl to, ar tiesa tai, kas jiems buvo pasakyta apie išvykusiųjų likimą. Sėkmingas išėjimas iš sektos gali palaužti kai kurių kitų narių programavimą. Instruktoriams ypač nemalonu, jei kam nors pavyksta išvykti, ir jie visada dėl to supyksta. Jei asmuo palieka kultą, instruktorius tai laiko nesėkme ir gali būti griežtai nubaustas. Taigi kultas sukūrė tam tikrus būdus, kaip išlaikyti savo narius - noriai ar nenoriai. Šie būdai apima (bet neapsiriboja): "Telefono" programavimas: Asmuo savyje turės ALTER asmenybę, kurios vienintelė užduotis - skambinti ir pranešti instruktoriui arba kulto vadovui. Dažnai tai yra maži vaikai ALTERS, kuriems trūksta dėmesio ir kuriems šie skambučiai jau yra labai naudingi. Kiekvienas, bandantis pasitraukti iš kulto, turi susidoroti su noru "atsišaukti". Į jų kankintojų telefoną. į grupės draugų telefoną. Į tėvų, brolių, seserų ir t. t. telefoną. Šis potraukis gali tapti labai stiprus, o blogiausia, kad auka gali visiškai nepastebėti, jog šie žmonės yra sektos nariai, kurie kviečia ją grįžti į sektą. Dažniausiai girdimos tokios frazės: "Tavo šeima tave myli". "Pasiilgau tavęs." "Reikia tavęs." "Tu mums toks brangus." "Turite ateiti pas mus." "Kodėl esi taip toli?" "Kodėl pastaruoju metu apie jus nieko negirdėjome?" Tokių kreipimųsi sąrašas gali būti ilgas. Tai mielos, malonios frazės, turinčios dvigubą prasmę, įterptos į asmenį ikoninių mokymų metu. Instruktoriai nėra kvailiai ir žino, kad jei sektos nariai pasakys: "Ateikite į ritualinį susirinkimą kitą savaitę vidurnaktį", žmogus, nustebęs, kad nesupranta, ką sako, skubiai išeis. Taigi, kaip aprašyta pirmiau, instruktoriai pateikia kodinius pranešimus, kurie slepiasi po visai nekaltomis frazėmis. Šie ir kiti pranešimai iš anksto paskirti tam, kad būtų paleistas programavimas, atkuriantis ryšį su sekta.

"Sugrįžimo" programavimas, arba pakartotinio ryšio programavimas: (VISI ILUMINUOTOJO ORDINARIJOS NARIAI TURI ATSISAKYTI PRATĘSTĄ PROGRAMAVIMĄ, JIS NIEKADA NĖRA DEKLARUOJAMAS KULTO VALIA). Užprogramuotas asmuo turi dalinius antrininkus, kurių vienintelė užduotis - susisiekti su instruktoriumi, kulto vadovu arba atsakingu asmeniu (vienu kulto lygmeniu aukštesniu asmeniu). Šie daliniai pakeleiviai, veikiami narkotikų, hipnozės, elektros šoko ir kankinimų, buvo stipriai užprogramuoti grįžti (atkurti ryšį su instruktoriais arba kulto lyderiu). Jei žmogus bandys nutraukti šį programavimą, jis jaus nerimą, nesaugumą, liūdesį, baimę. Šis programavimas dažnai būna susijęs su savižudybės programavimu. Nukentėjusysis patirs PTSS [potrauminio streso sutrikimo] simptomus ar net "užtvindymo" programavimą [programavimas, kurio tikslas - "užtvindyti", užlieti psichiką labiausiai traumuojančiais išgyvenimais ir (arba) prisiminimais apie juos] ir vidinių bausmių sekų veiksmus, kai jis priešinsis šiam programavimui. Broliai ir seserys dažnai mokomi kreiptis vienas į kitą kodais. "Prisimenu, kai..." - ši frazė gali paskatinti reikiamą programavimo aukos procesą. "Aš tave myliu." Arba "Tavo šeima tave myli". Pagrindiniai žodžiai bus individualūs, priklausomai nuo šeimos narių ir šeimos aplinkos. Dėvimi drabužiai ar papuošalai gali būti naudojami sistemoms, kurios reiškia ištikimybę kultūrai. Pavyzdžiui, spalvų kodavimo sistema arba papuošalų kodavimo sistema. Įdiegiant programos seką asmuo turėtų būti pažymėtas kaip "įjungtas", kad būtų išvengta atsitiktinio išėjimo iš ALTER, pavyzdžiui, nešiojant rubino ženkliuką. Toks simbolinis nurodymas būtų pagrįstas asmens atpažinimo [kulto] žymėjimu, taip pat tam tikros spalvos drabužių ar papuošalų, dėvimų ypatingu būdu, naudojimu. Susirūpinusių šeimos narių, draugų ir sektos narių telefono skambučiai nuolat skambina į išėjusio iš sektos asmens telefoną ir užpildo atsakiklį, ypač iš pradžių. Nepriimti skambučiai, trys ar šeši skambučiai iš eilės arba skambučiai, kai bus klausomasi kelių tonų, gali būti naudojami kaip iškvietimo skambutis ir vidiniams programavimo nustatymams įjungti. Gimtadienio, švenčių ar "mes jūsų pasiilgome" atvirukai ar laiškai gali būti siunčiami su trigerio kodais, kuriais aktyvuojami programavimo nustatymai. Gali būti siunčiama gėlių puokštė su tam tikru gėlių rinkiniu. Puokštėje esantys margučiai gali apimti vidinio programavimo "margučius". Galimybės beveik neribotos, priklausomai nuo instruktorių, grupės, kurioje asmuo buvo, ir žmonių, kurie ypač įsitraukę į kultą.

Rengiami specialūs mokymai, kurių metu kodiniai žodžiai ir signalai įtraukiami į sistemos programavimą. Jei visi šie bandymai bus nesėkmingi, ateis eilė priešiškam atsakui. "Jūs mūsų nemylite". Kaltinimai, kaltės jausmas, nuoskaudos ir kitos manipuliacijos bus naudojamos kaip kabliukai, kad įviliotų išėjusįjį į kulto kaltės jausmą. Izoliacijos programavimo nuostatas gali suaktyvinti tai, kad išėjusiojo iš kulto gyvenimo pasitraukė paramos sistema, ir jos stengsis apsunkinti sunkų gydymosi darbą bei santykius už kulto ribų. Dažnai terapeutas būna gelbėjimosi ratas ir vienintelė parama išgyvenusiajam pirmajame etape. Kad užpildytų tuštumą savo gyvenime, išgyvenęs asmuo gali greitai užmegzti tarpusavio priklausomus santykius su kitais iš sektos pasitraukusiais asmenimis. Blogiausiu atveju jis ieškos draugystės su pirmu pasitaikiusiu dėmesingu žmogumi. Ir tas asmuo gali būti tas, kuriam kultas nurodė užmegzti draugystę. Pasitraukusieji iš kulto turėtų būti labai atsargūs, jei nori užmegzti tokią greitą draugystę. Patikimi geri santykiai reikalauja laiko ir pastangų. [...]".

Aplinkos programavimas, įvadas, eksperimentai su žmonėmis, funkciniai kodai

"Shell" programavimas - tai programavimo forma, naudojama sukurti išorinį "apvalkalą", per kurį kalbės [atsiskleis] kiti vidiniai ALTERS. Tai skirta paslėpti aukos ir (arba) išgyvenusiojo daugialypę asmenybę [ALTERS] nuo išorinio pasaulio ir labai veiksmingai taikoma labai suskaidytoms sistemoms. Jis taip pat labai veiksmingas asmeniui, turinčiam gebėjimą [polinkį] atsiriboti.

Kaip tai atliekama: programuojant korpusą instruktorius dažnai paima permatomą plastikinę arba stiklinę kaukę ir padeda ją priešais tiriamąjį [priešais tiriamojo veidą]. Tiriamasis bus stipriai traumuotas, sukrėstas, apsvaigintas ir jam bus pasakyta, kad jie (ALTERS arba išoriniai ALTERS [išlaisvinti traumos]) yra "kaukė", kurią jis dabar mato. Šie daliniai alteriai bus taip traumuoti, kad matys ir suvoks save tik kaip apvalkalą, neturintį jokios tikros esmės ar kūno. Tada kiti viduje esantys ALTERS bus nukreipti ir (arba) transformuoti taip, kad bendrautų su ALTERS "kauke" ir naudotų jos balsą savo balsams pridengti. Tai leidžia paslėpti stiprų asmenybės susiskaidymą, nes vidiniai ALTERS bus išmokyti prisistatyti [išoriniam pasauliui] tik per apvalkalą. Kriauklės ALTERS visada atrodys grynos ir nepažymėtos jokiomis spalvomis, o kitose sistemose bus naudojami spalviniai kodai. [...].

Vidinės tarybos. Illuminatų programavimo auka visada turės savyje tam tikrą hierarchiją [į kurią surikiuojami asmenybės ALTERS fragmentai]. Taip yra todėl, kad pats kultas yra griežtai hierarchinis, o tai atsispindi ir individo hierarchijoje. Geriausias būdas įkvėpti kulto nario lojalumą vadovybei - įtvirtinti vadovavimo idėją ir (arba) principą žmogaus sąmonėje. Instruktoriai taip pat yra labai hierarchiški savo viduje. Jie žino, kad sistema, kurioje nėra hierarchijos ir vadovavimo, virsta chaosu. Jie neleis žmogaus sistemai suirti iš vidaus. Daugelis instruktorių įsitvirtina žmoguje, o ne vidiniuose programuotojuose ar instruktoriuose. Taip yra todėl, kad jie yra savanaudiški, bet taip pat todėl, kad jie naudojasi gerai žinomu žmogiškosios prigimties reiškiniu: žmonės yra linkę INTERNALIZUOTI (atgaminti savyje savo skriaudėjų savybes). Aukos gali pasibaisėti, kad savyje atrado vieno iš didžiausių prievartautojų ir (arba) kankintojų "atstovą", tačiau tai buvo išgyvenimo mechanizmas. Žmonių elgesio dėsningumas yra toks, kad žmogus labiausiai linkęs bausti asmenį, kuris yra mažiausiai panašus į jį [/ mažiausiai panašus į jį savo elgesiu ir mąstymu]. Smurtaujantis nacis nesityčios iš kito smurtaujančio nacio, bet žiūrės iš aukšto ir baus silpną, verkiantį žmogų. Taigi nukentėjęs asmuo internalizuos nacių žiaurumą ir (arba) smurtą taip, kad daugiau nebebus tyčiojamas. Nukentėjusysis gali mėgdžioti akcentus, manieras, netgi teigti, kad nusikaltėlio gyvenimo istorija yra jo paties gyvenimo istorija ["Gyventi su vilkais - tai vytis vilkus"]. Galutinė internalizacijos forma bus hierarchinių tarybų įkūrimas. Kankinimai, hipnozė ir narkotikai sukuria labai atsiskyrusias grupes, kurios pirmauja prieš kitas. Dažnai jis bus sukurtas iš branduolio fragmentų, nes instruktoriai nori, kad "sovietai" būtų itin stiprūs, stabilūs sistemos ALTERIJOS. Šioje vidinėje hierarchinėje struktūroje yra trijų vyresniųjų trejetas. "Platinum" gali turėti tris pagrindines tarybas. "Akmenys" daugelyje sistemų turės rubino, smaragdo, deimanto triadą, kuri valdys kitus. Ir, žinoma, bus vidinė "Tarybos vadovybė", "Supersistema", "Aukštieji mokytojai", "Aukščiausioji taryba", "Regioninė taryba", "Taikos taryba" ir t. t. Kiekvienos aukos atveju tarybų pagrindai bus skirtingi. Šios vidinės grupės tarpusavyje susijusios maždaug taip, kaip išoriniai užsakymo hierarchijos elementai [- jo sistemos grupės]. Paprastai dvylikos metų vaikai į šias ordino grupes pristatomi per pilnametystės ceremoniją. Ši apeiga laikoma labai garbinga ir patiks traumą patyrusiam vaikui, nes jis visą likusį gyvenimą bus globojamas Tarybos. Pažadėdamas [Tarybai ir Ordinui] amžiną ištikimybę. Gali būti ir kitokių aplinkybių, kai žmogus kartkartėmis per gyvenimą stos prieš Tarybas, kad būtų teisiamas, išbandomas, baudžiamas ar išaukštinamas. Šios tarybos atrodys kaip gyvybės ir mirties sprendimo galia, o vaikas ar jaunuolis padarys viską, kad pelnytų jų palankumą. Vaikas juos internalizuos [atspindės/atkartos patarimus]. Instruktorius padės įsisąmoninti žmones, naudodamas jų nuotraukas arba holografinius atvaizdus, kad jie "išdegtų" vaiko viduje. Kiekvienam grupės nariui bus skiriamos skirtingos vadovavimo užduotys. Dažnai tokio programavimo aukoms vidinėje vadovavimo hierarchijoje vidiniams lyderiams atstovauja tėvai arba seneliai. Aukštieji kunigai ir kunigės gali dalyvauti vidinių tarybų valdyme. [...].

Eksperimentai su žmonėmis. Tai yra vienas iš labiausiai gąsdinančių reiškinių, kuriuos iliuminatai turi iki šiol. Prieš daugelį metų iliuminatai nusprendė eiti "mokslo keliu" ir į savo mokymo metodus įtraukti mokslinių eksperimentų patirtį. Tai viena iš sričių, kurioje jie skiriasi nuo kitų, labiau tradicinių grupių, vis dar besilaikančių "dvasinių principų". Iliuminatai nusprendė naudoti mokslinius įrodymus, ypač psichiatrijos ir elgsenos mokslų srityje, savo mokymo praktikai plėtoti. Tai paaiškėjo Antrojo pasaulinio karo metais, kai pasaulis sužinojo apie eksperimentus su žmonėmis koncentracijos stovyklose, tačiau eksperimentai su žmonėmis buvo tęsiami slapta. Jie nesustojo su karu. Vokiečių instruktoriai ir mokslininkai slapta išsibarstė po visą pasaulį ir toliau mokė kitus įgytų žinių bei tęsė eksperimentus. Kai kurie iš šių eksperimentų buvo vykdomi finansuojant vyriausybei, tokioms grupėms kaip CŽV ir NSA. Iliuminatai turi žmonių, įsitvirtinusių šiose struktūrose, o jose naudojami programavimo metodai buvo perduoti jų ordino instruktoriams. Eksperimentai su žmonėmis tebevykdomi. Tai daroma slaptai. Jos tikslas - tobulinti ir kurti sudėtingesnius mokymo metodus. Kad programavimas nepavyktų.

Daugelis nukentėjusiųjų, jei ne visi, sakys, kad jie yra tik eksperimento aukos. Tai gali būti tiesa arba ne. Instruktoriai mėgsta savo mokiniams sakyti, kad jie yra eksperimentų objektai, net jei jie tokie nėra. Dėl kelių priežasčių: 1. Tai sukelia tiriamajam didelės baimės ir bejėgiškumo jausmą ("Jei esu eksperimento auka, turiu labai stengtis, kad jį išgyvenčiau"). 2. Tai labai nuvertina žmogų. Jis jausis neturįs tikros vertės kaip žmogus, nes yra tik eksperimentų objektas. Taip nuvertintas žmogus yra pasirengęs daryti tai, ko nebūtų daręs, jei būtų jautęs, kad instruktorių veiksmuose yra žmogiškasis komponentas. 3. Tai suteikia instruktoriui papildomo pasitikėjimo, nes jis gali pradėti arba sustabdyti "eksperimentą". Beveik visada, kai žmogui sakoma, kad jis yra "eksperimentas", tai nėra tiesa. Kai instruktoriai ir sektos nariai atlieka eksperimentą, tiriamajam apie tai niekada nesakoma, nes tai iškreipia rezultatus. Baimė gali trukdyti vaisto poveikiui ir iškreipti rezultatus. Neseniai kultūroje buvo atliekami eksperimentai, susiję su narkotikų poveikiu: naudojant įvairius narkotikus, pavienius arba kartu ir skirtingomis dozėmis, buvo sukeliama transo būsena ir pasirengimas mokytis. Jie ieškojo vaisto, kuris sutrumpintų transo būsenai sukelti reikalingą laiko tarpą ir būtų greitai metabolizuojamas organizme, kad kitą dieną neliktų pėdsakų. Kelios sritys, kuriose atliekami tokie eksperimentai su žmonėmis

Elgsenos mokslas: įvairių aplinkos parametrų poveikio žmogaus elgsenai stebėjimas ir duomenų registravimas. Aplinkos keitimas. Pagyrimas ir bausmė kaip motyvaciniai veiksniai. Izoliavimo metodai: fiziologinių ir psichologinių duomenų, gautų taikant įvairius izoliavimo metodus, registravimas. Įvairių sensorinės izoliacijos metodų pašalinimas, pridėjimas, derinimas ir jų poveikis. Virtualios realybės veiksmingumas pristatant žmogaus programavimą.

Naujų diskursų, skirtų žmogaus programavimui įtvirtinti, veiksmingumas. Kultų simbolikos ekspertai ir kompiuterių mokslininkai dirba, kad sukurtų veiksmingesnius VR [virtualios realybės diskus], kurie būtų išbandyti su kultų nariais, siekiant patikrinti jų veiksmingumą. Kultas turi būti geriau ir visapusiškiau standartizuotas, o mokymo metodai turi būti mažiau žmogiškųjų klaidų ir trūkumų, todėl naudojama vis daugiau aukštųjų technologijų įrangos ir vaizdo programinės įrangos. Tiriama, kaip galima įveikti ir sutrikdyti žmogaus programavimą. Hipnozės metu tiriamiesiems liepiama nutraukti tam tikrą vidinį programavimą po fakto. Instruktoriai pastebi rastus programavimo trūkumus ir patobulina programavimą, kad jo nebūtų galima pažeisti. Garso ir (arba) šviesos poveikis, pojūčių trūkumas, per didelė stimuliacija, neurologinis ir fizinis poveikis. Visada bus bandomi nauji poveikių deriniai, siekiant išsiaiškinti, kurie iš jų duoda tvariausių rezultatų ir gali būti greitai panaudoti.

Kultas visada stengiasi rasti naujų, geresnių ir greitesnių metodų, kaip sutrikdyti žmogaus psichiką ir (arba) įsilaužti į ją, kad galėtų ją užprogramuoti ir neleisti jai žlugti. Į tai sutelkiama dauguma tyrimų. Jų rezultatai skleidžiami visame pasaulyje internetu, telefonu ir tarptautinėse konferencijose, kuriose instruktoriai tarpusavyje dalijasi rezultatais. Nauji metodai įtraukiami į kitų grupių darbą. [...].

Funkciniai kodai. Instruktoriai dalyko sistemose sukuria specialiai organizuotus fragmentus, susijusius su darbu, kuriam jie buvo apmokyti. Šie kodai vadinami funkcijų kodais ir yra trijų pagrindinių tipų. Komandų kodai: tai negrįžtamos komandos, nustatytos limbiniame sąlygojimo lygmenyje. Pirmasis nustatytas kodas visada yra komanda "Stop", kuri sustabdo asmens veiksmus. Tai pirmasis kodas, kurį atpažins kiekvienas naujas instruktorius. Tai, pavyzdžiui, sustabdys objektą, jei jis bandys nužudyti MK ULTRA programavimo ar žudikų mokymų instruktorių. Kitos kodų komandos: savęs sunaikinimo (savižudybės) kodai, sunaikinimo kodai, ištrynimo kodai ir savižudybės sulaikymo kodai.

Prieigos kodai: tai specialūs kodai, dažnai užkoduoti trumpieji pranešimai arba skaitmeniniai kodai, leidžiantys prisijungti prie asmens sistemos. Instruktorius visada pradės asmens mokymus pasakydamas visą jo asmeninį prieigos kodą, kuris leis autorizuotai įeiti į sistemą, neišjungiant nustatytų "kvailų spąstų" ir vidinių "apsaugų". Šie kodai taip pat gali priklausyti ir būti sukonfigūruoti taip, kad būtų galima vizualiai arba balsu atpažinti kodus duodantį asmenį. Kitaip tariant, sistema reaguos į kodus tik tuo atveju, jei juos nurodys įgaliotas asmuo, pavyzdžiui, asmeninis treneris. Taip siekiama, kad kiti asmenys, nepriklausantys vietinei kultinei grupei, negalėtų neteisėtai prisijungti prie užprogramuoto asmens arba juo naudotis.

Funkciniai kodai: tai "darbo vietų kodai" arba sistemos darbo kodai. Dažnai užduočiai atlikti bus susieti keli kodai. Paprastai tai yra raidės, pavyzdžiui, graikų abėcėlės raidės, sujungtos su skaičių seka, atitinkančia vietą vidiniame tinklelyje arba kraštovaizdyje [ konkretaus asmens programavimo žemėlapyje]. [...]".

Dvasinis programavimas

"Bet kokia diskusija apie iliuminatų programavimą nebus pakankama, jei joje nebus kalbama apie dvasinį programavimą. Daugumoje ankstesnių skyrių buvo kalbama apie moksliškai pagrįstą, organizuotą, struktūrizuotą programavimą. Tačiau iliuminatai pirmiausia yra dvasinė, o ne mokslinė bendruomenė. Nuo pat pradžių ordino kultas rėmėsi okultizmu. Ir iliuminatai labai stengiasi šias okultines tradicijas sujungti su savo socialine sistema.

Dvasinio programavimo dalis sistemose skiriasi priklausomai nuo asmens ir priklauso nuo individualių grupės ypatybių, jos narių dvasinio paveldo ir grupės vadovo bei instruktorių įsitikinimų. Visi vaikai dalyvauja ritualuose, į kuriuos jie įšventinami dar prieš gimdami, ir periodiškai per visą gyvenimą. Per šiuos ritualus iškviečiamos demoniškos būtybės, kad priverstų asmenį paklusti, būti lojaliu ir slaptu; tai sustiprina programavimą. Programavimo sesijų metu instruktoriai iškvies demonišką sluoksniavimąsi. Tai atliekama po sunkios traumos. Žmogaus klausiama, ar jis nori, kad skausmas stiprėtų, ir jis visada atsako, kad ne. Tuomet instruktorius pasiūlo jam išeitį: jei jis paims "apsauginį" ar "apsauginius", tada jam neskaudės. To nori instruktoriai, nes žino, kad su šiomis "apsaugomis" jie gali sutrumpinti treniruotes. Demonai apsaugininkai arba globėjai sustiprins programavimą iš vidaus, be išorinės pagalbos. Žmonėms, kurie netiki dvasine tikrove, ši koncepcija atrodys prieštaringa, tačiau aš tik aprašau tai, kuo tiki iliuminatai ir jų praktikuojantys instruktoriai.

Į dvasinį programavimą taip pat įeina: ritualų įsiminimas per prievartą; iliuminatų knygos ir kitos knygos, kuriose pateikiami sektos mokymai. Visa tai žmogų persmelkia nuo pat kūdikystės, klasėse, mokymo klasėse, kur dėstomi kultiniai mokymai. Vaikai dalyvaus ritualuose, kuriuose suaugusieji, apsirengę apsiaustais, dalyvaus dvasiniame garbinime dievybių globėjų, kurie "rūpinasi" jų grupe. Paprastai jie garbina Molochą, Astarotą, Baalą, Enokimą.

Vaikas gali stebėti tikrus arba inscenizuotus aukojimus šioms dievybėms; gyvūnų aukojimai būdingi visoms dievybėms. Vaikas bus priverstas dalyvauti aukojimuose ir pereis kraujo krikštą. Jis turės paimti paaukoto gyvūno širdį (arba kitus organus) ir ją suvalgyti. Tuo metu suaugusieji ir grupės vadovai uždeda rankas ant vaiko galvos, kai jis yra apsvaigęs nuo narkotikų, ir iškviečia demoniškas būtybes.

Yra ritualas, kuris iš tikrųjų yra programavimas. Tai "atgaivinimo ritualas". Atliekant šį ritualą vaikas bus veikiamas stipriais vaistais, elektrošoku ir kankinamas taip, kad netrukus sustos jo širdis. Tada vyriausiasis kunigas "atgaivins" vaiką naudodamas vaistus, dirbtinį kvėpavimą ir burtus. Kai vaikas bus išvestas iš šios būsenos, jam bus pasakyta, kad jį atgaivino demoniška būtybė, kurią garbina jo grupės nariai, ir kad dabar vaikas skolingas savo gyvenimą šiam demonui. Jam bus pasakyta, kad jei jis išduos bent vieną kulto paslapties žodį arba bandys atsikratyti savo ryšio su demonu, jis grįš į negyvą būseną, kurioje buvo prieš "atgimimą". Tikri dvasiniai išgydymai per demonus taip pat paplitę sektoje. Kankinimų, programavimo seansų ar net karinės profesijos metu patirti sužalojimai beveik akimirksniu išgydomi demonų šaukimo ir (arba) burtų metu. Brangakmenių programavimas dažnai turi demonų, dvasiškai susijusių su iliuminatų šeimos dinastijomis. Jie vadinami šeimos brangakmeniais. Demonai juos "saugo" ir padeda apsaugoti šių šeimų nariams įdiegtas programas.

Tam tikra prasme kiekvienas ritualas, kuriame dalyvauja vaikas, yra intensyvi programavimo patirtis, kai vaikas žiūri į jį supančius suaugusiuosius ir perima jų elgesį. Vaikas bus griežtai nubaustas, jei per ritualą užmigs, ir jam bus pasakyta, kad jei dar kartą užmigs, demonai jį nužudys. Vaikai mokomi būti ramūs ir netriukšmauti, nepaisant to, ką jie mato per ritualus. Vaikas taps visiškai neįtikėtinų dalykų liudininku: demoniškai pasikeitusių veidų, kanalizavimo, vadovų kalbėjimo kitų žmonių balsais, sektos narių ateities spėjimų. Vadovavimas grupei dažnai suteikiamas per kanalą [- kontaktą, telepatinį informacijos gavimą] su galinga dvasia arba demonišku hierarchu. Kulto nariai, galintys būti kanalu galingoms dvasioms pasireikšti ir išgyventi, yra gerbiami, jų patarimų visada ieškos kiti kulto nariai.

Kai kurios grupės naudoja Bibliją, kad neigiamai paveiktų vaiką, kad jis imtų nekęsti krikščioniškos simbolikos ir teologijos. Kitos grupės per amneziją sukurs savo nariams dvigubą gyvenimo būdą - vieni išoriškai priims krikščioniškąjį gyvenimo būdą, kiti viduje jį atmes ir šlykščiai vertins pirmojo pasirinkimą, taip pasiekdami, kad dvi ALTERS grupės būtų toli viena nuo kitos. ALTERS, susijusiems su šiuo kultu, bus pasakyta, kad išsižadėję krikščionybės jie padarė "neatleistiną nuodėmę" ir jiems negali būti atleista. Jiems bus parodyta Biblija ir jie bus ja išteisinti. Nevilties akimirkomis, sunkių kankinimų ar izoliacijos metu žmogus dažnai šaukiasi Dievo pagalbos. Instruktoriai ar kiti sektos nariai tyčiojasi iš aukos, sakydami, kad Dievas ją pamiršo, arba klausdami: "Kur dabar yra Dievas? Atrodo, kad jis tavęs nekenčia...". [...]".

Virtualios realybės, diskusijų programavimas; penki paskutiniai diskusijos etapai

"Virtualiosios realybės (VR) programavimas - tai programavimo forma, kuri per pastaruosius kelis dešimtmečius tapo vis labiau paplitusi. Žmogui duodamos VR ausinės ir kostiumas, o programai įdiegti naudojamas kultūrininkų sukurtas VR diskas. Naudojami 3D ir holografiniai vaizdai, kurie ypač naudingi programuojant scenarijus ir mokant praktinių eilių žudikų mokymuose. Veikiamas hipnozės žmogus iš tikrųjų patikės, kad yra scenoje, kuri buvo sukurta jam pačiam. Galima atkurti beveik bet kokį scenarijų. Vaizdas iš VR disko bus "įrašytas" į asmens psichiką ir pakartotinai sustiprintas programos sekoje. Kai kurie instruktoriai mano, kad taip mokymuose nebelieka žmogiškojo elemento, ir tokias technologijas naudoja gana plačiai. VR programavimas, kaip ir bet koks kitas programavimas, reiškia, kad reikia sugebėti įeiti į vidų ir surasti iškraipymus, kurie buvo nustatyti programavimą patyrusiuose dalyse-ALTERIUOSE. Tai leidžia jiems pamatyti, kaip jie buvo apgauti, ir įveikti su programavimu susijusią traumą.

Neigiamas programavimas. Neigiamas programavimas prasideda nuo pirmosios kūdikio gyvenimo patirties. Vaikas siaubingai kankinamas ir traumuojamas, tačiau kitą rytą aplinkiniai suaugusieji elgiasi taip, tarsi nieko nebūtų nutikę. Kūdikiams ir mažiems vaikams jie modeliuoja "neigimo gyvenimo būdą". Tai dar labiau sustiprėja, kai vaikui sakoma: "Tai buvo tik blogas sapnas" (o, kaip vaikas nori tikėti, kad tai melas; galvoja, kad tai sumažina skausmą, nors iš tikrųjų taip nėra). "Tai tik tavo vaizduotės vaisius, tai neįvyko iš tikrųjų" (tai vėlgi priimama kaip bėgimas nuo siaubo). Neigimą taip pat sustiprins ir (arba) palaikys vaiką supantys suaugusieji, sakydami jam, kad jis niekada nepatikės tuo, ką jam atskleidžia. Čia bus nuostatų, kurios pripratins vaiką prie to, kad suaugusieji viską mato. Matymas ir girdėjimas [suaugusieji yra "viską žinantys", nes "mato" net jų sapnus], ir išmokys vaiką pasitikėti jį supančiais suaugusiaisiais.

Vaikas gali pasitikėti ir atskleisti savo tikrovę aplinkiniams suaugusiesiems. Tipiško požiūrio pavyzdys: suaugęs žmogus paima į rankas kokį nors daiktą, pvz., apelsiną. Jis paklaus mažo dvejų ar trejų metų vaiko: "Kas tai?" Vaikas greitai atsakys: "O, apelsinas!" Jį nutrenks elektra ir jis pasakys: "Ne, tai obuolys." Vaikas bus sutrikęs, nes bus akivaizdu, kad tai apelsinas. Oranžinės spalvos, kvepia kaip apelsinas, atrodo kaip apelsinas. Klausimas bus kartojamas vėl ir vėl. Vaikas vėl atsakys: "Oranžinė", ir vėl bus nutrenktas elektros srove. Galiausiai vaikas, nebepasitikėdamas savimi ir nebenorėdamas būti nubaustas, pasakys: "Obuolys" ir bus pagirtas.

Šio pratimo tikslas - išmokyti vaiką nepasitikėti savo tikrove, o ieškoti jos esmės už jo ribų, pas suaugusiuosius ar kultų lyderius, kurie jam pasakys, kokia iš tikrųjų yra tikrovė. Tai yra neigimo pagrindas: žmogus išmoksta nepasitikėti savo tikrove, nes buvo nubaustas ir įbaugintas sakyti tiesą. Vaikui augant susikuria ALTERS, kurių tikslas - neigti kulto prievartą. Jei atsiranda nuotėkis arba "proveržis" [proveržis į sąmonę asmens prisiminimus apie kažkada patirtą smurtą, kuriuos "perima" specialūs ALTERS], šių ALTERS užduotis - įtikinamai paaiškinti: tai buvo košmaras sapne; tai buvo kažkada perskaityta knygoje; matyta filme ir pan. Šie ALTERS skaitys ir cituos literatūrą, kuri paneigia

SRA ["seksualinės ritualinės prievartos"] egzistavimą. Šie keisti žmonės dažnai tiki, kad jie saugo ir (arba) gina žmones. Jie sakys, kad jei jis prisimena prievartą ir tiki, kad ji buvo tikra, bus nužudyti, kitaip jie (neigdami ALTERS) bus griežtai nubausti už tai, kad neatliko savo darbo. Šie dalininkai yra suinteresuoti savo darbu: jie tiki, kad nuo jų priklauso jų ir žmogaus egzistencija. [...].

Branduolio padalijimas. Branduolio skilimas - tai sąmoningas asmenybės branduolio fragmentų sukūrimas dėl traumos. Šerdis gali būti tiesiog sugriauta dėl didžiulės/nepakeliamos psichologinės ir fizinės traumos. Trauma, reikalinga branduoliui suskaldyti, turi būti atlikta labai anksti ir būti psichologiškai destruktyvi. Vaisiaus [embriono, gimdos] branduolio skilimas gali būti atliktas, tačiau jis yra rečiau, [nes] vietoj šio [būtino visiško skilimo] branduolys sukuria ALTER, bet išlieka [visas]. Branduolys dalijamas nuo 18 mėnesių iki trejų metų amžiaus. Paprastai su trauma būna susijęs bent vienas iš tėvų arba vyriausiasis globėjas, nes ji sukelia psichologinį stresą, būtiną branduoliui išsiskirti. Vien tik fizinė trauma retai sukelia branduolio skilimą. Intensyvus kankinimas trunka ilgai, kol vaikas visiškai išsenka ["nugriūna"]. Tai gali būti elektros šokas, tempimas, pakabinimas, įkišimas į "šoko dėžę", paskandinimas arba kelių metodų derinys. Technikos, sukeliančios esminį psichikos skilimą, taip pat pavojingos tuo, kad gali sukelti autizmą, jei vaikas negali ištverti / negali toleruoti programavimo. Kai buvau sektoje, kovojau, kad būtų nutrauktas branduolio skaldymo metodų naudojimas, nes vaikas kartais mirdavo arba jo asmenybės pagrindas būdavo per daug susilpnintas. Dėl to psichikos šerdis suskyla į dalis, kurių yra nuo dviejų iki aštuonių. Kiekvienas fragmentas bus "vaiko branduolio" dalis. Po padalijimo pirminė šerdis nebus atgaivinta. Šias skeveldras, "SPLIT'us", kulto instruktoriai naudoja kaip šablonus-matricas vaiko sistemoms kurti. Šerdies SPLIT'as, vienas SPLIT'as, bus stiprus ALTER ir dar gali būti daug kartų padalytas programavimo proceso metu, kad būtų sukurta daugialypė ir sudėtinga sistema.

Paskutiniai šeši drausminimo žingsniai Septintas žingsnis: nesijauskite empatiškas. Šiame etape vaikas įsijaučia į smurtautojo vaidmenį. Vaikas bus priverstas skaudinti kitus ir įrodyti, kad sugeba išlikti abejingas. Aštuntas žingsnis: kelionė laiku. Vaikas bus mokomas vidinių ir išorinių dvasinių Kelionės principų, naudojant inscenizacijas, vaidmeninius žaidimus, pratimus ir ekskursijas, kurias sustiprins traumos. Tikslas - pasiekti "nušvitimą", ekstazinę išsiskyrimo būseną, pasiekiamą po sunkių traumų.

Devyni, dešimt, vienuolika žingsnių. Į jas bus įtrauktos programos, kurios priklausys nuo būsimo vaiko vaidmens sektoje. Šiuose Žingsniuose pabrėžiama seksualinė trauma, kad būtų sukurta psichikos disociacija, sustiprinti kognityviniai / pažintiniai gebėjimai ir prislopintos sensorinės funkcijos.

Dvyliktas žingsnis. 12-13 metų amžiaus vaikas oficialiai įvedamas į kultą ir suaugusiojo vaidmenį per brandaus amžiaus ceremoniją. Vaikai savo pasirengimą įrodys atlikdami mokymų metu atliktus vaidmenis ir užduotis, atitinkančius instruktoriaus ir vadovų reikalavimus. Ritualas ir ceremonija vyks kartu su kitais baltai apsirengusiais to paties amžiaus vaikais; jiems bus įteikti apdovanojimai, liudijantys, kad jie sėkmingai įveikė mokymo pagrindus. Tie, kurie patyrė šį ritualą, bus išnaudojami net ir suaugę, tačiau pagrindinis traumavimas ir modelio matricos sistemos [ALTER sistemos] kūrimas vyksta šiame amžiuje. Būsimasis mokymasis sustiprins tai, ką vaikas jau yra įgijęs šiame amžiuje, arba remsis jau esamais pagrindais. [...]".